Bookmark

Groningen, Groningen, Nederland 


Tree: Geneagraphie

City/Town : Latitude: 53.2193835, Longitude: 6.5665018

Tree: Nederlandse voorouders

Notes:
Groningen Sound uitspraak (info·uitleg) (Gronings: Grunnen of Stad, Fries: Grins) is de hoofdstad van de Nederlandse provincie Groningen en de grootste kern in de gelijknamige gemeente. De plaats wordt in grote delen van Noord-Nederland ook kortweg aangeduid met Stad. De gemeente Groningen had per 1 mei 2013 195.080 inwoners (bron: CBS) en is daarmee veruit de grootste stad van noordelijk Nederland en de zevende stad van Nederland.Van Groningen zijn geen geschreven stadsrechten bekend. Door zijn relatief geïsoleerde ligging, ten opzichte van de opeenvolgende feitelijke machtscentra (Utrecht, Brussel en Den Haag), was de stad historisch gezien vooral op zichzelf en de directe omgeving aangewezen. Als Hanzestad maakte Groningen deel uit van het Noord-Duitse handelsnetwerk. Later werd de stad vooral een regionaal marktcentrum. De stad ontwikkelde zich tot, en was eeuwenlang defacto, een stadstaat. Sinds de Republiek hoorde Groningen nominaal bij Nederland, maar tot aan de Franse tijd bleef Groningen feitelijk een autonome stad, die heer was in het grootste deel van de provincie. De stad werd tijdens de Tweede Wereldoorlog ernstig gehavend: niet alleen verloor Groningen 3300, voornamelijk Joodse, burgers, bij de bevrijding in 1945 ging een groot deel van de binnenstad in vlammen op.Tegenwoordig is Groningen een stad met veel gevarieerde handel en industrie. Groningen is daarnaast vooral een studentenstad met ruim 50.000 studenten, van wie ruim 30.000 in de stad wonen. De stad werkt samen met de omliggende gemeenten in de Regiovisie Groningen-Assen.NaamDe oorsprong en betekenis van de naam Groningen en de oudere variant 'Groeningen' zijn niet zeker. Dichters probeerden het te koppelen aan een volksverhaal over ballingen uit Troje die onder leiding van een zekere mythische figuur Gruno (of Grunius, Gryns of Grunus) hier een nederzetting met Frygiërs uit Duitsland zou hebben gesticht in 453 v.Chr. (volgens een andere overlevering in 130 v.Chr.) en een kasteel hebben gebouwd aan de Hunze dat hij 'Grunoburg' noemde. Dat kasteel zou later weer door de Vikingen zijn verwoest en later zou mogelijk op de fundamenten hiervan de Sint-Walburgkerk zijn gebouwd. Er is echter geen enkel bewijs voor deze verhalen.Een andere theorie stelt dat de naam Groningen is afgeleid van de mansnaam 'Groni'. Hierbij wordt verwezen naar het voorkomen van de vroege spelwijzen 'Groningi' en 'Groninga' in de 11e eeuw en de oude naam 'Gronesbeke' voor een watertje nabij de Hunze (noordgrens van Everswolde). De naam zou dan betekenen 'bij de lieden van Groni'.Weer een andere theorie over de oorsprong is dat de oude naam Groeningen is afgeleid van 'Groen-inge'; "groene velde(n)". 'groen' zou daarbij van 'cruon' komen en een inge (of enge) is een oude benaming voor een open veld, die in het Saksische gedeelte van Nederland en Duitsland vaak heuvelachtig was. In het wapen van Groningen (en de vlag) zou dit terugkomen in de groene streep; een groene strook land; tussen de Lauwers, de Eems en de Waddenzee.De Groningse dialectnaam Grunnen heeft dezelfde etymologie. Grun, van het oudere gruun en -inge werd vertaald naar -en of -ens, net zoals in de naam Kantens, dat vroeger waarschijnlijk Kantinge was en wat tegenwoordig nog steeds in het Gronings gebeurt, bijvoorbeeld Thesinge wordt Taisen. Zoals bij de meeste Groningse woorden die op -en eindigen, valt ook hier de -e weg, waardoor je de uitspraak grunn krijgt. Doordat het Groningen is, had het in het Gronings ook Grunnens kunnen zijn, zoals bij Kantens, wat de Friese naam Grins tevens verklaart (vergelijk ook Harlingen – Harns).In de provincie Groningen wordt de plaats vanouds ook "Stad" genoemd. Daarbuiten wordt deze naam ook wel gebruikt, hoewel de meeste Friezen Grins zullen zeggen. In de Middeleeuwen werd de Latijnse naam Groninga gebruikt op kaarten en munten. Ten tijde van de Franse bezetting heette Groningen Groningue. Zelf noemen de inwoners zich "Stadjers" of "Stadjeder". De stad wordt ook wel de "metropool van het Noorden" genoemd.bron? Stadjers noemen haar liefkozend ook wel "Groot Loug"bron?, dat wil zeggen "Groot Dorp". Een andere bijnaam van Groningen is Martinistad, verwijzend naar de Martinitoren. Zelf hebben de stad-Groningers als bijnaam: mollebonen.Geschiedenisroningen ontstond op de noordelijkste uitloper van de Hondsrug. De oudst bekende schriftelijke vermelding, villa Cruoninga, dateert uit 1040, maar vaststaat dat de huidige stad al ver voor dat jaar een bewoonde plaats was. De oudste archeologische vondsten binnen het gebied van de huidige stad zijn met behulp van de C14-methode gedateerd op circa 3950–3720 voor Chr. Een onafgebroken bewoning kan worden vastgesteld vanaf de derde eeuw. Groningen is waarschijnlijk ontstaan uit twee verschillende kernen, een lag rond het huidige Martinikerkhof, de andere tussen het Zuiderdiep en het Verbindingskanaal.MiddeleeuwenDe geschreven geschiedenis van Groningen begint in 1040 met de schenking door de Duitse keizer van goederen en rechten aan de kerk van Utrecht. Eerder waren al delen van het koningsgoed geschonken aan het Klooster Werden.Groningen moet in 1040 al een zekere marktfunctie voor de directe omgeving hebben gehad. De oudste kerk, de Maartenskerk, is blijkens archeologisch onderzoek gesticht rond 800. Deel van de schenking was ook het muntrecht, waar de Utrechtse bisschop ook gebruik van heeft gemaakt.Het aanvankelijk Drentse esdorp, werd in de middeleeuwen een belangrijke handelsplaats. De ligging, op de grens van Drenthe en Friesland, was daarbij van grote waarde.Na 1040 volgt een lange periode waarin de bronnen weer zwijgen over Groningen. Ruim een eeuw later is er sprake van heftige strijd tussen de bisschop en een deel van de inwoners van de stad. De bisschop beschouwt zichzelf als landsheer, maar de afstand tussen Groningen en Utrecht maakt het lastig voor de bisschop om daadwerkelijk macht in de stad uit te oefenen. Bisschop Hartbert tracht dat probleem op te lossen door de prefectuur op te dragen aan zijn broer. Door het ambt erfelijk te maken creëert hij echter direct een probleem voor zijn opvolgers. De prefect gaat zijn eigen koers varen, waardoor er zich in de stad naast de bisschop twee partijen ontwikkelen, de volgelingen van de prefect, en de Stadjers die zichzelf in staat achten hun eigen belangen te behartigen.Om hun macht te tonen bouwden de Stadjers in de dertiende eeuw op eigen gezag een omwalling. De macht van de bisschop, en de prefect, wordt ernstig aangetast in de Slag bij Ane als bisschoppelijke troepen die orde op zaken willen stellen in Groningen, een smadelijke nederlaag lijden. Groningen zal zich daarna weinig meer van de bisschop aantrekken.De groei van dorp tot stad blijkt in deze periode door de stichting van een tweede parochie rond de Der Aa-kerk en de vestiging van twee kloosters, een van de Franciscanen en een van de Dominicanen. Ook het oudste gasthuis, het Pelstergasthuis, stamt uit deze periode, het wordt voor het eert genoemd in een pauselijke bul uit 1267. Waar nu het Academiegebouw staat worden in 1276 en 1284 twee begijnhofjes gesticht: het Vrouwe Menoldaconvent en het Vrouwe Sywen Convent.De verstening van de stad krijgt ook vorm in woonhuizen, waarbij de verstening vaak een rol speelt om een huis weerbaar te maken. De oudste bewaard gebleven panden stammen uit de dertiende (Calmershuis, Hinckaertshuis) en veertiende eeuw.Hoewel van een formele verlening van stadsrecht geen sprake is beschouwt de stad zich dan wel als stad. In het begin van de veertiende eeuw erkent bisschop Gwijde van Avesnes ook uitdrukkelijk de rechten van de stad.In de late middeleeuwen maakte de stad deel uit van de Hanze. De handel van de stad lijkt dan echter al voornamelijk een lokale functie te hebben. Waar in de dertiende eeuw kooplieden uit Groningen nog in bronnen zijn te traceren in verre streken wordt de stad in de veertiende eeuw vooral de marktplaats voor de omliggende, dan nog Friese Ommelanden. De stad ziet zich in deze periode zelf ook als Fries. In 1361 is Groningen dan ook de vergaderplaats van de Upstalbeam. Nadien wordt overigens van deze algemene vergadering van alle Friese gebieden niets meer vernomen.StadstaatIn de vijftiende eeuw beleeft Groningen een periode van grote bloei. Friesland is al sinds de veertiende eeuw het toneel van de twisten tussen Schieringers en Vetkopers. In het aangrenzende Oost-Friesland vindt in deze periode een vergelijkbare strijd plaats die uiteindelijk door de Cirksena's wordt gewonnen. Als grootste stad in het gebied beschikt Groningen over een aanzienlijke strijdkracht die een doorslaggevende rol kan spelen in lokale conflicten. Hoewel ook de stad zelf strijdtoneel is van de conflicten tussen Schieringers en Vetkopers weet de stad zich na de zoen van Groningen op te werpen als pacificator van de omgeving.Binnen de huidige provincie wordt het Oldambt in deze periode een van de stad afhankelijk gebied. Met het Westerkwartier, Hunsingo en Fivelingo worden verdragen gesloten of vernieuwd die de invloed van de stad vastleggen of versterken. Ook over de Lauwers sluit de stad verdragen. In Kollum stelt Groningen een kastelein, ook in Oostergo wordt Groningen gezien als de enige kracht die voor rust kan zorgen. Leeuwarden accepteert een Gronings garnizoen. In Westergo weigert enkel Franeker de macht van Groningen te accepteren.De bloei van de stad blijkt ook uit de bouw van de huidige Martinitoren die in deze periode plaatsvindt. De toren symboliseert de macht die de Stadjers zichzelf toedichten.Groningen heeft binnen het Heilige Roomse Rijk nooit de juridische status van een "vrije stad" zoals Frankfurt aan de Main verworven. Wat geschiedde was dat de macht van het verre Bisdom Utrecht afnam en dat de stad het ontstane machtsvacuüm innam.0 Groningen plaatste zonder privilege een dubbelkoppige adelaar als bij het wapen van een vrije rijksstad in het stadswapen.Groningen tijdens de RepubliekGroningen had uiteindelijk zijn hand in Friesland overspeeld. De Duitse keizer had Groningen het potestaatschap over Friesland aangeboden, maar Groningen had dit als te duur (de keizer verlangde een jaarlijkse vergoeding) afgewezen. De keizer had het vervolgens aangeboden aan Albrecht van Saksen die het accepteerde. Het potestaatschap omvatte geheel Friesland, in de visie van Albrecht betekende dat niet enkel de huidige provincie Friesland, maar ook de Ommelanden met inbegrip van de stad.De stad was niet opgewassen tegen de macht van Albrecht en diens zoon George. Om het vege lijf te redden onderwierp de stad zich eerst aan de graaf van Oost-Friesland en later aan Karel van Gelre. Uiteindelijk wendde de stad zich tot Karel V en werd samen met de Ommelanden opgenomen in de Bourgondische Kreits.De stad koos uit eigenbelang na het uitbreken van de opstand voor Spanje, maar sloot zich in 1594, de reductie van Groningen, alsnog aan bij de Republiek. Binnen het verband van de Republiek bleef de stad echter als dominante factor binnen het gewest Stad en Lande tot aan de Franse tijd feitelijk een zelfstandige eenheid. In 1606 woonden er (schatting van I.B.M. Matthey op basis van aantal fiscale haardsteden) ongeveer 16.600 mensen in de stad, hetgeen rond 1620 was gestegen tot ongeveer 20.000 en rond 1700 tot ongeveer 23.000 (in Stad en Lande als geheel wonen dan 96.000 mensen).Groningen kreeg in 1614 zijn universiteit, primair voor de opleiding van predikanten. Eveneens in de zeventiende eeuw werd de stad fors uitgebreid en kreeg zij een nieuwe omwalling. Die nieuwe vesting werd in het rampjaar 1672 vruchteloos belegerd door de bisschop van Münster, Bernhard von Galen. Ieder jaar op 28 augustus viert de stad de overwinning op Bommen Berend (zie Gronings Ontzet). In 1698 werd de vesting versterkt met 'Nieuwe Werken', namelijk de Linie van Helpman, ontworpen door Menno van Coehoorn.Na de Reformatie komt het omvangrijke landbezit van de Groninger kloosters aan de provincie. Als eerste lid van Stad en Lande weet de stad uit dat bezit met name landerijen in het Bourtangermoeras te verwerven. Bestuurlijk horen die landen tot het Oldambt waar de stad politiek de baas is. Als privaat-eigenaar en als publieke overheid bepaald de stad de wijze van ontginning en zorgt er voor dat de turf enkel via de stad kan worden verhandeld. De kanalen waarlangs de turf wordt vervoerd worden door de stad (het Stadskanaal), aangelegd en geëxploiteerd. De turfhandel en het grondbezit in de Veenkolonieën zorgt voor een stevige basis onder de Groninger economie. De stad wil haar rijkdom ook tonen en schrijft aan het einde van de achttiende eeuw een prijsvraag uit voor een nieuw raadhuis. Juist nadat de prijsvraag in 1774 is gewonnen door Jacob Otten Husly stagneerde de turfwinning waardoor het tot 1817 duurde voordat het stadhuis in versoberde vorm gereed kwam.Negentiende eeuwDe bijzondere positie van de stad, als Heer van grote delen van de provincie, eindigde in de Franse tijd. De Fransen sloten vrijwel alle universiteiten in Nederland, maar Groningen en Leiden mochten openblijven.Na de Franse tijd moest de stad zijn positie opnieuw bepalen. Formeel had de stad zijn overheersende positie in de provincie verloren, maar de stadsbezittingen in met name de Veenkoloniën bleven een flinke bijdrage aan de stedelijke financiën leveren. Het Stadskanaal werd verlengd tot aan Ter Apel. Richting Delfzijl werd de verbinding verbeterd door de aanleg van het Eemskanaal, terwijl het Hoornsediep werd uitgebouwd tot het Noord-Willemskanaal.De uitleg van de zeventiende eeuw had de groei van de bevolking twee eeuwen kunnen opvangen, maar begon in de loop van deze eeuw toch te knellen. Uitbreiding buiten de omwalling was niet mogelijk vanwege het militaire belang dat de stad als vesting had. Na de Frans-Duitse Oorlog van 1870–1871 werd duidelijk dat vestingen als Groningen militair geen betekenis meer konden hebben. De vestingwet in 1874 maakte dan ook een einde aan de Vesting Groningen, op de oude wallen ontstond het Noorderplantsoen en werd het Academisch Ziekenhuis gevestigd. Buiten de oude omwalling ontstonden nieuwe wijken, eerst langs de Hereweg, later ook de Oosterpoort en aan de noordkant.Twintigste eeuwIn de twintigste eeuw breidde Groningen zich steeds verder uit, niet alleen in bebouwing, maar ook in oppervlak. Het dorp Helpman werd door Groningen geannexeerd, eerder hoorde het bij de gemeente Haren. De gemeentes Hoogkerk en Noorddijk werden in 1969 bij Groningen gevoegd. Groningen wordt in de twintigste eeuw ook een rode stad. In 1901 wordt Eltjo Rugge in de gemeenteraad gekozen, hij zal tot 1946 in de raad blijven en als wethouder een grote stempel zetten op de ontwikkeling van de stad. Met name de Oosterparkwijk is het product van deze sociaaldemocratische gemeentepolitiek.weede WereldoorlogDe Tweede Wereldoorlog heeft ook in Groningen de diepste sporen sporen uit de geschiedenis nagelaten. De stad werd snel en zonder weerstand bezet door de Duitsers. In totaal stierven 3300 inwoners door de oorlog, onder hen 2800 Joodse burgers. De stad had in 1940 een bloeiende Joodse gemeenschap van ongeveer 3000 mensen, onder wie 250 vluchtelingen uit Duitsland. De eerste Groninger Joden - 600 mannen - werden door de Duitsers vanaf augustus 1942 opgeroepen voor werkkampen. De deportaties gingen door tot april 1943. Relatief weinig Groningse Joden doken onder. Een studentencomité hielp Joodse kinderen om onder te duiken. Op de Grote Markt werd in het Scholtenhuis een afdeling van de SD gevestigd, die een scherpe terreur uitvoerde. Beruchtste deelnemers aan die terreur waren de later ter dood veroordeelde Nederlandse SS'er Pieter Faber (geëxecuteerd) en zijn broer Klaas Carel Faber.De bevrijding van Groningen in 1945 ging gepaard met een heftige strijd, mede door het relatief grote Duitse garnizoen, onder wie SS'ers. In de stad woonden tegen het begin van de oorlog ongeveer 124.000 mensen, maar door een grote stroom vluchtelingen vanuit het zuiden was dit opgelopen tot meer dan 150.000. Veel verzetsstrijders waren vlak voor de komst van de Canadezen opgepakt en gefusilleerd. De gehele noord- en oostwand van de Grote Markt werden verwoest (zie foto), de Martinitoren en -kerk bleven wonderwel gespaard.Na de oorlog breidde de stad zich wederom verder uit. Aan de zuidkant verrezen de wijken Laanhuizen, Corpus den Hoorn en De Wijert. De gemeentepolitiek, gezapig zoals overal in Nederland, werd in het begin van de jaren zeventig opgeschud door de vorming van een meerderheidscollege onder leiding van Max van den Berg. Een van de resultaten van dat college was de invoering van het verkeerscirculatieplan.

City/Town : Latitude: 53.218738570278944, Longitude: 6.565361022949219


Birth

Matches 1 to 50 of 25729

1 2 3 4 5 ... 515» Next»

   Last Name, Given Name(s)    Birth    Person ID   Tree 
1 Alcke  Abt 1540Groningen, Groningen, Nederland I405324 Nederlandse voorouders 
2 Alcke  Abt 1585Groningen, Groningen, Nederland I402352 Nederlandse voorouders 
3 Allike  Abt 1515Groningen, Groningen, Nederland I211248 Nederlandse voorouders 
4 Anje  03 Apr 1916Groningen, Groningen, Nederland I755321 Nederlandse voorouders 
5 Anna Bertina  22 Jan 1871Groningen, Groningen, Nederland I541921 Nederlandse voorouders 
6 Anne Marie  1678Groningen, Groningen, Nederland I418957 Nederlandse voorouders 
7 Anthoni  1677Groningen, Groningen, Nederland I418956 Nederlandse voorouders 
8 Aukje Geertiena  10 Jun 1899Groningen, Groningen, Nederland I509618 Nederlandse voorouders 
9 Bene  Abt 1640Groningen, Groningen, Nederland I401445 Nederlandse voorouders 
10 Egbert  Abt 1635Groningen, Groningen, Nederland I593996 Nederlandse voorouders 
11 Elsiena Jantina  01 May 1900Groningen, Groningen, Nederland I590984 Nederlandse voorouders 
12 Engele  Abt 1545Groningen, Groningen, Nederland I316677 Nederlandse voorouders 
13 Hermanus Wilhelmus  Abt 1809Groningen, Groningen, Nederland I400009 Nederlandse voorouders 
14 Hille  Abt 1545Groningen, Groningen, Nederland I402364 Nederlandse voorouders 
15 Jan  Abt 1570Groningen, Groningen, Nederland I402366 Nederlandse voorouders 
16 Janna  Abt 1685Groningen, Groningen, Nederland I325622 Nederlandse voorouders 
17 Jantien  Abt 1570Groningen, Groningen, Nederland I405348 Nederlandse voorouders 
18 ten Cate, Jantijn  1760Groningen, Groningen, Nederland I341564 Nederlandse voorouders 
19 Johanna  Abt 1665Groningen, Groningen, Nederland I400927 Nederlandse voorouders 
20 Johanna Willemina  20 Nov 1887Groningen, Groningen, Nederland I446756 Nederlandse voorouders 
21 Jurjen  1680Groningen, Groningen, Nederland I208523 Nederlandse voorouders 
22 Lummechien  Bef 1606Groningen, Groningen, Nederland I406187 Nederlandse voorouders 
23 Martinus  1676Groningen, Groningen, Nederland I418955 Nederlandse voorouders 
24 Rixte  1540Groningen, Groningen, Nederland I405320 Nederlandse voorouders 
25 Tanneke  1858Groningen, Groningen, Nederland I587645 Nederlandse voorouders 
26 Tonnis  1673Groningen, Groningen, Nederland I418953 Nederlandse voorouders 
27 Willem  Abt 1540Groningen, Groningen, Nederland I244072 Nederlandse voorouders 
28 Wupcke  Abt 1605Groningen, Groningen, Nederland I405428 Nederlandse voorouders 
29 van Aaken, Jan  15 Jan 1831Groningen, Groningen, Nederland I126232 Nederlandse voorouders 
30 Aaldering, Geertje Jans  1788Groningen, Groningen, Nederland I283724 Nederlandse voorouders 
31 Aalders, Alberdina  10 Apr 1894Groningen, Groningen, Nederland I538512 Nederlandse voorouders 
32 Aalders, Ale  20 Jun 1904Groningen, Groningen, Nederland I345816 Nederlandse voorouders 
33 Aalders, Antje  05 Apr 1888Groningen, Groningen, Nederland I538510 Nederlandse voorouders 
34 Aalders, Fenje  30 Jan 1915Groningen, Groningen, Nederland I538210 Nederlandse voorouders 
35 Aalders, Grietje  31 Mar 1885Groningen, Groningen, Nederland I538508 Nederlandse voorouders 
36 Aalders, Grietje  10 Dec 1899Groningen, Groningen, Nederland I568283 Nederlandse voorouders 
37 Aalders, Hendrik  17 Mar 1891Groningen, Groningen, Nederland I538511 Nederlandse voorouders 
38 Aalders, Klaas  26 Nov 1910Groningen, Groningen, Nederland I568285 Nederlandse voorouders 
39 Aalders, Klazina  21 Oct 1916Groningen, Groningen, Nederland I537922 Nederlandse voorouders 
40 Aalders, Matje  30 Jul 1854Groningen, Groningen, Nederland I781071 Nederlandse voorouders 
41 Aalders, NN  30 Nov 1913Groningen, Groningen, Nederland I537621 Nederlandse voorouders 
42 Aaldring, Marchien  17 Mar 1822Groningen, Groningen, Nederland I40171 Nederlandse voorouders 
43 Aaling, Harm  1688Groningen, Groningen, Nederland I628133 Nederlandse voorouders 
44 van Aarle, Harmina Elisabeth  31 Jan 1901Groningen, Groningen, Nederland I199614 Nederlandse voorouders 
45 Aarmans, Eva  04 Aug 1740Groningen, Groningen, Nederland I826722 Geneagraphie 
46 Aarts, Gesina Margaretha Rolina  28 Dec 1871Groningen, Groningen, Nederland I679528 Nederlandse voorouders 
47 Aarts, Hermanus  13 Sep 1876Groningen, Groningen, Nederland I603361 Nederlandse voorouders 
48 Aarts, Hermanus Hendrik  31 May 1907Groningen, Groningen, Nederland I603360 Nederlandse voorouders 
49 Abbas, Maria  29 May 1907Groningen, Groningen, Nederland I768743 Nederlandse voorouders 
50 Abbes, Heije  28 Aug 1946Groningen, Groningen, Nederland I623413 Nederlandse voorouders 

1 2 3 4 5 ... 515» Next»Christening

Matches 1 to 50 of 4879

1 2 3 4 5 ... 98» Next»

   Last Name, Given Name(s)    Christening    Person ID   Tree 
1 Aaldering, Geertje Jans  05 Oct 1788Groningen, Groningen, Nederland I283724 Nederlandse voorouders 
2 Aaling, Harm  20 Jan 1688Groningen, Groningen, Nederland I628133 Nederlandse voorouders 
3 Abbringh, Pieter  24 Oct 1810Groningen, Groningen, Nederland I443494 Nederlandse voorouders 
4 Abels, Laurens  24 Feb 1641Groningen, Groningen, Nederland I626700 Nederlandse voorouders 
5 Abels, Lubbert  24 Feb 1641Groningen, Groningen, Nederland I626702 Nederlandse voorouders 
6 Abels, Popke  10 Sep 1652Groningen, Groningen, Nederland I626683 Nederlandse voorouders 
7 Abels, Trijntje  12 Feb 1788Groningen, Groningen, Nederland I627235 Nederlandse voorouders 
8 Abrahams, Abeltien  19 Feb 1711Groningen, Groningen, Nederland I343554 Nederlandse voorouders 
9 Abrahams, Grietien  06 Mar 1745Groningen, Groningen, Nederland I701111 Nederlandse voorouders 
10 Abrahams, Grietien  12 Mar 1751Groningen, Groningen, Nederland I701113 Nederlandse voorouders 
11 Abrahams, Hendrik  24 Dec 1741Groningen, Groningen, Nederland I701110 Nederlandse voorouders 
12 Abrahams, Hindrik  19 Oct 1736Groningen, Groningen, Nederland I701108 Nederlandse voorouders 
13 Abrahams, Jan  07 Sep 1738Groningen, Groningen, Nederland I701109 Nederlandse voorouders 
14 Abrahams, Wilte  11 Oct 1747Groningen, Groningen, Nederland I701112 Nederlandse voorouders 
15 Adams, Jan  15 Jul 1798Groningen, Groningen, Nederland I166385 Nederlandse voorouders 
16 Adams, Maria  29 May 1666Groningen, Groningen, Nederland I613253 Nederlandse voorouders 
17 Adriani, Fenna  27 Feb 1732Groningen, Groningen, Nederland I338932 Nederlandse voorouders 
18 Adriani, Menso  27 Dec 1733Groningen, Groningen, Nederland I338933 Nederlandse voorouders 
19 Adriani, Peter  23 May 1730Groningen, Groningen, Nederland I338362 Nederlandse voorouders 
20 Aijlts, Pieterke  08 Jun 1749Groningen, Groningen, Nederland I36490 Nederlandse voorouders 
21 Aikema, Lubbertus  10 Mar 1775Groningen, Groningen, Nederland I199174 Nederlandse voorouders 
22 van Aken, Johannes  31 Jul 1799Groningen, Groningen, Nederland I126239 Nederlandse voorouders 
23 Alberda van Bijma, Baronesse Susanna Elisabeth  05 Nov 1769Groningen, Groningen, Nederland I432851 Nederlandse voorouders 
24 Alberda van Dijksterhuis, Margaretha Josina  11 Jan 1728Groningen, Groningen, Nederland I189835 Nederlandse voorouders 
25 Alberda van Eikenstein, Anna Maria Catharina  18 Apr 1779Groningen, Groningen, Nederland I365660 Nederlandse voorouders 
26 Alberda van Nijesteijn, Josina Petronella  01 Dec 1724Groningen, Groningen, Nederland I340431 Nederlandse voorouders 
27 Alberts, Bartelt  27 Dec 1691Groningen, Groningen, Nederland I208885 Nederlandse voorouders 
28 Alberts, Christoffel  02 Aug 1713Groningen, Groningen, Nederland I572203 Nederlandse voorouders 
29 Alberts, Christophorus  20 Apr 1712Groningen, Groningen, Nederland I572202 Nederlandse voorouders 
30 Alberts, Christophorus  13 Sep 1715Groningen, Groningen, Nederland I572205 Nederlandse voorouders 
31 Alberts, Grietjen  26 Nov 1699Groningen, Groningen, Nederland I274479 Nederlandse voorouders 
32 Alberts, Hindrik  29 Jan 1697Groningen, Groningen, Nederland I274475 Nederlandse voorouders 
33 Alberts, Hindrik Pieters  04 Mar 1803Groningen, Groningen, Nederland I74757 Nederlandse voorouders 
34 Alberts, Idigjen  20 Jun 1694Groningen, Groningen, Nederland I274478 Nederlandse voorouders 
35 Alberts, Jan  08 Aug 1686Groningen, Groningen, Nederland I274476 Nederlandse voorouders 
36 Alberts, Jan  30 Oct 1687Groningen, Groningen, Nederland I274477 Nederlandse voorouders 
37 Alberts, Jan  31 Aug 1693Groningen, Groningen, Nederland I208875 Nederlandse voorouders 
38 Alberts, Jan Christoffel  23 Nov 1717Groningen, Groningen, Nederland I572206 Nederlandse voorouders 
39 Alberts, Jan Jans  20 Aug 1800Groningen, Groningen, Nederland I420408 Nederlandse voorouders 
40 Alberts, Jogchem  14 Nov 1792Groningen, Groningen, Nederland I103924 Nederlandse voorouders 
41 Alberts, Josephus  26 Aug 1719Groningen, Groningen, Nederland I572207 Nederlandse voorouders 
42 Alberts, Wilte  03 Jan 1692Groningen, Groningen, Nederland I280686 Nederlandse voorouders 
43 Albronda, Johannes  25 Dec 1788Groningen, Groningen, Nederland I456415 Nederlandse voorouders 
44 Albronda, Lammert  04 Jan 1792Groningen, Groningen, Nederland I188219 Nederlandse voorouders 
45 Albronda, Naamke  27 Sep 1780Groningen, Groningen, Nederland I456417 Nederlandse voorouders 
46 Albronda, Pieter  27 Sep 1786Groningen, Groningen, Nederland I456418 Nederlandse voorouders 
47 Albronda, Pieter  10 Jan 1796Groningen, Groningen, Nederland I521762 Nederlandse voorouders 
48 Albronda, Teunis  27 Jan 1793Groningen, Groningen, Nederland I54297 Nederlandse voorouders 
49 Albronda, Willem  23 Jul 1794Groningen, Groningen, Nederland I456416 Nederlandse voorouders 
50 Aldershoff, Jan  24 Jun 1796Groningen, Groningen, Nederland I278157 Nederlandse voorouders 

1 2 3 4 5 ... 98» Next»Death

Matches 1 to 50 of 25865

1 2 3 4 5 ... 518» Next»

   Last Name, Given Name(s)    Death    Person ID   Tree 
1 Anje  16 Sep 2007Groningen, Groningen, Nederland I755321 Nederlandse voorouders 
2 Anna Bertina  30 Dec 1911Groningen, Groningen, Nederland I541921 Nederlandse voorouders 
3 Hermanus Wilhelmus  23 Sep 1859Groningen, Groningen, Nederland I400009 Nederlandse voorouders 
4 Johanna Willemina  08 Jan 1959Groningen, Groningen, Nederland I446756 Nederlandse voorouders 
5 Maria Margaretha  21 Dec 1928Groningen, Groningen, Nederland I545907 Nederlandse voorouders 
6 van der Werff, Photina  04 Sep 1884Groningen, Groningen, Nederland I739716 Nederlandse voorouders 
7 Rotger Sickesz.  13 Dec 1631Groningen, Groningen, Nederland I499609 Geneagraphie 
8 Tanneke  11 May 1858Groningen, Groningen, Nederland I587645 Nederlandse voorouders 
9 Wicher Rotgersz  30 Dec 1648Groningen, Groningen, Nederland I480057 Geneagraphie 
10 van der A, Gerhardus Henderikus  13 Mar 1944Groningen, Groningen, Nederland I509097 Nederlandse voorouders 
11 van der A, Trijntje  05 Jan 1915Groningen, Groningen, Nederland I509045 Nederlandse voorouders 
12 van Aaken, Jan  10 Oct 1896Groningen, Groningen, Nederland I126232 Nederlandse voorouders 
13 Aalderink, Henderikus  20 Jul 1939Groningen, Groningen, Nederland I696724 Nederlandse voorouders 
14 Aalders, Alberdina  12 Apr 1895Groningen, Groningen, Nederland I538512 Nederlandse voorouders 
15 Aalders, Antje  17 Oct 1864Groningen, Groningen, Nederland I546289 Nederlandse voorouders 
16 Aalders, Antje  01 Jul 1890Groningen, Groningen, Nederland I538510 Nederlandse voorouders 
17 Aalders, Geert  20 Feb 1892Groningen, Groningen, Nederland I84454 Nederlandse voorouders 
18 Aalders, Geertje  03 Mar 1909Groningen, Groningen, Nederland I107089 Nederlandse voorouders 
19 Aalders, Grietje  13 Nov 1886Groningen, Groningen, Nederland I538508 Nederlandse voorouders 
20 Aalders, Hendrik  21 Mar 1877Groningen, Groningen, Nederland I538507 Nederlandse voorouders 
21 Aalders, Hendrik  27 Sep 1951Groningen, Groningen, Nederland I568234 Nederlandse voorouders 
22 Aalders, Hidde  21 Jun 1890Groningen, Groningen, Nederland I546296 Nederlandse voorouders 
23 Aalders, Hindrikje  23 Apr 1910Groningen, Groningen, Nederland I646863 Nederlandse voorouders 
24 Aalders, Janske  14 Aug 1958Groningen, Groningen, Nederland I647040 Nederlandse voorouders 
25 Aalders, Jantje  17 Dec 1907Groningen, Groningen, Nederland I529717 Nederlandse voorouders 
26 Aalders, Jantje  30 Apr 1948Groningen, Groningen, Nederland I126686 Nederlandse voorouders 
27 Aalders, Klazina  20 Nov 1918Groningen, Groningen, Nederland I537922 Nederlandse voorouders 
28 Aalders, Matje  09 Mar 1928Groningen, Groningen, Nederland I781071 Nederlandse voorouders 
29 Aalders, NN  30 Nov 1913Groningen, Groningen, Nederland I537621 Nederlandse voorouders 
30 Aalders, Roelof  03 Oct 1930Groningen, Groningen, Nederland I529712 Nederlandse voorouders 
31 Aalders, Trijntje  28 Dec 1934Groningen, Groningen, Nederland I130793 Nederlandse voorouders 
32 Aalders, Willem  30 Jan 1942Groningen, Groningen, Nederland I538503 Nederlandse voorouders 
33 Aaldriks, Geesjen  Abt 03 Jul 1796Groningen, Groningen, Nederland I281476 Nederlandse voorouders 
34 Aalfs, Jakobje  14 Apr 1952Groningen, Groningen, Nederland I541933 Nederlandse voorouders 
35 Aaling, Harm  11 Feb 1735Groningen, Groningen, Nederland I628133 Nederlandse voorouders 
36 Aalmoes, Trientje  31 Jul 1916Groningen, Groningen, Nederland I151668 Nederlandse voorouders 
37 van Aarle, Gerardus Johannes  24 Sep 1937Groningen, Groningen, Nederland I765861 Nederlandse voorouders 
38 Aarts, Gesina Margaretha Rolina  27 Sep 1957Groningen, Groningen, Nederland I679528 Nederlandse voorouders 
39 Aarts, Hermanus  11 Jan 1941Groningen, Groningen, Nederland I603361 Nederlandse voorouders 
40 Aarts, Hermanus Hendrik  14 Jul 1963Groningen, Groningen, Nederland I603360 Nederlandse voorouders 
41 Aasman, Aaltiena  20 May 1945Groningen, Groningen, Nederland I785643 Nederlandse voorouders 
42 Ab, Geert  25 Feb 1896Groningen, Groningen, Nederland I383786 Nederlandse voorouders 
43 Ab, Katharina  26 May 1928Groningen, Groningen, Nederland I382999 Nederlandse voorouders 
44 Abbas, Albertje  24 Dec 1973Groningen, Groningen, Nederland I383131 Nederlandse voorouders 
45 Abbas, Antje  07 Jan 1898Groningen, Groningen, Nederland I61920 Nederlandse voorouders 
46 Abbas, Fenna  08 Feb 1898Groningen, Groningen, Nederland I168255 Nederlandse voorouders 
47 Abbas, Grietje  10 Mar 1951Groningen, Groningen, Nederland I774485 Nederlandse voorouders 
48 Abbas, Kassienna  29 Mar 1954Groningen, Groningen, Nederland I383132 Nederlandse voorouders 
49 Abbenga, Hendrikje  22 Apr 1882Groningen, Groningen, Nederland I502137 Nederlandse voorouders 
50 Abbes, Heije  01 Sep 1946Groningen, Groningen, Nederland I623413 Nederlandse voorouders 

1 2 3 4 5 ... 518» Next»Burial

Matches 1 to 50 of 794

1 2 3 4 5 ... 16» Next»

   Last Name, Given Name(s)    Burial    Person ID   Tree 
1 Abbas, Grietje  14 Mar 1951Groningen, Groningen, Nederland I774485 Nederlandse voorouders 
2 Adriani, Arius  12 Nov 1746Groningen, Groningen, Nederland I338366 Nederlandse voorouders 
3 Ages, Harmanna Johanna  Groningen, Groningen, Nederland I130726 Nederlandse voorouders 
4 Akker, Klaas Steven  31 Mar 1976Groningen, Groningen, Nederland I693314 Nederlandse voorouders 
5 van Akkeren, Frederika  13 Aug 1987Groningen, Groningen, Nederland I285977 Nederlandse voorouders 
6 van Akkeren, Gerhardus  19 Dec 1980Groningen, Groningen, Nederland I132934 Nederlandse voorouders 
7 Akkerma, Feitse  30 Jul 1971Groningen, Groningen, Nederland I784219 Nederlandse voorouders 
8 Albering, Elisabeth Petronella Sophia  22 Nov 1941Groningen, Groningen, Nederland I174581 Nederlandse voorouders 
9 Alberts, Lijsebet  19 Apr 1796Groningen, Groningen, Nederland I279751 Nederlandse voorouders 
10 Alkema, Jantje  01 May 1998Groningen, Groningen, Nederland I358865 Nederlandse voorouders 
11 Alofs, Maria Amalia Theodora  29 Dec 1953Groningen, Groningen, Nederland I58130 Nederlandse voorouders 
12 Alsorsius, Maria  Groningen, Groningen, Nederland I528457 Nederlandse voorouders 
13 Alting, Egbertus  12 Apr 1596Groningen, Groningen, Nederland I325726 Nederlandse voorouders 
14 Alting, Willem  29 Jan 1721Groningen, Groningen, Nederland I640434 Geneagraphie 
15 Ansinck, Jantjen  09 May 1774Groningen, Groningen, Nederland I595405 Nederlandse voorouders 
16 Appius, Anna Aurelia  20 Jul 1781Groningen, Groningen, Nederland I339843 Nederlandse voorouders 
17 Arnoldi, Arnoldus  26 May 1753Groningen, Groningen, Nederland I311321 Nederlandse voorouders 
18 Asselbergs, Dorothea Jacoba Francisca Maria  29 Oct 1990Groningen, Groningen, Nederland I300956 Nederlandse voorouders 
19 Atzema, Anna Margaretha  08 May 1794Groningen, Groningen, Nederland I278637 Nederlandse voorouders 
20 Atzema, Elina  07 Jun 1766Groningen, Groningen, Nederland I279775 Nederlandse voorouders 
21 Atzema, Hermannus  09 Aug 1737Groningen, Groningen, Nederland I276190 Nederlandse voorouders 
22 Aukema, Jantina Geertje Berendina Everdina  30 Jul 1968Groningen, Groningen, Nederland I781673 Nederlandse voorouders 
23 Babtist, Bronno  27 Jul 1956Groningen, Groningen, Nederland I774353 Nederlandse voorouders 
24 Bakema, Aeilke  15 Feb 1994Groningen, Groningen, Nederland I117420 Nederlandse voorouders 
25 Bakker, Eerke  18 Nov 1981Groningen, Groningen, Nederland I435370 Nederlandse voorouders 
26 Bakker, Harmannus  08 Jan 1981Groningen, Groningen, Nederland I781654 Nederlandse voorouders 
27 Bakker, Hendrika  02 Dec 1994Groningen, Groningen, Nederland I723012 Nederlandse voorouders 
28 Baldringa, Grietje  Groningen, Groningen, Nederland I485197 Nederlandse voorouders 
29 Bartelds, Harmannus  12 Jan 1966Groningen, Groningen, Nederland I787728 Nederlandse voorouders 
30 Bartels, Everdina  20 Nov 1788Groningen, Groningen, Nederland I788792 Nederlandse voorouders 
31 Beckeringh, Egberta Louisa  Groningen, Groningen, Nederland I186597 Nederlandse voorouders 
32 Beekhuis, Berend  22 Apr 1965Groningen, Groningen, Nederland I347442 Nederlandse voorouders 
33 Beekhuis, Marten  24 May 1971Groningen, Groningen, Nederland I347443 Nederlandse voorouders 
34 Beekhuis, Theodorus  13 Feb 1975Groningen, Groningen, Nederland I751508 Nederlandse voorouders 
35 Beekman, Petronella Engelberta Albertina  24 Dec 2003Groningen, Groningen, Nederland I668127 Nederlandse voorouders 
36 Beerda, Alberdina  14 Oct 1983Groningen, Groningen, Nederland I229740 Nederlandse voorouders 
37 Beerda, Cornelis  10 Dec 1913Groningen, Groningen, Nederland I229808 Nederlandse voorouders 
38 Beerda, Hendrik  10 Dec 1959Groningen, Groningen, Nederland I394610 Nederlandse voorouders 
39 Beerda, Hendrik  06 Jan 1969Groningen, Groningen, Nederland I229734 Nederlandse voorouders 
40 Beerda, Reint  10 Jan 1970Groningen, Groningen, Nederland I394608 Nederlandse voorouders 
41 Beerents, Annegien  25 Apr 1767Groningen, Groningen, Nederland I771094 Nederlandse voorouders 
42 Beishuizen, Trijntje  27 Jul 1979Groningen, Groningen, Nederland I199021 Nederlandse voorouders 
43 Bekink, Rob  18 Jun 1985Groningen, Groningen, Nederland I815407 Nederlandse voorouders 
44 Bennema, Reinder  20 Dec 1973Groningen, Groningen, Nederland I354939 Nederlandse voorouders 
45 Bentem, Jan  11 Jun 2018Groningen, Groningen, Nederland I791310 Nederlandse voorouders 
46 Berends, Derk  11 Mar 1988Groningen, Groningen, Nederland I268248 Nederlandse voorouders 
47 Berends, Geerd  20 Aug 1981Groningen, Groningen, Nederland I269745 Nederlandse voorouders 
48 van den Berg, Jacobus Johannes  17 Aug 1966Groningen, Groningen, Nederland I12456 Nederlandse voorouders 
49 van Bergen, Frederik Jans  14 Feb 1780Groningen, Groningen, Nederland I463192 Nederlandse voorouders 
50 Berger, Anna Maria Helena  25 Apr 1936Groningen, Groningen, Nederland I455460 Nederlandse voorouders 

1 2 3 4 5 ... 16» Next»Occupation

Matches 1 to 50 of 99

1 2 Next»

   Last Name, Given Name(s)    Occupation    Person ID   Tree 
1 Beckeringh, Haijcko  Groningen, Groningen, Nederland I48914 Nederlandse voorouders 
2 Beckeringh, Michiel  Groningen, Groningen, Nederland I34763 Nederlandse voorouders 
3 Beckeringh, Wilhem  Groningen, Groningen, Nederland I48904 Nederlandse voorouders 
4 Blaauw, Jan Mathijs  Groningen, Groningen, Nederland I575524 Nederlandse voorouders 
5 Blaauw, Johannes Henderikus  Groningen, Groningen, Nederland I575691 Nederlandse voorouders 
6 Blaauw, Johannes Hinderikus  1870Groningen, Groningen, Nederland I575724 Nederlandse voorouders 
7 Blaauw, Pieter  Groningen, Groningen, Nederland I575731 Nederlandse voorouders 
8 Blauw, Petrus Theodorus  Groningen, Groningen, Nederland I575825 Nederlandse voorouders 
9 Boekholt, Albertus Dominicus  Groningen, Groningen, Nederland I6704 Nederlandse voorouders 
10 Boekholt, Harm  1939Groningen, Groningen, Nederland I444883 Nederlandse voorouders 
11 Boerhave, Jacoba Sophia  20 Mei 1939Groningen, Groningen, Nederland I608864 Nederlandse voorouders 
12 Boerhave, Johannes  1 Jan 1915Groningen, Groningen, Nederland I608873 Nederlandse voorouders 
13 Boerhave, Lucas Geert  Groningen, Groningen, Nederland I792559 Nederlandse voorouders 
14 Boomgaart, Annegien  1860Groningen, Groningen, Nederland I62697 Nederlandse voorouders 
15 Bothenius, Casparus  Groningen, Groningen, Nederland I328355 Nederlandse voorouders 
16 Bothenius, Casparus  22 Mar 1686Groningen, Groningen, Nederland I328355 Nederlandse voorouders 
17 Brugsema, Beerent  Groningen, Groningen, Nederland I72176 Nederlandse voorouders 
18 Brugsema, Beerent  1861Groningen, Groningen, Nederland I72176 Nederlandse voorouders 
19 Busch, Henricus  Groningen, Groningen, Nederland I485210 Nederlandse voorouders 
20 Busch, Dr. Reneke  1699Groningen, Groningen, Nederland I644282 Nederlandse voorouders 
21 Claessen, Claes  Groningen, Groningen, Nederland I9370 Nederlandse voorouders 
22 Denenkamp, Klaas Jansen  Groningen, Groningen, Nederland I121824 Nederlandse voorouders 
23 Dilling, Klaas  Groningen, Groningen, Nederland I402755 Nederlandse voorouders 
24 Drenth, Bernardus Johannus Bernardus  Groningen, Groningen, Nederland I426060 Nederlandse voorouders 
25 Drenth, Gerhardus Johannes Bernardus  1939Groningen, Groningen, Nederland I479729 Nederlandse voorouders 
26 Durville, Adam Casper  Groningen, Groningen, Nederland I69697 Nederlandse voorouders 
27 Emmius, Wessel  17 Dec 1620Groningen, Groningen, Nederland I186643 Nederlandse voorouders 
28 Fabricius, Bernhardus  02 Sep 1705Groningen, Groningen, Nederland I51403 Nederlandse voorouders 
29 Feringa, Wytze Abes  Groningen, Groningen, Nederland I34870 Nederlandse voorouders 
30 Geubels, Hendrikus Johannes Anthonius  1970Groningen, Groningen, Nederland I4605 Nederlandse voorouders 
31 van Giffen, Johannes  Groningen, Groningen, Nederland I371814 Nederlandse voorouders 
32 van Giffen, Lambertus  Groningen, Groningen, Nederland I484843 Nederlandse voorouders 
33 van Giffen, Lucas  22 Apr 1753Groningen, Groningen, Nederland I484896 Nederlandse voorouders 
34 Goldhoorn, Luitjen  1930Groningen, Groningen, Nederland I791081 Nederlandse voorouders 
35 Hagenouw, Rudolph Edzens  Groningen, Groningen, Nederland I52814 Nederlandse voorouders 
36 von der Havestadt, Geert  Groningen, Groningen, Nederland I465841 Nederlandse voorouders 
37 Holthuis, Kornelis Henricus  Groningen, Groningen, Nederland I18654 Nederlandse voorouders 
38 Hooghuis, Christiaan  29 Jan 1789Groningen, Groningen, Nederland I576469 Nederlandse voorouders 
39 Hooghuis, Johannes  Groningen, Groningen, Nederland I576464 Nederlandse voorouders 
40 Hylkama, Tynco Andringa  29 Jun 1786Groningen, Groningen, Nederland I649292 Nederlandse voorouders 
41 Jager, Eildert Timon  Groningen, Groningen, Nederland I389178 Nederlandse voorouders 
42 de Jager, Margaretha  Groningen, Groningen, Nederland I48804 Nederlandse voorouders 
43 Janssen, Herman  Groningen, Groningen, Nederland I9361 Nederlandse voorouders 
44 de Jonge, Jan Reinders  1859Groningen, Groningen, Nederland I567327 Nederlandse voorouders 
45 Kern, Johann  Groningen, Groningen, Nederland I78119 Nederlandse voorouders 
46 Kern, Louis Antonius  Groningen, Groningen, Nederland I78118 Nederlandse voorouders 
47 van der Klei, Jacob  Groningen, Groningen, Nederland I800311 Nederlandse voorouders 
48 van Kregten, Balster  Groningen, Groningen, Nederland I17934 Nederlandse voorouders 
49 Masker, Johannes Conradus  1891Groningen, Groningen, Nederland I10697 Nederlandse voorouders 
50 Mooij, Albertus Marinus  22 Jan 1926Groningen, Groningen, Nederland I690748 Nederlandse voorouders 

1 2 Next»Address

Matches 1 to 37 of 37

   Last Name, Given Name(s)    Address    Person ID   Tree 
1 Balsem, Ds. Hendrik Sander  11 Jun 1904Groningen, Groningen, Nederland I812503 Geneagraphie 
2 Berends, Eppe  Groningen, Groningen, Nederland I392935 Nederlandse voorouders 
3 ten Berge, Jozeph Hebo Eusebius  1947Groningen, Groningen, Nederland I69826 Nederlandse voorouders 
4 Bergs, Antje  11 Dec 1929Groningen, Groningen, Nederland I531610 Nederlandse voorouders 
5 Blaauw, Hendrik Andries  11 Dec 1929Groningen, Groningen, Nederland I531621 Nederlandse voorouders 
6 Blaauw, Hiltje Henderika Elizabeth  Bef 11 Dec 1929Groningen, Groningen, Nederland I531599 Nederlandse voorouders 
7 Boekholdt, Wilhelmus  Groningen, Groningen, Nederland I62691 Nederlandse voorouders 
8 Boekholt, Hendrikus Josephus  Groningen, Groningen, Nederland I73568 Nederlandse voorouders 
9 van der Burch, Gerardus  Groningen, Groningen, Nederland I620300 Nederlandse voorouders 
10 van der Burch, Jan  1932Groningen, Groningen, Nederland I620184 Nederlandse voorouders 
11 Denenkamp, Klaas Jansen  Groningen, Groningen, Nederland I121824 Nederlandse voorouders 
12 van Doren, Maria Henrica Anna  1947Groningen, Groningen, Nederland I69832 Nederlandse voorouders 
13 van Doren, Maria Henrica Anna  1987Groningen, Groningen, Nederland I69832 Nederlandse voorouders 
14 Kiewiet, Janna  Between 20 May 1890 and 27 Jul 1892Groningen, Groningen, Nederland I8170 Nederlandse voorouders 
15 Kiewiet, Janna  Between 1900 and 1910Groningen, Groningen, Nederland I8170 Nederlandse voorouders 
16 van Kregten, Jacobus  Groningen, Groningen, Nederland I17933 Nederlandse voorouders 
17 Kroeske, Jan  Groningen, Groningen, Nederland I149764 Nederlandse voorouders 
18 Meulman, Harm  Groningen, Groningen, Nederland I194155 Nederlandse voorouders 
19 Riem, Age  Bef 03 Oct 1929Groningen, Groningen, Nederland I531588 Nederlandse voorouders 
20 Riem, Dirk  Bef 08 Mar 1932Groningen, Groningen, Nederland I531843 Nederlandse voorouders 
21 Riem, Marinus Henricus  Bef 02 Jun 1928Groningen, Groningen, Nederland I531921 Nederlandse voorouders 
22 Roemeling, Trijntje  1779Groningen, Groningen, Nederland I9337 Nederlandse voorouders 
23 Salomons, Roelfien  Groningen, Groningen, Nederland I69356 Nederlandse voorouders 
24 Schults, Jan  Groningen, Groningen, Nederland I674154 Nederlandse voorouders 
25 Smit, Thomas  1739Groningen, Groningen, Nederland I48844 Nederlandse voorouders 
26 Taatjes, Francisca Catharina Maria  1947Groningen, Groningen, Nederland I69828 Nederlandse voorouders 
27 Veltman, Wilfridus Elisabeth Regina  May 1967Groningen, Groningen, Nederland I15672 Nederlandse voorouders 
28 de Vries, Berend Jelle  Bef 19 Aug 1897Groningen, Groningen, Nederland I531900 Nederlandse voorouders 
29 de Vries, Egbert  Groningen, Groningen, Nederland I9340 Nederlandse voorouders 
30 Wessels, Hermannus Henderikus Antonius  Groningen, Groningen, Nederland I69739 Nederlandse voorouders 
31 Wessels, Hermannus Henderikus Johannes  1947Groningen, Groningen, Nederland I69755 Nederlandse voorouders 
32 Wessels, Johannes Christianus  1947Groningen, Groningen, Nederland I69757 Nederlandse voorouders 
33 Wessels, Johannes Christianus  1987Groningen, Groningen, Nederland I69757 Nederlandse voorouders 
34 Wessels, Josephus Bernardus  1947Groningen, Groningen, Nederland I69758 Nederlandse voorouders 
35 Wessels, Josephus Bernardus  1991Groningen, Groningen, Nederland I69758 Nederlandse voorouders 
36 Wessels, Margaretha Johanna Maria  1947Groningen, Groningen, Nederland I69753 Nederlandse voorouders 
37 Witkop, Jan Harms  Groningen, Groningen, Nederland I9336 Nederlandse voorouders 

Bezittingen

Matches 1 to 1 of 1

   Last Name, Given Name(s)    Bezittingen    Person ID   Tree 
1 Omlo, Antonius  Groningen, Groningen, Nederland I107710 Nederlandse voorouders 

Bijzonderheid doop

Matches 1 to 1 of 1

   Last Name, Given Name(s)    Bijzonderheid doop    Person ID   Tree 
1 Tammes, Siebrich  Groningen, Groningen, Nederland I590515 Nederlandse voorouders 

Bron

Matches 1 to 1 of 1

   Last Name, Given Name(s)    Bron    Person ID   Tree 
1 Schuls, Frouwkina  26 May 1988Groningen, Groningen, Nederland I426064 Nederlandse voorouders 

Feit

Matches 1 to 9 of 9

   Last Name, Given Name(s)    Feit    Person ID   Tree 
1 Blauw, Margaretha  Groningen, Groningen, Nederland I575823 Nederlandse voorouders 
2 Brust, Dr. Jakob  30 Jun 1926Groningen, Groningen, Nederland I747352 Nederlandse voorouders 
3 Hahn, Dorothea Sophia  31 Dec 1774Groningen, Groningen, Nederland I189802 Nederlandse voorouders 
4 Jansen, Reinieres Johannes  04 Feb 1944Groningen, Groningen, Nederland I615060 Nederlandse voorouders 
5 de Lange, Mighiel  27 Jul 1866Groningen, Groningen, Nederland I584754 Nederlandse voorouders 
6 van der Reijnst, Arend  12 Feb 1836Groningen, Groningen, Nederland I392839 Nederlandse voorouders 
7 Schuls, Grietje  21 May 1877Groningen, Groningen, Nederland I426711 Nederlandse voorouders 
8 Ubels, Focko  26 Feb 1686Groningen, Groningen, Nederland I48080 Nederlandse voorouders 
9 van Ulphen, Jacoba Geertina  12 Mar 1756Groningen, Groningen, Nederland I278116 Nederlandse voorouders 

Geboorte registratie

Matches 1 to 50 of 329

1 2 3 4 5 ... Next»

   Last Name, Given Name(s)    Geboorte registratie    Person ID   Tree 
1 Akkerman, Henderika  07 May 1894Groningen, Groningen, Nederland I635221 Nederlandse voorouders 
2 Akkerman, Hillechiena Jantina  07 May 1896Groningen, Groningen, Nederland I635222 Nederlandse voorouders 
3 van As, Trijntje  29 Aug 1907Groningen, Groningen, Nederland I588315 Nederlandse voorouders 
4 van Assen, Roelof  26 Mar 1860Groningen, Groningen, Nederland I587727 Nederlandse voorouders 
5 Bartels, Hindrikje  15 Dec 1862Groningen, Groningen, Nederland I614757 Nederlandse voorouders 
6 Bartstra, Herman Leonard Johan  20 Oct 1902Groningen, Groningen, Nederland I588321 Nederlandse voorouders 
7 Bergs, Antje  30 Jul 1881Groningen, Groningen, Nederland I531610 Nederlandse voorouders 
8 Bergs, Eeke  06 Dec 1884Groningen, Groningen, Nederland I631916 Nederlandse voorouders 
9 Bergs, Grietje  22 Nov 1851Groningen, Groningen, Nederland I631909 Nederlandse voorouders 
10 Bergs, Grietje  17 Apr 1883Groningen, Groningen, Nederland I631914 Nederlandse voorouders 
11 Bergs, Harm  04 Aug 1879Groningen, Groningen, Nederland I631913 Nederlandse voorouders 
12 Bergs, Harmina  18 Sep 1849Groningen, Groningen, Nederland I162029 Nederlandse voorouders 
13 Bergs, Jacobus  12 Nov 1821Groningen, Groningen, Nederland I165695 Nederlandse voorouders 
14 Bergs, Johanna  26 Nov 1886Groningen, Groningen, Nederland I631917 Nederlandse voorouders 
15 Bergs, Trientje  05 May 1888Groningen, Groningen, Nederland I631918 Nederlandse voorouders 
16 Bergs, Willem  24 Jan 1854Groningen, Groningen, Nederland I431040 Nederlandse voorouders 
17 Bierling, Grietje  09 Sep 1822Groningen, Groningen, Nederland I587712 Nederlandse voorouders 
18 Blaauw, Antje  16 Apr 1908Groningen, Groningen, Nederland I575692 Nederlandse voorouders 
19 Blaauw, Bote Rinze Pieter  10 Mar 1887Groningen, Groningen, Nederland I575730 Nederlandse voorouders 
20 Blaauw, Clara Henderika  07 Nov 1879Groningen, Groningen, Nederland I575727 Nederlandse voorouders 
21 Blaauw, Clara Henderika  09 Mar 1901Groningen, Groningen, Nederland I575492 Nederlandse voorouders 
22 Blaauw, Grietje Maria Elisabeth  19 Nov 1877Groningen, Groningen, Nederland I575726 Nederlandse voorouders 
23 Blaauw, Harm  06 Mar 1911Groningen, Groningen, Nederland I575693 Nederlandse voorouders 
24 Blaauw, Henderika Elizabeth  01 Aug 1912Groningen, Groningen, Nederland I575694 Nederlandse voorouders 
25 Blaauw, Hendrik  17 Feb 1823Groningen, Groningen, Nederland I575811 Nederlandse voorouders 
26 Blaauw, Hendrik  03 Apr 1862Groningen, Groningen, Nederland I575816 Nederlandse voorouders 
27 Blaauw, Hendrik Andries  17 Sep 1881Groningen, Groningen, Nederland I531621 Nederlandse voorouders 
28 Blaauw, Hiltje Henderika Elizabeth  23 Apr 1909Groningen, Groningen, Nederland I531599 Nederlandse voorouders 
29 Blaauw, Hiltje Henderika Elizabeth  23 Apr 1909Groningen, Groningen, Nederland I531599 Nederlandse voorouders 
30 Blaauw, Hinderika Elisabeth  20 Aug 1891Groningen, Groningen, Nederland I575732 Nederlandse voorouders 
31 Blaauw, Hinderika Elizabeth  19 Jan 1897Groningen, Groningen, Nederland I575490 Nederlandse voorouders 
32 Blaauw, Hindrikje  16 Apr 1857Groningen, Groningen, Nederland I575814 Nederlandse voorouders 
33 Blaauw, Jacomina  20 Jun 1821Groningen, Groningen, Nederland I575819 Nederlandse voorouders 
34 Blaauw, Jan Mathijs  31 Jan 1903Groningen, Groningen, Nederland I575524 Nederlandse voorouders 
35 de Blaauw, Johanna  19 Oct 1818Groningen, Groningen, Nederland I330618 Nederlandse voorouders 
36 Blaauw, Johannes Henderikus  28 Dec 1903Groningen, Groningen, Nederland I575688 Nederlandse voorouders 
37 Blaauw, Johannes Henderikus  24 Oct 1906Groningen, Groningen, Nederland I575691 Nederlandse voorouders 
38 Blaauw, Johannes Hinderikus  21 May 1852Groningen, Groningen, Nederland I575724 Nederlandse voorouders 
39 Blaauw, Johannes Hinderikus  27 Feb 1893Groningen, Groningen, Nederland I575276 Nederlandse voorouders 
40 Blaauw, Johannes Hinderikus  02 Jul 1895Groningen, Groningen, Nederland I575733 Nederlandse voorouders 
41 Blaauw, Maria  12 Jul 1854Groningen, Groningen, Nederland I575813 Nederlandse voorouders 
42 Blaauw, Maria Henderika  17 May 1899Groningen, Groningen, Nederland I575491 Nederlandse voorouders 
43 Blaauw, Pieter  26 Sep 1859Groningen, Groningen, Nederland I575815 Nederlandse voorouders 
44 Blaauw, Pieter  05 Apr 1889Groningen, Groningen, Nederland I575731 Nederlandse voorouders 
45 Blaauw, Willem  13 Jul 1905Groningen, Groningen, Nederland I575690 Nederlandse voorouders 
46 Blauw, Aldegundis  22 Aug 1806Groningen, Groningen, Nederland I575824 Nederlandse voorouders 
47 Blauw, Bartholomeus Hendrik  10 Feb 1846Groningen, Groningen, Nederland I575958 Nederlandse voorouders 
48 Blauw, Christina  07 Jun 1878Groningen, Groningen, Nederland I619835 Nederlandse voorouders 
49 Blauw, Christoffer Lodewijk Hendrik  28 Jan 1839Groningen, Groningen, Nederland I575955 Nederlandse voorouders 
50 Blauw, Derk  08 Oct 1841Groningen, Groningen, Nederland I575956 Nederlandse voorouders 

1 2 3 4 5 ... Next»Gecremeerd

Matches 1 to 50 of 114

1 2 3 Next»

   Last Name, Given Name(s)    Gecremeerd    Person ID   Tree 
1 Akkerman, Elke  21 Sep 1987Groningen, Groningen, Nederland I616852 Nederlandse voorouders 
2 Arends, Anna Godefrida  21 Jul 1993Groningen, Groningen, Nederland I76665 Nederlandse voorouders 
3 Arnolli, Jans Alef  04 Jan 1969Groningen, Groningen, Nederland I31514 Nederlandse voorouders 
4 van Asperen, Piet Hein  08 Nov 1969Groningen, Groningen, Nederland I531324 Nederlandse voorouders 
5 Baas, Gerrit  27 May 2006Groningen, Groningen, Nederland I312612 Nederlandse voorouders 
6 de Beij, Hillechien Assien  29 May 1995Groningen, Groningen, Nederland I420228 Nederlandse voorouders 
7 Blaauw, Iebeltje Hinderika  11 Jun 2010Groningen, Groningen, Nederland I576033 Nederlandse voorouders 
8 de Boer, Maria Jantina  31 Oct 1964Groningen, Groningen, Nederland I271225 Nederlandse voorouders 
9 de Boer, Willem Klaas  18 Apr 1980Groningen, Groningen, Nederland I198734 Nederlandse voorouders 
10 Boogaard, Gerardus Adrianus Jozinus  28 Feb 1968Groningen, Groningen, Nederland I422206 Nederlandse voorouders 
11 Boomsma, Trientje  06 May 1966Groningen, Groningen, Nederland I87066 Nederlandse voorouders 
12 Brust, Grietje Alberdientje  10 May 1988Groningen, Groningen, Nederland I526325 Nederlandse voorouders 
13 Carels, Mandy  14 Jun 2010Groningen, Groningen, Nederland I282035 Nederlandse voorouders 
14 Casemier, Martha  26 Jun 2013Groningen, Groningen, Nederland I58168 Nederlandse voorouders 
15 Corman, Alida Maria Fokelina  13 Apr 1993Groningen, Groningen, Nederland I74478 Nederlandse voorouders 
16 Cornelis, Roelf Ernst  25 Apr 1974Groningen, Groningen, Nederland I199599 Nederlandse voorouders 
17 van Dekken, Trijntje Melles  14 Oct 1993Groningen, Groningen, Nederland I153130 Nederlandse voorouders 
18 van der Dong, Roelofje  11 Nov 2009Groningen, Groningen, Nederland I156681 Nederlandse voorouders 
19 Draatjer, Harmanna  Groningen, Groningen, Nederland I312546 Nederlandse voorouders 
20 Eelkema, Ment  04 Aug 1998Groningen, Groningen, Nederland I99601 Nederlandse voorouders 
21 Feikens, Derk Freerk  27 Jul 1983Groningen, Groningen, Nederland I220450 Nederlandse voorouders 
22 Feikens, Jurjen  13 Jul 1983Groningen, Groningen, Nederland I220476 Nederlandse voorouders 
23 Gankema, Helena  24 Dec 1993Groningen, Groningen, Nederland I418610 Nederlandse voorouders 
24 Gankema, Johannes Geesienus  21 Sep 1995Groningen, Groningen, Nederland I419735 Nederlandse voorouders 
25 Gankema, Pieter  08 Nov 2000Groningen, Groningen, Nederland I419698 Nederlandse voorouders 
26 Gankema, Windelina Sophia  20 Mar 1995Groningen, Groningen, Nederland I418780 Nederlandse voorouders 
27 Goedhart, Antje  19 Jun 2009Groningen, Groningen, Nederland I130551 Nederlandse voorouders 
28 Hasenbos, Henriette Marie  Groningen, Groningen, Nederland I389516 Nederlandse voorouders 
29 Hermse, Bertus  02 Feb 2012Groningen, Groningen, Nederland I576449 Nederlandse voorouders 
30 Hillebrands, Klasina Jantje  19 Apr 2005Groningen, Groningen, Nederland I424463 Nederlandse voorouders 
31 van der Hoek, Jeppe  21 Dec 1990Groningen, Groningen, Nederland I77201 Nederlandse voorouders 
32 van der Hoek, Taeke  11 Jun 2003Groningen, Groningen, Nederland I77174 Nederlandse voorouders 
33 Hofstra, Take Egbertus  21 Mar 1979Groningen, Groningen, Nederland I68928 Nederlandse voorouders 
34 Jager, Grietje Hendrikus  16 Apr 1999Groningen, Groningen, Nederland I153723 Nederlandse voorouders 
35 de Jong, Willem  26 Oct 1963Groningen, Groningen, Nederland I57139 Nederlandse voorouders 
36 de Jonge, Anna Frederika Wilhelmina  21 Nov 1985Groningen, Groningen, Nederland I311742 Nederlandse voorouders 
37 de Jonge, Jacob Frans  13 Jun 2001Groningen, Groningen, Nederland I504969 Nederlandse voorouders 
38 Kalfsbeek, Janke  30 Mar 1987Groningen, Groningen, Nederland I791533 Nederlandse voorouders 
39 Kerstholt, Cornelius Vincentius Joannes  21 Oct 1991Groningen, Groningen, Nederland I74468 Nederlandse voorouders 
40 van der Klei, Aries Frederik  28 Aug 1987Groningen, Groningen, Nederland I99573 Nederlandse voorouders 
41 van der Klei, Jans  11 Feb 1993Groningen, Groningen, Nederland I99600 Nederlandse voorouders 
42 van der Klei, Meina  12 Feb 1998Groningen, Groningen, Nederland I99597 Nederlandse voorouders 
43 van der Klei, Regnerus Hendericus Willebrord  20 Jan 1995Groningen, Groningen, Nederland I99659 Nederlandse voorouders 
44 Knigge, Geert  26 Oct 1976Groningen, Groningen, Nederland I197001 Nederlandse voorouders 
45 Koops, Jan  Groningen, Groningen, Nederland I220851 Nederlandse voorouders 
46 Kosmeier, Johannes  Groningen, Groningen, Nederland I179130 Nederlandse voorouders 
47 Kremer, Harm Henderikus  28 Jan 1987Groningen, Groningen, Nederland I769774 Nederlandse voorouders 
48 Kruizinga, Daniel  22 Sep 1988Groningen, Groningen, Nederland I157296 Nederlandse voorouders 
49 Kuipers, Bauke  30 May 2013Groningen, Groningen, Nederland I69278 Nederlandse voorouders 
50 Läkamp, Anne  06 Apr 1979Groningen, Groningen, Nederland I114783 Nederlandse voorouders 

1 2 3 Next»Gedetineerde

Matches 1 to 3 of 3

   Last Name, Given Name(s)    Gedetineerde    Person ID   Tree 
1 Heidema, Geert Jacobs  1822Groningen, Groningen, Nederland I12450 Nederlandse voorouders 
2 Hut, Jacob Jans  07 Jul 1793Groningen, Groningen, Nederland I133523 Nederlandse voorouders 
3 Schuur, Lammert Berends  20 Feb 1840Groningen, Groningen, Nederland I68370 Nederlandse voorouders 

Opleiding

Matches 1 to 8 of 8

   Last Name, Given Name(s)    Opleiding    Person ID   Tree 
1 van Giffen, David Flud  09 Jul 1778Groningen, Groningen, Nederland I371809 Nederlandse voorouders 
2 Goudschaal, Afina Catharina Gesina  Groningen, Groningen, Nederland I475743 Nederlandse voorouders 
3 Goudschaal, Johan Bernhard  11 Sep 1851Groningen, Groningen, Nederland I273943 Nederlandse voorouders 
4 Goudschaal, Ubbo Peter  Groningen, Groningen, Nederland I475563 Nederlandse voorouders 
5 Harringa, Edzard Wilhelm  01 Oct 1756Groningen, Groningen, Nederland I594123 Nederlandse voorouders 
6 Harringa, Johan Petrus Nicholaus  06 Oct 1757Groningen, Groningen, Nederland I594122 Nederlandse voorouders 
7 Piccardt, Hindrik Occo  18 Sep 1824Groningen, Groningen, Nederland I340039 Nederlandse voorouders 
8 Smael, Harmannus  25 Mar 1648Groningen, Groningen, Nederland I463331 Nederlandse voorouders 

Overlijdensregistratie

Matches 1 to 50 of 356

1 2 3 4 5 ... Next»

   Last Name, Given Name(s)    Overlijdensregistratie    Person ID   Tree 
1 Aalders, Hindrikje  24 Apr 1910Groningen, Groningen, Nederland I646863 Nederlandse voorouders 
2 Aalders, Janske  14 Aug 1958Groningen, Groningen, Nederland I647040 Nederlandse voorouders 
3 van Assen, Roelof  06 Nov 1909Groningen, Groningen, Nederland I587727 Nederlandse voorouders 
4 Aten, Roelf  13 Dec 1919Groningen, Groningen, Nederland I393432 Nederlandse voorouders 
5 Bakker, Dirkje Geerts  29 Oct 1934Groningen, Groningen, Nederland I695989 Nederlandse voorouders 
6 Bartels, Hindrikje  01 Jun 1904Groningen, Groningen, Nederland I614757 Nederlandse voorouders 
7 Belle, Jan  28 Nov 1947Groningen, Groningen, Nederland I622287 Nederlandse voorouders 
8 Belle, Sieger  07 Jan 1917Groningen, Groningen, Nederland I622301 Nederlandse voorouders 
9 Belle, Zwaantje  08 Mar 1880Groningen, Groningen, Nederland I622293 Nederlandse voorouders 
10 Berghuis, Wolter  28 Jun 1945Groningen, Groningen, Nederland I613792 Nederlandse voorouders 
11 Bergs, Antje  09 Jul 1934Groningen, Groningen, Nederland I531610 Nederlandse voorouders 
12 Bergs, Eeke  16 Sep 1885Groningen, Groningen, Nederland I631916 Nederlandse voorouders 
13 Bergs, Grietje  17 Apr 1916Groningen, Groningen, Nederland I631909 Nederlandse voorouders 
14 Bergs, Harm  20 Mar 1888Groningen, Groningen, Nederland I631913 Nederlandse voorouders 
15 Bergs, Johanna  25 Oct 1888Groningen, Groningen, Nederland I631917 Nederlandse voorouders 
16 Bergs, Trientje  07 Apr 1894Groningen, Groningen, Nederland I631918 Nederlandse voorouders 
17 Bergs, Willem  24 Dec 1928Groningen, Groningen, Nederland I431040 Nederlandse voorouders 
18 Bierling, Grietje  24 Jun 1896Groningen, Groningen, Nederland I587712 Nederlandse voorouders 
19 Blaauw, Aagtje  01 Jan 1928Groningen, Groningen, Nederland I445334 Nederlandse voorouders 
20 Blaauw, Anje  25 May 1920Groningen, Groningen, Nederland I576031 Nederlandse voorouders 
21 Blaauw, Berend Christoffer Lodewijk Hendrik  26 Aug 1948Groningen, Groningen, Nederland I619838 Nederlandse voorouders 
22 Blaauw, Christiaan  30 Sep 1864Groningen, Groningen, Nederland I575817 Nederlandse voorouders 
23 Blaauw, Christiaan  06 Sep 1865Groningen, Groningen, Nederland I575817 Nederlandse voorouders 
24 Blaauw, Clara Henderika  03 Dec 1899Groningen, Groningen, Nederland I575727 Nederlandse voorouders 
25 Blaauw, Grietje Maria Elisabeth  09 Dec 1879Groningen, Groningen, Nederland I575726 Nederlandse voorouders 
26 Blaauw, Hendrik  24 Mar 1865Groningen, Groningen, Nederland I575811 Nederlandse voorouders 
27 Blaauw, Hendrik  25 Mar 1951Groningen, Groningen, Nederland I575816 Nederlandse voorouders 
28 Blaauw, Hendrik Andries  03 Mar 1954Groningen, Groningen, Nederland I531621 Nederlandse voorouders 
29 Blaauw, Hinderika Elisabeth  02 Mar 1892Groningen, Groningen, Nederland I575732 Nederlandse voorouders 
30 Blaauw, Hinderika Elizabeth  14 Feb 1912Groningen, Groningen, Nederland I575490 Nederlandse voorouders 
31 Blaauw, Hindrikje  20 Mar 1931Groningen, Groningen, Nederland I575814 Nederlandse voorouders 
32 Blaauw, Jacomina  10 Nov 1879Groningen, Groningen, Nederland I575819 Nederlandse voorouders 
33 Blaauw, Jan  27 Jul 1830Groningen, Groningen, Nederland I575827 Nederlandse voorouders 
34 Blaauw, Jan  16 Jul 1921Groningen, Groningen, Nederland I576032 Nederlandse voorouders 
35 de Blaauw, Johanna  08 Mar 1866Groningen, Groningen, Nederland I330618 Nederlandse voorouders 
36 Blaauw, Johannes Henderikus  19 Jan 1904Groningen, Groningen, Nederland I575688 Nederlandse voorouders 
37 Blaauw, Johannes Hinderikus  04 Jun 1883Groningen, Groningen, Nederland I575728 Nederlandse voorouders 
38 Blaauw, Johannes Hinderikus  10 Mar 1895Groningen, Groningen, Nederland I575276 Nederlandse voorouders 
39 Blaauw, Johannes Hinderikus  19 Apr 1931Groningen, Groningen, Nederland I575724 Nederlandse voorouders 
40 Blaauw, Maria  24 Feb 1938Groningen, Groningen, Nederland I575813 Nederlandse voorouders 
41 Blaauw, Maria Henderika  12 Jan 1901Groningen, Groningen, Nederland I575491 Nederlandse voorouders 
42 Blaauw, NN  06 Feb 1939Groningen, Groningen, Nederland I620563 Nederlandse voorouders 
43 Blaauw, Pieter  02 Jan 1910Groningen, Groningen, Nederland I575815 Nederlandse voorouders 
44 Blaauw, Pieter  06 Apr 1925Groningen, Groningen, Nederland I575701 Nederlandse voorouders 
45 de Blau, Maria Carolina  13 Jan 1870Groningen, Groningen, Nederland I542096 Nederlandse voorouders 
46 de Blau, Theodorus  14 Sep 1832Groningen, Groningen, Nederland I542097 Nederlandse voorouders 
47 Blauw, Aldegundis  13 May 1887Groningen, Groningen, Nederland I575824 Nederlandse voorouders 
48 Blauw, Bartha Henderika  02 Dec 1839Groningen, Groningen, Nederland I575954 Nederlandse voorouders 
49 Blauw, Bartholomeus Hendrik  02 Mar 1847Groningen, Groningen, Nederland I575958 Nederlandse voorouders 
50 de Blauw, Christina  21 Oct 1816Groningen, Groningen, Nederland I575822 Nederlandse voorouders 

1 2 3 4 5 ... Next»Prominent People

Matches 1 to 4 of 4

   Last Name, Given Name(s)    Prominent People    Person ID   Tree 
1 Cremers, Willem Cornelis  Groningen, Groningen, Nederland I507559 Geneagraphie 
2 Sypkens, Tammo  Groningen, Groningen, Nederland I494401 Geneagraphie 
3 Wallage, Jacques  1998-2009Groningen, Groningen, Nederland I741393 Geneagraphie 
4 Wichers, Hendrik Ludolf  Groningen, Groningen, Nederland I480073 Geneagraphie 

Vermelding

Matches 1 to 2 of 2

   Last Name, Given Name(s)    Vermelding    Person ID   Tree 
1 Wachters, Daniels Jans  Groningen, Groningen, Nederland I460509 Nederlandse voorouders 
2 Wurmnest, Friedrich  13 Apr 1765Groningen, Groningen, Nederland I358239 Nederlandse voorouders 

Wettiging

Matches 1 to 28 of 28

   Last Name, Given Name(s)    Wettiging    Person ID   Tree 
1 Ages, Jan Bernardus  19 Jan 1896Groningen, Groningen, Nederland I640892 Nederlandse voorouders 
2 Arends, Derk  19 May 1867Groningen, Groningen, Nederland I77092 Nederlandse voorouders 
3 Arends, Teubegien  29 Aug 1897Groningen, Groningen, Nederland I77803 Nederlandse voorouders 
4 Bremer, Johannes Hendrik Soce Leopold  17 Mar 1844Groningen, Groningen, Nederland I134098 Nederlandse voorouders 
5 van Coevorden, Heintje  17 Mar 1844Groningen, Groningen, Nederland I248108 Nederlandse voorouders 
6 Datema, Liefke  11 Jun 1905Groningen, Groningen, Nederland I342280 Nederlandse voorouders 
7 Datema, Willem Lucas  7 Jul 1678Groningen, Groningen, Nederland I341195 Nederlandse voorouders 
8 Dekker, Egberdina  15 Oct 1843Groningen, Groningen, Nederland I468602 Nederlandse voorouders 
9 van Dokkumburg, Wilhelmina  19 Nov 1899Groningen, Groningen, Nederland I537509 Nederlandse voorouders 
10 Fokkens, Fennechien  17 Feb 1825Groningen, Groningen, Nederland I313243 Nederlandse voorouders 
11 Franke, Gerardus  30 Mar 1916Groningen, Groningen, Nederland I92551 Nederlandse voorouders 
12 Gerlach, Maria Margaretha  16 Mar 1834Groningen, Groningen, Nederland I112264 Nederlandse voorouders 
13 Groenevelt, Berend Machiels Groenewoud  6 Jul 1826Groningen, Groningen, Nederland I681194 Nederlandse voorouders 
14 Harders, Carolina  6 Jul 1843Groningen, Groningen, Nederland I126463 Nederlandse voorouders 
15 Jans, Johannes  15 May 1856Groningen, Groningen, Nederland I185334 Nederlandse voorouders 
16 de Jong, Karel Johannes  3 Mar 1895Groningen, Groningen, Nederland I341302 Nederlandse voorouders 
17 de Jonge, Berend  19 Apr 1838Groningen, Groningen, Nederland I162132 Nederlandse voorouders 
18 Kisch, Rebekka  30 Oct 1870Groningen, Groningen, Nederland I254899 Nederlandse voorouders 
19 Lammerts, Jan  9 Aug 1821Groningen, Groningen, Nederland I584836 Nederlandse voorouders 
20 Liefheid, Gerrit  9 Aug 1821Groningen, Groningen, Nederland I493178 Nederlandse voorouders 
21 Limberger, Willem Karel  13 Jan 1845Groningen, Groningen, Nederland I157119 Nederlandse voorouders 
22 de Munck, Cornelis Jacobus  5 Oct 1879Groningen, Groningen, Nederland I771936 Nederlandse voorouders 
23 van der Ploeg, Catharina Johanna  7 Oct 1877Groningen, Groningen, Nederland I798457 Nederlandse voorouders 
24 Poolman, Anna  24 Apr 1828Groningen, Groningen, Nederland I468340 Nederlandse voorouders 
25 Schut, Jan  1 Mar 1891Groningen, Groningen, Nederland I63950 Nederlandse voorouders 
26 Swint Driessen, Hinderikus  23 Jan 1825Groningen, Groningen, Nederland I585064 Nederlandse voorouders 
27 Swint Driessen, Maria  23 Jan 1825Groningen, Groningen, Nederland I542070 Nederlandse voorouders 
28 Veenema, Geert  26 Jul 1915Groningen, Groningen, Nederland I636213 Nederlandse voorouders 

Marriage

Matches 1 to 50 of 11480

1 2 3 4 5 ... 230» Next»

   Family    Marriage    Family ID   Tree 
1 / Haijes  1560Groningen, Groningen, Nederland F96589 Nederlandse voorouders 
2 / Jans  1655Groningen, Groningen, Nederland F228949 Nederlandse voorouders 
3 / Schoeninx  17 Oct 1601Groningen, Groningen, Nederland F203356 Geneagraphie 
4 / Schoeninx  19 Apr 1612Groningen, Groningen, Nederland F191803 Geneagraphie 
5 / Zanen  12 Nov 1843Groningen, Groningen, Nederland F155855 Nederlandse voorouders 
6 Aaken / Lunsingh  28 Aug 1851Groningen, Groningen, Nederland F151716 Nederlandse voorouders 
7 Aalderink / Schönfeld Wichers  02 May 1910Groningen, Groningen, Nederland F265114 Nederlandse voorouders 
8 Aalders / Groenboom  26 Oct 1933Groningen, Groningen, Nederland F135765 Nederlandse voorouders 
9 Aalders / Huizing  31 Mar 1919Groningen, Groningen, Nederland F208835 Nederlandse voorouders 
10 Aalders / Noordhof  16 Feb 1913Groningen, Groningen, Nederland F208824 Nederlandse voorouders 
11 Aalders / Orsel  14 Oct 1920Groningen, Groningen, Nederland F208831 Nederlandse voorouders 
12 Aaling / Joachimi  04 Jan 1720Groningen, Groningen, Nederland F240584 Nederlandse voorouders 
13 Aar / Boer  14 Aug 1919Groningen, Groningen, Nederland F185933 Nederlandse voorouders 
14 Aarle / Rooij  01 Nov 1896Groningen, Groningen, Nederland F288942 Nederlandse voorouders 
15 Aarts / Ates  27 Feb 1876Groningen, Groningen, Nederland F5899 Nederlandse voorouders 
16 Aarts / Stuut  19 Jul 1934Groningen, Groningen, Nederland F232155 Nederlandse voorouders 
17 Aarts / Vries  15 Jun 1884Groningen, Groningen, Nederland F16025 Nederlandse voorouders 
18 Aarts / Westers  17 Nov 1898Groningen, Groningen, Nederland F232156 Nederlandse voorouders 
19 Abbas / Hommes  19 May 1901Groningen, Groningen, Nederland F289677 Nederlandse voorouders 
20 Abbing / Bezema  27 Jul 1925Groningen, Groningen, Nederland F213003 Nederlandse voorouders 
21 Abbring / Leving  1680Groningen, Groningen, Nederland F156475 Nederlandse voorouders 
22 Abbringh / Brugmans  25 Dec 1834Groningen, Groningen, Nederland F173014 Nederlandse voorouders 
23 Abeen / Meijer  09 Jun 1867Groningen, Groningen, Nederland F148030 Nederlandse voorouders 
24 Abeling / Dagelet  22 Jul 1918Groningen, Groningen, Nederland F150280 Nederlandse voorouders 
25 Abeling / Schepers  06 Jul 1931Groningen, Groningen, Nederland F150287 Nederlandse voorouders 
26 Abeln / Swarte  05 May 1867Groningen, Groningen, Nederland F167953 Nederlandse voorouders 
27 Abels / Alberts  06 May 1749Groningen, Groningen, Nederland F112172 Nederlandse voorouders 
28 Aberson / Prummel  31 May 1923Groningen, Groningen, Nederland F228459 Nederlandse voorouders 
29 Abresch / Wichers  19 Mar 1853Groningen, Groningen, Nederland F153466 Nederlandse voorouders 
30 Acker / Groeneveld  23 Feb 1784Groningen, Groningen, Nederland F124863 Nederlandse voorouders 
31 Adams / Fahner  05 Apr 1866Groningen, Groningen, Nederland F253537 Nederlandse voorouders 
32 Adams / Patje  13 Jul 1933Groningen, Groningen, Nederland F215704 Nederlandse voorouders 
33 Adams / Schreuder  02 Apr 1829Groningen, Groningen, Nederland F253538 Nederlandse voorouders 
34 Adams / Stel  10 May 1829Groningen, Groningen, Nederland F66304 Nederlandse voorouders 
35 Addens / Pieters  03 Nov 1761Groningen, Groningen, Nederland F274307 Nederlandse voorouders 
36 Adema / Reitsma  28 May 1919Groningen, Groningen, Nederland F234980 Nederlandse voorouders 
37 Adema / Tempel  02 Jun 1924Groningen, Groningen, Nederland F293993 Nederlandse voorouders 
38 Ader / Berends  18 Nov 1810Groningen, Groningen, Nederland F287742 Nederlandse voorouders 
39 Ader / Mandema  26 Nov 1843Groningen, Groningen, Nederland F287745 Nederlandse voorouders 
40 Ader / Olthof  03 Nov 1839Groningen, Groningen, Nederland F287717 Nederlandse voorouders 
41 Ader / Otter  11 Aug 1844Groningen, Groningen, Nederland F172491 Nederlandse voorouders 
42 Adriani / Dik  22 Aug 1833Groningen, Groningen, Nederland F264871 Nederlandse voorouders 
43 Adriani / Emmen  05 May 1791Groningen, Groningen, Nederland F215789 Nederlandse voorouders 
44 Adriani / Mentjes  1707Groningen, Groningen, Nederland F132765 Nederlandse voorouders 
45 Adriani / Sijlman  04 Jun 1729Groningen, Groningen, Nederland F132763 Nederlandse voorouders 
46 Aeilkema / Boekhoud  04 Oct 1828Groningen, Groningen, Nederland F4590 Nederlandse voorouders 
47 Aeilkema / Boukema  11 May 1863Groningen, Groningen, Nederland F4728 Nederlandse voorouders 
48 Aeilkema / Reinders  06 Aug 1890Groningen, Groningen, Nederland F106947 Nederlandse voorouders 
49 Aeldriks / Beckeringh  26 Nov 1670Groningen, Groningen, Nederland F13755 Nederlandse voorouders 
50 Afman / Drost  12 Nov 1908Groningen, Groningen, Nederland F202277 Nederlandse voorouders 

1 2 3 4 5 ... 230» Next»Divorce

Matches 1 to 50 of 226

1 2 3 4 5 Next»

   Family    Divorce    Family ID   Tree 
1 Akkerman / Bus  10 Nov 1933Groningen, Groningen, Nederland F240722 Nederlandse voorouders 
2 Alting / Kwant  18 Oct 1952Groningen, Groningen, Nederland F297138 Nederlandse voorouders 
3 Bakker / Jager  17 Mar 1928Groningen, Groningen, Nederland F241370 Nederlandse voorouders 
4 Bakker / Reintke  02 Aug 1915Groningen, Groningen, Nederland F153255 Nederlandse voorouders 
5 Beekhuis / Maathuis  24 May 1899Groningen, Groningen, Nederland F144523 Nederlandse voorouders 
6 Bekkering / Hirsch  09 Feb 1855Groningen, Groningen, Nederland F217260 Nederlandse voorouders 
7 Bel / Korthuis  5 May 1939Groningen, Groningen, Nederland F166872 Nederlandse voorouders 
8 Bergsma / Wijkstra  03 Dec 1909Groningen, Groningen, Nederland F166772 Nederlandse voorouders 
9 Beukema / Dilling  30 Nov 1923Groningen, Groningen, Nederland F180152 Nederlandse voorouders 
10 Bijlk / Kunst  10 Mar 1944Groningen, Groningen, Nederland F282702 Nederlandse voorouders 
11 Blaauw / Mulder  Bef 1947Groningen, Groningen, Nederland F222544 Nederlandse voorouders 
12 Blanc / Lentz  07 Nov 1941Groningen, Groningen, Nederland F256846 Nederlandse voorouders 
13 Bloksma / Lokken  7 Mar 1938Groningen, Groningen, Nederland F210569 Nederlandse voorouders 
14 Bodewes / Vroom  06 Jun 1972Groningen, Groningen, Nederland F139420 Nederlandse voorouders 
15 Boerhave / Franke  22 Dec 1956Groningen, Groningen, Nederland F297786 Nederlandse voorouders 
16 Boerma / Blaauw  07 Nov 1939Groningen, Groningen, Nederland F272899 Nederlandse voorouders 
17 Boersma / Lugthart  07 Aug 1942Groningen, Groningen, Nederland F181568 Nederlandse voorouders 
18 Bolhuis / Lanfers  07 Dec 1944Groningen, Groningen, Nederland F261901 Nederlandse voorouders 
19 Boon / Schreuder  7 Nov 1947Groningen, Groningen, Nederland F126049 Nederlandse voorouders 
20 Bootsman / Belgraver  21 Sep 1928Groningen, Groningen, Nederland F173774 Nederlandse voorouders 
21 Bos / Brickner  21 Sep 1936Groningen, Groningen, Nederland F294142 Nederlandse voorouders 
22 Bosgraaf / Heijes  19 Sep 1941Groningen, Groningen, Nederland F270892 Nederlandse voorouders 
23 Bouman / Berghuis  18 Feb 1933Groningen, Groningen, Nederland F254663 Nederlandse voorouders 
24 Brans / Mulder  08 Apr 1898Groningen, Groningen, Nederland F169521 Nederlandse voorouders 
25 Braun / Hendriks  08 Mar 1951Groningen, Groningen, Nederland F227506 Nederlandse voorouders 
26 Broers / Lever  29 Feb 1936Groningen, Groningen, Nederland F257035 Nederlandse voorouders 
27 Brongers / Groenier  13 Aug 1948Groningen, Groningen, Nederland F285300 Nederlandse voorouders 
28 Brouwer / Molenberg  13 Mar 1905Groningen, Groningen, Nederland F256425 Nederlandse voorouders 
29 Bruintjes / Hoen  18 Jul 1947Groningen, Groningen, Nederland F249691 Nederlandse voorouders 
30 Cleveringa / Wijk  28 Sep 1917Groningen, Groningen, Nederland F47222 Nederlandse voorouders 
31 Datema / Weidenaar  17 Mar 1917Groningen, Groningen, Nederland F134317 Nederlandse voorouders 
32 Dekker / Bellinga  09 Jul 1927Groningen, Groningen, Nederland F89685 Nederlandse voorouders 
33 Dijkstra / Dost  17 Nov 1862Groningen, Groningen, Nederland F283287 Nederlandse voorouders 
34 Dijkstra / Kroon  05 Feb 1954Groningen, Groningen, Nederland F286210 Nederlandse voorouders 
35 Dijkstra / Pool  10 Jun 1947Groningen, Groningen, Nederland F218199 Nederlandse voorouders 
36 Dijkstra / Snijders  22 Nov 1940Groningen, Groningen, Nederland F241335 Nederlandse voorouders 
37 Dijkstra / Tel  19 Jan 1947Groningen, Groningen, Nederland F247574 Nederlandse voorouders 
38 Dories / Neinhuis  28 Dec 1923Groningen, Groningen, Nederland F279152 Nederlandse voorouders 
39 Drent / Wolters  16 May 1930Groningen, Groningen, Nederland F186707 Nederlandse voorouders 
40 Drewes / Collij  28 Sep 1945Groningen, Groningen, Nederland F250485 Nederlandse voorouders 
41 Droogleever Fortuijn / Donnelly  01 May 1925Groningen, Groningen, Nederland F213409 Nederlandse voorouders 
42 Duitscher / Pol  04 Nov 1921Groningen, Groningen, Nederland F249947 Nederlandse voorouders 
43 Duizendstra / Schiphuis  11 Feb 1925Groningen, Groningen, Nederland F77131 Nederlandse voorouders 
44 Eijsens / Pieters  28 Oct 1853Groningen, Groningen, Nederland F169516 Nederlandse voorouders 
45 Frans / Smit  13 Jun 1947Groningen, Groningen, Nederland F256429 Nederlandse voorouders 
46 Gaans / Hugens  17 Jan 1942Groningen, Groningen, Nederland F302358 Nederlandse voorouders 
47 Gaasendam / Ages  16 Nov 1928Groningen, Groningen, Nederland F243878 Nederlandse voorouders 
48 Galliard / Nieman  28 Apr 1908Groningen, Groningen, Nederland F260173 Nederlandse voorouders 
49 Galliard / Spanjer  10 Nov 1919Groningen, Groningen, Nederland F260175 Nederlandse voorouders 
50 Gasau / Bruins  13 Apr 1928Groningen, Groningen, Nederland F119435 Nederlandse voorouders 

1 2 3 4 5 Next»Geregistreerd

Matches 1 to 17 of 17

   Family    Geregistreerd    Family ID   Tree 
1 Boelens / Timpe  11 May 1845Groningen, Groningen, Nederland F118970 Nederlandse voorouders 
2 Broijls / Munninck  18 Mar 1637Groningen, Groningen, Nederland F188429 Nederlandse voorouders 
3 Busch / Cramers  08 Jan 1659Groningen, Groningen, Nederland F188417 Nederlandse voorouders 
4 Busz / Giffen  25 Mar 1693Groningen, Groningen, Nederland F188385 Nederlandse voorouders 
5 Denekamp / Troost  14 Jul 1802Groningen, Groningen, Nederland F6846 Nederlandse voorouders 
6 Diephuis / Derks  23 Jun 1740Groningen, Groningen, Nederland F17820 Nederlandse voorouders 
7 Diephuis / Steenhuisen  14 Apr 1770Groningen, Groningen, Nederland F187993 Nederlandse voorouders 
8 Feuilletau de Bruijn / Randwijck  24 Sep 1808Groningen, Groningen, Nederland F187037 Nederlandse voorouders 
9 Giffen / Broijls  25 Jul 1668Groningen, Groningen, Nederland F188333 Nederlandse voorouders 
10 Giffen / Eijssonius  11 Jun 1768Groningen, Groningen, Nederland F188330 Nederlandse voorouders 
11 Gosses / Tatje  21 Dec 1805Groningen, Groningen, Nederland F103422 Nederlandse voorouders 
12 Hommerckhuizen / Lingenhuis  16 Oct 1728Groningen, Groningen, Nederland F103761 Nederlandse voorouders 
13 Kaldijk / Dijken  19 Jul 1806Groningen, Groningen, Nederland F103280 Nederlandse voorouders 
14 Luder / Hoebers  22 Dec 1787Groningen, Groningen, Nederland F5470 Nederlandse voorouders 
15 Schmidt / Ippen  17 Dec 1774Groningen, Groningen, Nederland F179409 Nederlandse voorouders 
16 Smit / Hoeberts  14 Nov 1750Groningen, Groningen, Nederland F103442 Nederlandse voorouders 
17 Uden / Nouta  29 Nov 1710Groningen, Groningen, Nederland F84891 Nederlandse voorouders 

Getuige(n)

Matches 1 to 2 of 2

   Family    Getuige(n)    Family ID   Tree 
1 Lubberts / Hindricks  30 Nov 1702Groningen, Groningen, Nederland F168341 Nederlandse voorouders 
2 Lubberts / Jans  04 Nov 1704Groningen, Groningen, Nederland F168336 Nederlandse voorouders 

Huwelijksaankondiging

Matches 1 to 18 of 18

   Family    Huwelijksaankondiging    Family ID   Tree 
1 Barkman / Omlo  30 Jul 1766Groningen, Groningen, Nederland F44278 Nederlandse voorouders 
2 Boekholt / Sigers ther Borch  23 Nov 1726Groningen, Groningen, Nederland F75876 Nederlandse voorouders 
3 Dertwinckel / Remkens  26 Jun 1680Groningen, Groningen, Nederland F8656 Nederlandse voorouders 
4 Edzens / Eijssonius  07 Jun 1634Groningen, Groningen, Nederland F128885 Nederlandse voorouders 
5 Hagenouw / Jans  29 Dec 1753Groningen, Groningen, Nederland F21092 Nederlandse voorouders 
6 Leopold / Rijkens  1892Groningen, Groningen, Nederland F75300 Nederlandse voorouders 
7 Lewe / Rengers  09 Dec 1719Groningen, Groningen, Nederland F75873 Nederlandse voorouders 
8 Luining / Upkens  19 May 1770Groningen, Groningen, Nederland F287084 Nederlandse voorouders 
9 Memmens / Toppen  01 Jul 1648Groningen, Groningen, Nederland F128803 Nederlandse voorouders 
10 Nieman / Dartwinkel  29 Apr 1713Groningen, Groningen, Nederland F104629 Nederlandse voorouders 
11 Omlo / Boom  20 May 1761Groningen, Groningen, Nederland F44275 Nederlandse voorouders 
12 Oomkens / Blencke  16 Mar 1678Groningen, Groningen, Nederland F128849 Nederlandse voorouders 
13 Oomkens / Eilerts  02 Sep 1722Groningen, Groningen, Nederland F128762 Nederlandse voorouders 
14 Oomkens / Pierius  17 Mar 1683Groningen, Groningen, Nederland F128850 Nederlandse voorouders 
15 Oomkens / Pierius  31 Jul 1687Groningen, Groningen, Nederland F128851 Nederlandse voorouders 
16 Sickens /   26 Jan 1639Groningen, Groningen, Nederland F128873 Nederlandse voorouders 
17 Smit / Riga  20 Jan 1810Groningen, Groningen, Nederland F8397 Nederlandse voorouders 
18 Vos / Hofkamp  15 Apr 1809Groningen, Groningen, Nederland F105142 Nederlandse voorouders 

Huwelijkscontract

Matches 1 to 32 of 32

   Family    Huwelijkscontract    Family ID   Tree 
1 Aljes / Klaasen  28 Jul 1768Groningen, Groningen, Nederland F257944 Nederlandse voorouders 
2 Arnoldi / Hovingh  14 Aug 1721Groningen, Groningen, Nederland F122391 Nederlandse voorouders 
3 Bellinga / Coevorden  09 May 1743Groningen, Groningen, Nederland F261353 Nederlandse voorouders 
4 Blink / Sekama  27 Feb 1781Groningen, Groningen, Nederland F42267 Nederlandse voorouders 
5 Bloem / Kuitert  04 Nov 1776Groningen, Groningen, Nederland F227815 Nederlandse voorouders 
6 Bootsema / Wijchers  15 Dec 1734Groningen, Groningen, Nederland F282270 Nederlandse voorouders 
7 Botterman / Sibinga  28 Mar 1714Groningen, Groningen, Nederland F128895 Nederlandse voorouders 
8 Bouwman / Luitjens  06 Sep 1769Groningen, Groningen, Nederland F288545 Nederlandse voorouders 
9 Brongersma / Nannes  13 Feb 1723Groningen, Groningen, Nederland F276898 Nederlandse voorouders 
10 Dilling / Ferree  02 May 1765Groningen, Groningen, Nederland F279024 Nederlandse voorouders 
11 Epkes / Blink  17 Jun 1771Groningen, Groningen, Nederland F42213 Nederlandse voorouders 
12 Heede / Ridderbos Bonte  Groningen, Groningen, Nederland F100118 Nederlandse voorouders 
13 Heikens / Tuinman  26 Mar 1763Groningen, Groningen, Nederland F291156 Nederlandse voorouders 
14 Houwing / Derks  17 Mar 1660Groningen, Groningen, Nederland F81714 Nederlandse voorouders 
15 Koiter / Bulthuis  29 Oct 1768Groningen, Groningen, Nederland F288452 Nederlandse voorouders 
16 Kuitert / Fockens  27 Apr 1763Groningen, Groningen, Nederland F226573 Nederlandse voorouders 
17 Lieftink / Sombergen  12 Sep 1737Groningen, Groningen, Nederland F258732 Nederlandse voorouders 
18 Memmens / Toppen  23 Jun 1648Groningen, Groningen, Nederland F128803 Nederlandse voorouders 
19 Munniks / Venhuizen  11 Dec 1806Groningen, Groningen, Nederland F197239 Nederlandse voorouders 
20 Noorderbaan / Kuiper  11 Oct 1765Groningen, Groningen, Nederland F273055 Nederlandse voorouders 
21 Poelman / Vreeborg  03 Aug 1780Groningen, Groningen, Nederland F295307 Nederlandse voorouders 
22 Pruist / Brontsema  20 Jan 1700Groningen, Groningen, Nederland F21102 Nederlandse voorouders 
23 Schuitema / Schierbeek  15 Jul 1801Groningen, Groningen, Nederland F272744 Nederlandse voorouders 
24 Sormani / Boelma  17 Nov 1810Groningen, Groningen, Nederland F190454 Nederlandse voorouders 
25 Stratingh / Ludens  23 Apr 1712Groningen, Groningen, Nederland F77377 Nederlandse voorouders 
26 Swinderen / Marees  25 Jun 1755Groningen, Groningen, Nederland F145987 Nederlandse voorouders 
27 Swinderen / Sparringa  20 Feb 1756Groningen, Groningen, Nederland F288461 Nederlandse voorouders 
28 Ulphen / Cremers  17 May 1748Groningen, Groningen, Nederland F110091 Nederlandse voorouders 
29 Vetter / Heideggers  31 Oct 1794Groningen, Groningen, Nederland F109488 Nederlandse voorouders 
30 Vinckers / Cruisinga  19 Mar 1711Groningen, Groningen, Nederland F21103 Nederlandse voorouders 
31 Vinckers / Mahu  13 Sep 1714Groningen, Groningen, Nederland F21099 Nederlandse voorouders 
32 Vos / Steenhuisen  16 Nov 1707Groningen, Groningen, Nederland F108676 Nederlandse voorouders 

Huwelijksfeit

Matches 1 to 1 of 1

   Family    Huwelijksfeit    Family ID   Tree 
1 Stobbe / Timmer  14 May 1923Groningen, Groningen, Nederland F182653 Nederlandse voorouders 

Kerkelijk huwelijk

Matches 1 to 8 of 8

   Family    Kerkelijk huwelijk    Family ID   Tree 
1 Deuling / Sierts  12 Jan 1782Groningen, Groningen, Nederland F102568 Nederlandse voorouders 
2 Lakenberg / Meddens  22 Oct 1764Groningen, Groningen, Nederland F164193 Nederlandse voorouders 
3 Lakenberg / Vos  21 Jun 1762Groningen, Groningen, Nederland F151863 Nederlandse voorouders 
4 Lening / Hut  28 Apr 1806Groningen, Groningen, Nederland F227400 Nederlandse voorouders 
5 Mores / Timans  24 Nov 1760Groningen, Groningen, Nederland F4545 Nederlandse voorouders 
6 Niekus / Timmermans  12 Apr 1801Groningen, Groningen, Nederland F220061 Nederlandse voorouders 
7 Sickens / Woestmans  29 May 1776Groningen, Groningen, Nederland F265313 Nederlandse voorouders 
8 Takens / Heringa  20 Sep 1751Groningen, Groningen, Nederland F270167 Nederlandse voorouders 

Ondertrouw

Matches 1 to 50 of 173

1 2 3 4 Next»

   Family    Ondertrouw    Family ID   Tree 
1 Addens / Amsingh  09 Apr 1740Groningen, Groningen, Nederland F276609 Nederlandse voorouders 
2 Aldringa / Donga  26 Nov 1625Groningen, Groningen, Nederland F31378 Nederlandse voorouders 
3 Apol / Eltjens  25 Oct 1749Groningen, Groningen, Nederland F95479 Nederlandse voorouders 
4 Atzema / Fenema  03 May 1727Groningen, Groningen, Nederland F110664 Nederlandse voorouders 
5 Atzema / Hillebrants  17 Mar 1798Groningen, Groningen, Nederland F110098 Nederlandse voorouders 
6 Bakker / Aijlts  07 Jun 1783Groningen, Groningen, Nederland F14415 Nederlandse voorouders 
7 Barkman / Omlo  12 Jul 1766Groningen, Groningen, Nederland F44278 Nederlandse voorouders 
8 Barkmans / Faas  07 Jan 1740Groningen, Groningen, Nederland F247074 Nederlandse voorouders 
9 Bazuin / Kraak  08 Jun 1811Groningen, Groningen, Nederland F266556 Nederlandse voorouders 
10 Beckeringh / Piccardt  30 Jul 1738Groningen, Groningen, Nederland F74508 Nederlandse voorouders 
11 Beckeringh / Swaag  26 Jul 1788Groningen, Groningen, Nederland F8369 Nederlandse voorouders 
12 Bekkering / Arnoldi  06 Oct 1754Groningen, Groningen, Nederland F97522 Nederlandse voorouders 
13 Berge / Takens  04 Dec 1773Groningen, Groningen, Nederland F122367 Nederlandse voorouders 
14 Bierling / Gankema  27 Dec 1766Groningen, Groningen, Nederland F163840 Nederlandse voorouders 
15 Bijlholt / Holthuis  09 Apr 1784Groningen, Groningen, Nederland F5405 Nederlandse voorouders 
16 Bijlholt / Roelfs  24 Oct 1761Groningen, Groningen, Nederland F265382 Nederlandse voorouders 
17 Boddeus / Sikkens  10 Aug 1809Groningen, Groningen, Nederland F8210 Nederlandse voorouders 
18 Boddeus / Sikkens  26 Aug 1809Groningen, Groningen, Nederland F8210 Nederlandse voorouders 
19 Bodies / Hertogs  19 May 1764Groningen, Groningen, Nederland F265308 Nederlandse voorouders 
20 Boelens / Waan  29 Apr 1785Groningen, Groningen, Nederland F226194 Nederlandse voorouders 
21 Bolhuis / Zuidema  19 Mar 1808Groningen, Groningen, Nederland F102777 Nederlandse voorouders 
22 Bontdrager / Zijlman  28 Dec 1737Groningen, Groningen, Nederland F7218 Nederlandse voorouders 
23 Bootsema / Meertens  11 Oct 1788Groningen, Groningen, Nederland F282241 Nederlandse voorouders 
24 Borggreve / Roelfs  22 Dec 1804Groningen, Groningen, Nederland F290411 Nederlandse voorouders 
25 Bosch / Jans  07 Oct 1730Groningen, Groningen, Nederland F287343 Nederlandse voorouders 
26 Broekema / Lok  10 Nov 1714Groningen, Groningen, Nederland F127328 Nederlandse voorouders 
27 Brouwers / Buning  01 Oct 1757Groningen, Groningen, Nederland F122375 Nederlandse voorouders 
28 Brouwers / Busscher  13 Apr 1799Groningen, Groningen, Nederland F122374 Nederlandse voorouders 
29 Bruining / Dorville  02 Sep 1764Groningen, Groningen, Nederland F163581 Nederlandse voorouders 
30 Bruins / Mindelts  11 Apr 1716Groningen, Groningen, Nederland F99909 Nederlandse voorouders 
31 Buurman / Klugkist  16 Apr 1808Groningen, Groningen, Nederland F95212 Nederlandse voorouders 
32 Carpentier Wildervanck / Swijgmans  05 Apr 1738Groningen, Groningen, Nederland F99866 Nederlandse voorouders 
33 Cloeck / Deekens  29 Jul 1741Groningen, Groningen, Nederland F18795 Nederlandse voorouders 
34 Cohen Rapoport / Meijer  02 May 1807Groningen, Groningen, Nederland F30710 Nederlandse voorouders 
35 Collé / Suirman  03 Nov 1798Groningen, Groningen, Nederland F174207 Nederlandse voorouders 
36 Croeger / Metting  13 May 1804Groningen, Groningen, Nederland F163308 Nederlandse voorouders 
37 Cruidener / Abbas  29 Jul 1719Groningen, Groningen, Nederland F200279 Nederlandse voorouders 
38 Danekes / Kremer  19 Apr 1783Groningen, Groningen, Nederland F163911 Nederlandse voorouders 
39 Davids / Hindrixs  27 Apr 1754Groningen, Groningen, Nederland F248491 Nederlandse voorouders 
40 Deenekamp / Pijpers  18 May 1746Groningen, Groningen, Nederland F220848 Nederlandse voorouders 
41 Denecamp / Faas  09 Jan 1747Groningen, Groningen, Nederland F185412 Nederlandse voorouders 
42 Derks / Pieters  16 May 1766Groningen, Groningen, Nederland F237477 Nederlandse voorouders 
43 Dopheide / Hulsinga  27 Oct 1810Groningen, Groningen, Nederland F267648 Nederlandse voorouders 
44 Dopheide / Noir  13 Jul 1805Groningen, Groningen, Nederland F4106 Nederlandse voorouders 
45 Dresselhuis / Klein  29 Apr 1809Groningen, Groningen, Nederland F200188 Nederlandse voorouders 
46 Dubbelboer / Calcar  10 Mar 1794Groningen, Groningen, Nederland F223055 Nederlandse voorouders 
47 Dubbelboer / Lantinga  10 Oct 1795Groningen, Groningen, Nederland F67839 Nederlandse voorouders 
48 Durville / Ruiter  11 Jan 1806Groningen, Groningen, Nederland F226557 Nederlandse voorouders 
49 Eekens / Holthuis  15 Dec 1753Groningen, Groningen, Nederland F232449 Nederlandse voorouders 
50 Ekkart / Oortweiler  26 Nov 1797Groningen, Groningen, Nederland F226857 Nederlandse voorouders 

1 2 3 4 Next»Religie

Matches 1 to 1 of 1

   Family    Religie    Family ID   Tree 
1 Heer / Jans  28 May 1724Groningen, Groningen, Nederland F99743 Nederlandse voorouders 

This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, written by Darrin Lythgoe © 2001-2023.

Maintained by Hans Weebers. | Data Protection Policy.