\'s-Gravenhage, Zuid-Holland

's-Gravenhage, Zuid-Holland 


Notes:
Den Haag of 's-Gravenhage (Haags: De Haag) is met 474.245 inwoners (1 juni 2007, bron: CBS) de derde gemeente van Nederland. De gemeente Den Haag maakt deel uit van het kaderwetgebied Haaglanden (980.000 inwoners). Den Haag is een niche-wereldstad omdat het een zeer belangrijke gespecialiseerde bijdrage levert aan de wereld op het gebied van recht en vredespolitiek. In Den Haag zetelen meer dan 150 internationale organisaties en de stad heeft een rijke geschiedenis in de internationale politiek. De stad wordt internationaal als "City of Peace and Justice" aangekondigd.

Hoofdstad of regeringszetel ?

Den Haag is de hoofdstad van de Nederlandse provincie Zuid-Holland. Het is ook de vestigingsplaats van de Nederlandse regering, het parlement en de Hoge Raad. Daarmee is het de de facto hoofdstad van Nederland. In buitenlandse gidsen en boeken wordt het soms ook als zodanig bestempeld. Formeel echter is Amsterdam de nationale hoofdstad, terwijl Den Haag veelal de residentiestad genoemd wordt.

Naam

Vanouds werd voor de plaats de naam Die Haghe of Den Hag(h)e gebruikt. Vanaf 1602/1603 gebruikte het stadsbestuur officieel de naam 's-Gravenhage, die als deftiger werd beschouwd en een samentrekking is van 'des Graven ha(a)ge' (oftewel: de Haag <=bos> van de Graaf ).

Sinds 1990 gebruikt de gemeente consequent de (verkorte) naam Den Haag (in plaats van 's-Gravenhage), ook al vanwege de internationalisering van de hofstad, haar huidige status van mondiaal justitieel centrum (IGH; VN-ISH), en tevens om aan te sluiten bij buitenlandse benamingen als The Hague (Engels), La Haye (Frans), Den Haag (Duits), Haag (Deens), La Haya (Spaans), L'Aia (Italiaans) en Haga (Roemeens).

In 1990 werd een voorstel om de gemeentenaam officieel in Den Haag te veranderen echter afgewezen. Beide namen zijn echter vanouds officieel toegestaan. Dit in tegenstelling Den Bosch, dat officieel alleen 's-Hertogenbosch heet.

In paspoorten/identiteitskaarten en officiële stukken die uitgegeven worden door de gemeente staat altijd: 's-Gravenhage. De spoorwegen en de ANWB-wegwijzers gebruiken de kortere naam Den Haag.

De naam 'Den Haag' heeft ook een figuurlijke betekenis, althans in zijn verkleinvorm, als hij gebruikt wordt als deel van een omschrijvende bijnaam voor andere plaatsen. Zo wordt Breda wel het Haagje van het Zuiden genoemd.

Stad of dorp?

Hoewel Den Haag in vrijwel alle opzichten een stad was, heeft het nooit formeel stadsrechten gehad. Hoewel Den Haag formeel een dorp bleef kreeg het al in de Middeleeuwen bestuurlijke instellingen die alleen in steden voorkwamen. Den Haag kreeg in 1806 van koning Lodewijk Napoleon en in 1810 van keizer Napoleon Bonaparte de eretitel stad. Dit gaf toen geen bijzondere rechten meer, want het stadsrecht was al in 1798 tijdens de Bataafse Republiek afgeschaft .

Lang voor die tijd had Den Haag al bijzondere privileges ontvangen, die Den Haag bestuurlijk het karakter van een stad gaven. Het waren echter de overige steden, die voorkwamen dat Den Haag, als zelfstandige stad, zitting kon nemen in het bestuur van het gewest Holland. Ook op andere terreinen had Den Haag de kenmerken van een stad:

* Den Haag had (sinds 1370) een eigen rechtbank en mocht eigen keuren (verordeningen) vaststellen;

* Den Haag had burgers, en alleen steden hadden burgers;

* Den Haag had een typisch stedelijk bestuur, met burgemeesters (sinds 1559), een secretaris (pensionaris) en een vroedschap (sinds 1451);

* Den Haag had een eigen schutterij;

* Den Haag had stedelijke rechten op economisch gebied: een jaarmarkt (sinds 1334), gilden, een lakennijverheid, bierbrouwerijen en andere typisch stedelijke nijverheid.

Het wettelijke verschil tussen stad en platteland is na de grondwet van 1848 en de Gemeentewet van 1851 definitief komen te vervallen.

Geschiedenis

Den Haag bestaat sinds 1230, toen graaf Floris IV van Holland op de plek, waar reeds een hofstede stond van Vrouwe Meilindis van Wassenaer, een bescheiden kasteel bouwde. In 1248 liet graaf Willem II, tevens Rooms Koning geworden, een meer passend kasteel bouwen aan het duinmeer, de huidige Hofvijver. Zijn zoon Floris V zorgde er na Willems vroegtijdige dood voor dat de Ridderzaal voltooid werd. Ze was voorzien van verguld dak en torenspitsen.

De Ridderzaal en het Binnenhof werden versterkt, maar het dorp eromheen kreeg nooit stadsrechten, al bleef Den Haag residentie van de graven van Holland en hun opvolgers. Den Haag kon groeien als compromis tussen de Hollandse steden, maar diezelfde steden zorgden ervoor dat Den Haag geen vestingstad werd. De oppervlakte van Den Haag was aanzienlijk en omvatte behalve het dorp Die Haghe, ook Haagambacht bestaande uit het vissersdorp Scheveningen, het bedevaartsoord Eikenduinen, Halfloosduinen en de heerlijkheid Nieuwveen), dat thans Nootdorps grondgebied is.

15e eeuw

Aan het eind van de langdurige Hoekse en Kabeljauwse twisten werd Den Haag, niet beschermd door wallen en singels, in juli 1479 ingenomen en geplunderd door Wolffert van Borssele en Reynier van Broeckhuysen.

16e eeuw

In 1528 werd Den Haag geplunderd door de Gelderse veldheer Maarten van Rossum, die een groot deel van de nederzetting buiten het grafelijk kasteel platbrandde.

Ook tijdens de beginjaren van de Tachtigjarige Oorlog werd Den Haag genadeloos geplunderd en raakte het nagenoeg ontvolkt. De stad was het Spaanse hoofdkwartier tijdens het beleg van Leiden.

Al zeker sinds circa 1400 telde Den Haag enkele duizenden inwoners, waardoor het in feite eerder een stad dan een dorp was. Een stad placht in die tijd echter een zeer verregaande mate van zelfbestuur te hebben en de graven van Holland (en later hun opvolgers, de hertogen van Bourgondië en de Habsburgers) verkozen het om het in hun eigen residentie zelf voor het zeggen te hebben. Vanaf 1581 zette de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden deze praktijk voort, omdat Den Haag de plaats was waar het hoogste regeringsorgaan, de Staten-Generaal, resideerde.

Ook was het stadhouderlijk hof daar gevestigd. Aanvankelijk had het er in de jaren 1580 nog om gespannen of het verwoeste Den Haag weer zou worden opgebouwd; de machtige stad Delft wilde in haar directe omgeving de opkomst van een gevaarlijke rivaal liever verhinderen, mede omdat de stad Delft wenste dat de Staten-Generaal zich blijvend in Delft zou vestigen. Uiteindelijk werd toch tot wederopbouw besloten, en de Staten-Generaal bleven in Den Haag gevestigd.

17e en 18e eeuw

In 1622 telde Den Haag 16.000 inwoners. In de 17e eeuw werd Den Haag omgeven door grachten, die door stadhouder prins Maurits als aanzet tot volledige vestingwerken waren aangelegd, maar van de geplande echte verdedigingswerken kwam verder niets. Aan het eind van de 18e eeuw was het bevolkingsaantal opgeklommen tot ongeveer 40.000, waarmee dit "dorp" de op twee na grootste nederzetting van Nederland was geworden (na Amsterdam en Rotterdam). Door de aanwezigheid van het stadhouderlijk Hof, de Staten-Generaal en buitenlandse diplomaten en (buitenlandse) adel had Den Haag een veel aristocratischer karakter dan de meeste andere Nederlandse steden. Er was een groot contrast tussen de aristocratische wijk rondom het Binnenhof en Voorhout en de meer volkse delen van het "dorp".

19e eeuw

Pas in 1806, onder Frans bewind, kreeg Den Haag zijn stadsrechten, maar in die tijd was een vestingmuur eerder een keurslijf dan een voordeel: Den Haag bleef zonder omwalling en kon zich op ruime schaal uitbreiden. In 1834 wordt Den Haag uitgebreid met het Rijswijkse gehucht 't Sluijsje (Rijswijk) , gelegen aan de zuidgrens van Den Haag, nabij het Rijswijkseplein. Toen station Hollands Spoor werd aangelegd, gebeurde dat aanvankelijk nog op Rijswijks grondgebied. Eerst enkel jaren laten zou in 1844 een stuk Rijswijks grondgebied worden geannexeerd vanaf het Rijswijkseplein. Het inwonertal was toen ruim 70.000. Omstreeks 1870 zou het aantal van 100.000 worden gehaald, en rond 1900, in de fin de siècle-tijd van Louis Couperus, telde de stad ongeveer 200.000 inwoners. Ten zuiden van de oude binnenstad ontstonden toen dichtbevolkte arbeiderswijken (Laakkwartier, Schilderswijk, enz.), terwijl tegen de duinkant nieuwe wijken voor de meer gefortuneerde burgers gebouwd werden (Statenkwartier, Duinoord, Archipelbuurt, enz.). In die tijd speelde Den Haag ook in kunstzinnig opzicht een belangrijke rol vanwege de schilders van de Haagse School. In 1872 vond tijdens het Haagse congres van de Eerste Internationale de splitsing plaats tussen de anarchisten (Michail Bakoenin) en de marxisten (Karl Marx).

20e eeuw

In 1899 vond in Den Haag de Eerste Haagse Vredesconferentie plaats, die leidde tot de oprichting van het Permanent Hof van Arbitrage, dat in Den Haag gevestigd werd. De Amerikaanse staalmagnaat Andrew Carnegie schonk een bedrag van $ 1.500.000 voor de bouw van het Vredespaleis (gebouwd tussen 1907 en 1913), waarin dit hof zou zetelen. Later werd ook het Internationaal Gerechtshof in het Vredespaleis gevestigd. In 1920 en 1964 vonden in Den Haag Universele Esperantocongressen plaats.

Tegen het eind van de Tweede Wereldoorlog, op 3 maart 1945, kwamen tijdens het Bombardement op Bezuidenhout 510 mensen om het leven. Het bombardement werd uitgevoerd door de geallieerden en had als doel de vernietiging van de mobiele V-2-lanceerinrichtingen van de Duitsers.

In de 20e eeuw heeft Den Haag gebieden geannexeerd wegens ruimtegebrek. De voormalige gemeente Loosduinen werd in 1923 als eerste samengevoegd met Den Haag.

Op 1 januari 1960 telde Den Haag 605.876 inwoners. In de veertig jaar daarna is dit drastisch teruggelopen tot iets meer dan 441.000 inwoners in 1999. (bron: CBS)

Met ingang van 1 januari 2002 zijn de nieuwbouwwijken Leidschenveen en Ypenburg als gevolg van grenscorrecties toegewezen aan Den Haag, ten koste van Leidschendam, Nootdorp, Pijnacker, Rijswijk en Voorburg. Hierdoor is het bevolkingsaantal inmiddels weer in stijgende lijn en momenteel telt de stad ruim 475.000 inwoners.

De groene stad

Den Haag wordt "De groene stad aan zee" genoemd. Dat komt doordat Den Haag binnen haar stadsgrenzen::

* Een aantal landgoederen heeft o.a.: Arendsdorp, Blommendaal, Landgoed Clingendael, Duindigt, Duinweide, Meer & Bos, Ockenburgh (in 1931 geannexeerd), Oostduin, Oosterbeek (in 1953 gekocht), Reijgersbergen (in 1956 gekocht), Sorghvliet en Te Werve.

* Veel parken heeft o.a.: het Rosarium, St. Hubertuspark, Marlot, de Paleistuin, Wapendal, Westbroekpark en Zuiderpark.

* Bossen heeft o.a. Scheveningse Bosjes, Nieuwe Scheveningse bos, Haagse bos, Bosjes van Pex.

* Veel straatbomen heeft, bijna 85.000.

* Veel monumentale bomen heeft. Het waren er in 1358, voordat de kastanjeziekte toesloeg. Het is nog niet duidelijk hoeveel kastanjes er nog gekapt moeten worden.

Stadsdelen en wijken

Den Haag telt acht stadsdelen. Elk van deze stadsdelen heeft een eigen stadsdeelkantoor, waar de meeste gemeentelijke diensten zijn gehuisvest. Dankzij die stadsdeelkantoren is de gemeente voor veel zaken makkelijker bereikbaar. De huidige indeling in stadsdelen is in 1988 vastgesteld door de gemeenteraad. De indeling in wijken en buurten die toen werd geïntroduceerd wijkt af van de bekende wijk- en buurtindeling die sinds 1953 werd gebruikt.

* Centrum

o Archipelbuurt

o Centrum

o Groente- en Fruitmarkt

o Schilderswijk

o Stationsbuurt

o Transvaal

o Willemspark

o Zeeheldenkwartier

* Escamp

o Bouwlust / Vrederust

o Leyenburg

o Moerwijk

o Morgenstond

o Rustenburg/Oostbroek

o Wateringse Veld

o Zuiderpark

* Haagse Hout

o Benoordenhout

o Bezuidenhout

o Haagse Bos

o Mariahoeve

o Marlot

* Laak

o Laakkwartier en Spoorwijk

o Binckhorst

* Leidschenveen-Ypenburg

o Forepark

o Hoornwijk

o Leidschenveen

o Ypenburg

* Loosduinen

o Bohemen en Meer en Bos

o Kijkduin en Ockenburg

o Kraayenstein en De Uithof

o Loosduinen

o Waldeck

* Scheveningen

o Belgisch Park

o Duindorp

o Duinoord

o Geuzen- en Statenkwartier

o Oostduinen

o Scheveningen

o Van Stolkpark en Scheveningse Bosjes

o Westbroekpark en Duttendel

o Zorgvliet

* Segbroek

o Bomen- en Bloemenbuurt

o Regentessekwartier

o Valkenboskwartier

o Vogelwijk

o Vruchtenbuurt

Inwoners

* Centrum (stadsdeel Den Haag) ± 100.000 inwoners

* Escamp ± 113.000 inwoners

* Haagse Hout ± 42.040 inwoners

* Leidschenveen-Ypenburg ± 40.000 inwoners

* Laak ± 38.200 inwoners

* Loosduinen ± 47.500 inwoners

* Scheveningen ± 56.000 inwoners

* Segbroek ± 59.000 inwoners +

Totaal: 495.740 inwoners

City/Town : Latitude: 52.078029014540235, Longitude: 4.306812286376953Birth

Matches 1 to 50 of 2537

1 2 3 4 5 ... 51» Next»

   Last Name, Given Name(s)    Birth    Person ID 
1 van Aalten, Hendrik Willem  Cal 1856's-Gravenhage, Zuid-Holland I186163
2 Abdon, Hendrina  1759's-Gravenhage, Zuid-Holland I190989
3 Abeleven, Maria Louise  1816's-Gravenhage, Zuid-Holland I594380
4 Acda, Francina Adriana  15 Feb 1894's-Gravenhage, Zuid-Holland I279504
5 Adama van Scheltema, Carel Steven  25 Jan 1815's-Gravenhage, Zuid-Holland I282437
6 Adank, Andries  26 May 1762's-Gravenhage, Zuid-Holland I598806
7 Adank, Nikolaas  Abt 1720's-Gravenhage, Zuid-Holland I598809
8 van Aerssen, Maria Cornelia  18 Mar 1691's-Gravenhage, Zuid-Holland I371698
9 van Aerssen van Beijeren, Albrecht Nicolaas  1723's-Gravenhage, Zuid-Holland I98528
10 van Aerssen van Beijeren, Cornelis  1762's-Gravenhage, Zuid-Holland I98529
11 van Aerssen van Beijeren, Maria Françoise  1767's-Gravenhage, Zuid-Holland I98523
12 van Aerssen van Beijeren, Mechtild Margaretha  1766's-Gravenhage, Zuid-Holland I98608
13 Ahn, Louise  27 Jun 1870's-Gravenhage, Zuid-Holland I119019
14 van Aijlva van Pallandt, Baron Hans Willem  20 May 1804's-Gravenhage, Zuid-Holland I378624
15 van Aijlva van Pallandt, Brnes Jacoba Christina  Abt 1843's-Gravenhage, Zuid-Holland I571912
16 Akkerman, Arie  Cal 1907's-Gravenhage, Zuid-Holland I628448
17 Akkerman, George  31 Mar 1905's-Gravenhage, Zuid-Holland I628456
18 Akkerman, Jeltje  Cal 1900's-Gravenhage, Zuid-Holland I628452
19 Akkerman, Johannes Hendricus Gerardus  19 Mar 1892's-Gravenhage, Zuid-Holland I746293
20 Albers, Emily Francisca Wilhelmina Maria  29 Dec 1897's-Gravenhage, Zuid-Holland I693093
21 Albertus, Suzanne  1673's-Gravenhage, Zuid-Holland I498722
22 van Alem, Helena  1765's-Gravenhage, Zuid-Holland I426016
23 van Alphen, Daniel  25 Aug 1680's-Gravenhage, Zuid-Holland I363897
24 van Alphen, Wilhelmina Lucia  13 Apr 1713's-Gravenhage, Zuid-Holland I363881
25 Althoff, Johannes Hendrikus  29 Nov 1907's-Gravenhage, Zuid-Holland I14407
26 Alting von Geusau, Jhr George Martin Marie  01 May 1892's-Gravenhage, Zuid-Holland I548929
27 d' Ancona, David  23 Dec 1839's-Gravenhage, Zuid-Holland I441090
28 d' Ancona, David Salomon  17 Aug 1874's-Gravenhage, Zuid-Holland I441086
29 d' Ancona, Elias  24 Oct 1908's-Gravenhage, Zuid-Holland I441084
30 Anderegg, Maria Johanna  23 Apr 1883's-Gravenhage, Zuid-Holland I446880
31 Anderson, Philip Willem  11 Nov 1748's-Gravenhage, Zuid-Holland I320314
32 Anderson, Sara Catharina Elizabeth  11 Apr 1755's-Gravenhage, Zuid-Holland I327811
33 Andreoli, Adriana Francisca Maria Hubertina  21 May 1870's-Gravenhage, Zuid-Holland I715597
34 Andreoli, Anna Josephina Maria  18 Jul 1861's-Gravenhage, Zuid-Holland I715544
35 Andreoli, Anna Maria Antonia  28 Nov 1846's-Gravenhage, Zuid-Holland I715533
36 Andreoli, Anna Maria Cornelia  16 Sep 1832's-Gravenhage, Zuid-Holland I715559
37 Andreoli, Antoinette Maria Josephine  27 Mar 1878's-Gravenhage, Zuid-Holland I797710
38 Andreoli, Antonius Johannes Josephus  1866's-Gravenhage, Zuid-Holland I715571
39 Andreoli, Beatrix Josephina Maria  15 Aug 1830's-Gravenhage, Zuid-Holland I503997
40 Andreoli, Carlo Guiseppe  02 Nov 1895's-Gravenhage, Zuid-Holland I715605
41 Andreoli, Carlo Guiseppe  01 Jan 1913's-Gravenhage, Zuid-Holland I715667
42 Andreoli, Catharina Maria Francisca  Abt 1840's-Gravenhage, Zuid-Holland I715572
43 Andreoli, Elisabeth Sophia Maria  29 Apr 1884's-Gravenhage, Zuid-Holland I797708
44 Andreoli, Emile Antoine Joseph Marie  22 Jun 1909's-Gravenhage, Zuid-Holland I715804
45 Andreoli, Franciscus Xaverius Cornelis Josephus  01 Apr 1873's-Gravenhage, Zuid-Holland I715598
46 Andreoli, Frans George Maria Joseph  23 Aug 1905's-Gravenhage, Zuid-Holland I715802
47 Andreoli, Geertruida Wilhelmina Maria  02 Nov 1864's-Gravenhage, Zuid-Holland I715585
48 Andreoli, Gerard Joseph Marie Ignace  20 Aug 1910's-Gravenhage, Zuid-Holland I715805
49 Andreoli, Giovanni Antonio Carlo  29 Apr 1881's-Gravenhage, Zuid-Holland I715595
50 Andreoli, Jeannette Maria Franciscus  08 Jul 1872's-Gravenhage, Zuid-Holland I715807

1 2 3 4 5 ... 51» Next»Christened

Matches 1 to 50 of 187

1 2 3 4 Next»

   Last Name, Given Name(s)    Christened    Person ID 
1 Abdon, Hendrina  28 Oct 1759's-Gravenhage, Zuid-Holland I190989
2 van Aerssen van Beijeren, Albrecht Nicolaas  15 Aug 1723's-Gravenhage, Zuid-Holland I98528
3 van Aerssen van Beijeren, Cornelis  19 Mar 1762's-Gravenhage, Zuid-Holland I98529
4 van Aerssen van Beijeren, Maria Françoise  22 Sep 1767's-Gravenhage, Zuid-Holland I98523
5 van Aerssen van Beijeren, Mechtild Margaretha  06 Jan 1766's-Gravenhage, Zuid-Holland I98608
6 Albertus, Suzanne  's-Gravenhage, Zuid-Holland I498722
7 Althoff, Johannes Hendrikus  01 Dec 1907's-Gravenhage, Zuid-Holland I14407
8 Andriessen, Christina Elisabeth  15 Feb 1764's-Gravenhage, Zuid-Holland I255649
9 van Beieren, Willem  05 Apr 1365's-Gravenhage, Zuid-Holland I97284
10 Belinfante, Abraham Cohen  16 Apr 1765's-Gravenhage, Zuid-Holland I118398
11 Belinfante, Aron Cohen  28 Sep 1805's-Gravenhage, Zuid-Holland I82522
12 Belinfante, Esther  14 Mar 1771's-Gravenhage, Zuid-Holland I118400
13 Belinfante, Jahacob Cohen  24 Apr 1780's-Gravenhage, Zuid-Holland I82479
14 Belinfante, Mozes Cohen  24 Sep 1761's-Gravenhage, Zuid-Holland I82500
15 Belinfante, Paloma Cohen  18 Dec 1791's-Gravenhage, Zuid-Holland I118631
16 Belinfante, Rebecca Cohen  04 Jun 1769's-Gravenhage, Zuid-Holland I82521
17 Belinfante, Sadic Cohen  May 1784's-Gravenhage, Zuid-Holland I118629
18 Belinfante, Sadic Cohen  Sep 1787's-Gravenhage, Zuid-Holland I118630
19 Belinfante, Salomon  02 Sep 1763's-Gravenhage, Zuid-Holland I118397
20 Belinfante, Sara Cohenet  04 Jan 1767's-Gravenhage, Zuid-Holland I118399
21 Bentinck, Adolf Carel  20 Aug 1764's-Gravenhage, Zuid-Holland I98522
22 van Bijlandt, Abraham  02 Feb 1773's-Gravenhage, Zuid-Holland I191726
23 van Bijlandt, Eugene Jean Alexander Mr.  01 Jul 1807's-Gravenhage, Zuid-Holland I191734
24 van Bijlandt, Graaf Jean Charles  05 Jan 1776's-Gravenhage, Zuid-Holland I191732
25 van Bijlandt, Otto Anne  31 Dec 1766's-Gravenhage, Zuid-Holland I191730
26 Bijlevelt, Josina  12 Jan 1676's-Gravenhage, Zuid-Holland I191009
27 de Boer, Zacharias Hartog  11 Oct 1783's-Gravenhage, Zuid-Holland I89611
28 Bogert, Willemina  31 Mar 1754's-Gravenhage, Zuid-Holland I190985
29 Boland, Abraham  07 Aug 1807's-Gravenhage, Zuid-Holland I76473
30 Bonjour, Jean Joseph  09 Feb 1777's-Gravenhage, Zuid-Holland I204954
31 Breuer, Maria Catharina  05 Oct 1808's-Gravenhage, Zuid-Holland I165439
32 van den Broek, Johanna  04 Aug 1750's-Gravenhage, Zuid-Holland I35001
33 van der Brugghen, Johan Diederik  3 Jan 1774's-Gravenhage, Zuid-Holland I126899
34 Carbentus, Gerrit Herman  29 Mar 1761's-Gravenhage, Zuid-Holland I191160
35 Carbentus, Willem Gerrits  12 Jan 1792's-Gravenhage, Zuid-Holland I191032
36 de Casado de Monteleone, Henriette Johanna Francisca  02 May 1725's-Gravenhage, Zuid-Holland I94799
37 Dedel, Susanna Sophia  04 Aug 1748's-Gravenhage, Zuid-Holland I125900
38 Diert Heer van Melissant, Jacobus Petrus IJvo  13 Jan 1774's-Gravenhage, Zuid-Holland I792056
39 van der Does, Theodora  12 Apr 1758's-Gravenhage, Zuid-Holland I83047
40 Doublet, Mechteld  06 Aug 1631's-Gravenhage, Zuid-Holland I126994
41 van der Duijn, Anna  09 Oct 1747's-Gravenhage, Zuid-Holland I191729
42 van Duijn, Digna  03 Jun 1743's-Gravenhage, Zuid-Holland I339248
43 van den Ende, Wijna Pieternella  03 Mar 1802's-Gravenhage, Zuid-Holland I76382
44 Fagel, Catharina Anna  05 Nov 1772's-Gravenhage, Zuid-Holland I191865
45 du Faget Assendelft, Maria Clara Charlotte  04 Oct 1676's-Gravenhage, Zuid-Holland I98612
46 Fuchs, Sofia Heinrika  28 May 1752's-Gravenhage, Zuid-Holland I606254
47 van der Gaag, Anna Cornelia  21 Jun 1792's-Gravenhage, Zuid-Holland I191033
48 Gallee, Cornelia Sara  14 Apr 1792's-Gravenhage, Zuid-Holland I189153
49 Gallee, Nicolaas Jacobus Mr.  23 Mar 1766's-Gravenhage, Zuid-Holland I189163
50 van Genits, Margaretha Jansdr  10 Jul 1644's-Gravenhage, Zuid-Holland I339246

1 2 3 4 Next»Died

Matches 1 to 50 of 2655

1 2 3 4 5 ... 54» Next»

   Last Name, Given Name(s)    Died    Person ID 
1 Aalberse, Prof. Mr. Dr. Petrus Josephus Mattheus  05 Jul 1948's-Gravenhage, Zuid-Holland I66649
2 Aalberse, Mr. Petrus Josephus Mattheus  16 Apr 1989's-Gravenhage, Zuid-Holland I66648
3 van Aalst, Anna Maria Sophia  26 May 1927's-Gravenhage, Zuid-Holland I83397
4 Aarssen, Josephus  11 Jan 1925's-Gravenhage, Zuid-Holland I734396
5 Abas, Mietje  25 Jul 1929's-Gravenhage, Zuid-Holland I88820
6 Abdon, Hendrina  25 Jan 1832's-Gravenhage, Zuid-Holland I190989
7 d' Ablaing van Giessenburg, Willem Jan  1 Apr 1892's-Gravenhage, Zuid-Holland I552434
8 van Aerssen, Maria Cornelia  28 Jan 1760's-Gravenhage, Zuid-Holland I371698
9 Ahn, Louise  28 Feb 1953's-Gravenhage, Zuid-Holland I119019
10 van Aijlva van Pallandt, Baron Hans Willem  20 Apr 1881's-Gravenhage, Zuid-Holland I378624
11 Akkerman, Joseph Peter Matheus  22 Jul 1984's-Gravenhage, Zuid-Holland I746300
12 Alard, Maria Julia Francisca Antonia  11 Sep 1938's-Gravenhage, Zuid-Holland I549826
13 Albertus, Suzanne  06 Jan 1754's-Gravenhage, Zuid-Holland I498722
14 Alders, Stijntje  26 Aug 1812's-Gravenhage, Zuid-Holland I407789
15 Algera, Mr. Jacob  08 Dec 1966's-Gravenhage, Zuid-Holland I281357
16 Alkema, Johanna  25 Feb 2013's-Gravenhage, Zuid-Holland I548950
17 Alkema, Ynse  27 Dec 1960's-Gravenhage, Zuid-Holland I198468
18 Alons, Pieter  15 Oct 1985's-Gravenhage, Zuid-Holland I582450
19 van Alphen, Daniel  18 Mar 1760's-Gravenhage, Zuid-Holland I363897
20 van Alphen, Mr. Hieronymus  02 Apr 1803's-Gravenhage, Zuid-Holland I363874
21 Althoff, Hendrikus  Yes, date unknown's-Gravenhage, Zuid-Holland I124949
22 Alting, Egge Egges  06 Nov 1832's-Gravenhage, Zuid-Holland I462780
23 Alting Siberg, Martha Maria Johanna Adriana  14 Jan 1844's-Gravenhage, Zuid-Holland I191414
24 de Alvares Jacob, Leonora Rachel Da Costa  Yes, date unknown's-Gravenhage, Zuid-Holland I119488
25 van Amerongen, Frederik Hendrik  15 Jun 1991's-Gravenhage, Zuid-Holland I284503
26 des Amorie van der Hoeven, Maria Agatha  06 Jan 1950's-Gravenhage, Zuid-Holland I546697
27 d' Ancona, David  08 Sep 1913's-Gravenhage, Zuid-Holland I441090
28 d' Ancona, David Haim  22 Oct 1843's-Gravenhage, Zuid-Holland I441094
29 d' Ancona, Guerson  21 May 1846's-Gravenhage, Zuid-Holland I118562
30 d' Ancona, Rebecca  21 Jun 1880's-Gravenhage, Zuid-Holland I82488
31 Andreoli, Adriana Francisca Maria Hubertina  24 Aug 1930's-Gravenhage, Zuid-Holland I715597
32 Andreoli, Anna Josephina Maria  04 Mar 1864's-Gravenhage, Zuid-Holland I715544
33 Andreoli, Anna Maria Cornelia  5 Mar 1892's-Gravenhage, Zuid-Holland I715559
34 Andreoli, Antonius Johannes Josephus  20 Jan 1867's-Gravenhage, Zuid-Holland I715571
35 Andreoli, Catharina Maria Francisca  30 Oct 1844's-Gravenhage, Zuid-Holland I715572
36 Andreoli, Elisabeth Sophia Maria  29 Aug 1884's-Gravenhage, Zuid-Holland I797708
37 Andreoli, Giuseppe Maria  16 Nov 1842's-Gravenhage, Zuid-Holland I342932
38 Andreoli, Joannes Emilius Josephus  14 Apr 1832's-Gravenhage, Zuid-Holland I561174
39 Andreoli, Joannes Franciscus Josephus  02 Jun 1899's-Gravenhage, Zuid-Holland I715579
40 Andreoli, Joseph Maria  31 Jan 1864's-Gravenhage, Zuid-Holland I342930
41 Andreoli, Josephine Johanna Margaretha  13 Sep 1842's-Gravenhage, Zuid-Holland I561175
42 Andreoli, Josephus Johannes Antonius  27 May 1904's-Gravenhage, Zuid-Holland I561176
43 Andreoli, Josephus Maria Johannes Franciscus  01 Nov 1939's-Gravenhage, Zuid-Holland I715800
44 Andreoli, Ludovicus Cornelis Antonius  03 Aug 1932's-Gravenhage, Zuid-Holland I715575
45 Andreoli, Mariette Jozefina  14 Feb 1899's-Gravenhage, Zuid-Holland I715590
46 Andreoli, Marino Antonio Carlo  25 Dec 1928's-Gravenhage, Zuid-Holland I715606
47 Andreoli, NN  01 Sep 1913's-Gravenhage, Zuid-Holland I715806
48 Andreoli, Petronella Beatrix Maria  05 Oct 1846's-Gravenhage, Zuid-Holland I715573
49 Andreoli, Petrus Josephus Willebrordus  18 Sep 1908's-Gravenhage, Zuid-Holland I715581
50 Andres, Christina Johanna  07 Oct 1907's-Gravenhage, Zuid-Holland I746015

1 2 3 4 5 ... 54» Next»Buried

Matches 1 to 50 of 170

1 2 3 4 Next»

   Last Name, Given Name(s)    Buried    Person ID 
1 Aben, Johannus Stephanus  16 Apr 1932's-Gravenhage, Zuid-Holland I139
2 Alkema, Johanna  01 Mar 2013's-Gravenhage, Zuid-Holland I548950
3 van Amerongen, Frederik Hendrik  18 Jun 1991's-Gravenhage, Zuid-Holland I284503
4 Andreoli, Anna Maria Antonia  16 Jul 1918's-Gravenhage, Zuid-Holland I715533
5 Andreoli, Geertruida Wilhelmina Maria  07 Aug 1943's-Gravenhage, Zuid-Holland I715585
6 Andreoli, Joannes Franciscus Josephus  05 Jun 1899's-Gravenhage, Zuid-Holland I715579
7 Andreoli, Joseph Maria  04 Feb 1864's-Gravenhage, Zuid-Holland I342930
8 Andreoli, Josephus Johannes Antonius  30 May 1904's-Gravenhage, Zuid-Holland I561176
9 Andreoli, Josephus Maria Johannes Franciscus  04 Nov 1939's-Gravenhage, Zuid-Holland I715800
10 Andreoli, Marino Antonio Carlo  28 Dec 1928's-Gravenhage, Zuid-Holland I715606
11 Andreoli, Petrus Josephus Willebrordus  21 Sep 1908's-Gravenhage, Zuid-Holland I715581
12 Antingh Vogel, Albert Theodore Leonard Carel  05 May 1982's-Gravenhage, Zuid-Holland I345889
13 Arntz, Johannes Gerardus Sebastianus  17 Dec 1881's-Gravenhage, Zuid-Holland I204715
14 Bak, Jacoba Antonia  's-Gravenhage, Zuid-Holland I383702
15 Basquin, Euphemie Hermine Marie  11 Jan 1960's-Gravenhage, Zuid-Holland I785615
16 Beccari, Anna Gerarda Francina Maria  08 Sep 1913's-Gravenhage, Zuid-Holland I715801
17 Beekman, Pieter Willem  's-Gravenhage, Zuid-Holland I541400
18 Belinfante, Dora Nelly  's-Gravenhage, Zuid-Holland I119088
19 Belinfante, Sadic Cohen  08 Jun 1784's-Gravenhage, Zuid-Holland I118629
20 Belinfante, Sadic Cohen  22 Dec 1788's-Gravenhage, Zuid-Holland I118630
21 van Berckel, Augusta Julia  's-Gravenhage, Zuid-Holland I550862
22 van Berckel, Mr Johannes Bernardus  16 Jan 1926's-Gravenhage, Zuid-Holland I473404
23 van Berckel, Robert Jan  's-Gravenhage, Zuid-Holland I550861
24 Berger, Ferdinand Hubertus  14 Dec 1984's-Gravenhage, Zuid-Holland I619273
25 van den Bergh, Georgius Gerardus Wilhelmus  07 Jun 1907's-Gravenhage, Zuid-Holland I715535
26 Besters, Hendrikus Leonardus  07 Nov 1951's-Gravenhage, Zuid-Holland I160312
27 Bevers, Maximiliaan Gustave Jean  's-Gravenhage, Zuid-Holland I541507
28 Bloemarts, Carola Aline Antonia  08 Apr 1952's-Gravenhage, Zuid-Holland I724151
29 Bloemarts, Ir. Max Otto Joseph  29 Sep 1967's-Gravenhage, Zuid-Holland I616493
30 Blom, Adriana Paulina Catharina Mari  08 Jul 1971's-Gravenhage, Zuid-Holland I165351
31 de Boer, Anke Geertina  11 Sep 1974's-Gravenhage, Zuid-Holland I675473
32 van Boetzelaer, Ir. Baron Diederik Willem  09 May 2000's-Gravenhage, Zuid-Holland I775926
33 van Boldrik, Albert Casper Jan  's-Gravenhage, Zuid-Holland I321836
34 van Bommel, Sophie Marie Hubertine Rudolphine  09 Jan 1958's-Gravenhage, Zuid-Holland I374149
35 Bongenaar, Karel Everhard Maria  03 Mar 1999's-Gravenhage, Zuid-Holland I707304
36 Bonke, Johan Bernard Willem  24 Mar 1944's-Gravenhage, Zuid-Holland I541580
37 de Bont, Antonia Maria  18 May 1966's-Gravenhage, Zuid-Holland I411031
38 Boogaard, Cent  's-Gravenhage, Zuid-Holland I422160
39 Boogaard, Jan Frederik Theodoor  26 Mar 1971's-Gravenhage, Zuid-Holland I422217
40 van Bosstraeten, Bernard Ignace  23 Feb 1887's-Gravenhage, Zuid-Holland I12401
41 van den Brink, Maria Elizabeth Hendrika  17 Jan 1939's-Gravenhage, Zuid-Holland I719155
42 Brouwer Ancher, Henricus Cornelis Maria  09 Feb 1945's-Gravenhage, Zuid-Holland I540191
43 Burgers, Angelique Adolphine Marie  's-Gravenhage, Zuid-Holland I746268
44 Burgers, Eduard François Adriaan  's-Gravenhage, Zuid-Holland I746279
45 Burgers, Eduardus Cornelis Martinus Nicolaus  09 Jul 1931's-Gravenhage, Zuid-Holland I746273
46 Burgers, Henricus Joseph Maria  's-Gravenhage, Zuid-Holland I157829
47 Burgers, Maria Alphonsa Joanna Margaretha  24 Feb 1920's-Gravenhage, Zuid-Holland I746302
48 Burgers, Wilhelmina Louisa Sophie Marie  's-Gravenhage, Zuid-Holland I746270
49 Christiaens, Virginia Francisca  's-Gravenhage, Zuid-Holland I746266
50 Cikot, Nicolaas Marie  's-Gravenhage, Zuid-Holland I797767

1 2 3 4 Next»Occupation

Matches 1 to 38 of 38

   Last Name, Given Name(s)    Occupation    Person ID 
1 Aalberse, Mr. Petrus Josephus Mattheus  's-Gravenhage, Zuid-Holland I66648
2 Dekleermaeker, Joannes Baptista  1864's-Gravenhage, Zuid-Holland I440315
3 Dekleermaeker, Joannes Baptista  1893's-Gravenhage, Zuid-Holland I440315
4 van de Graaf, Teunis  's-Gravenhage, Zuid-Holland I620186
5 Hemmes, Gerrit Hendrik  1887's-Gravenhage, Zuid-Holland I142409
6 Huijser, Cornelia  1829's-Gravenhage, Zuid-Holland I441917
7 Kok, Joannes  's-Gravenhage, Zuid-Holland I438459
8 Kok, Johannes  1842's-Gravenhage, Zuid-Holland I438255
9 Kok, Petrus Gerardus Johannes  's-Gravenhage, Zuid-Holland I436406
10 Kok, Pieter  1830's-Gravenhage, Zuid-Holland I438419
11 Leij, Anna Maria  1829's-Gravenhage, Zuid-Holland I440767
12 Logher, Willebrordus  1824's-Gravenhage, Zuid-Holland I438860
13 van Maren, Jacobus  1860's-Gravenhage, Zuid-Holland I453625
14 van Moorsel, Nicolaas Mattheus Cornelius  1950's-Gravenhage, Zuid-Holland I440718
15 Pardoen, Adrianus  's-Gravenhage, Zuid-Holland I76343
16 Pardoen, Adrianus  's-Gravenhage, Zuid-Holland I76364
17 Pardoen, Catharina  's-Gravenhage, Zuid-Holland I76356
18 Pardoen, Cornelis  's-Gravenhage, Zuid-Holland I76332
19 Pardoen, Cornelis  's-Gravenhage, Zuid-Holland I76341
20 Pardoen, Hendrik  's-Gravenhage, Zuid-Holland I76338
21 Pardoen, Hermanus Johannes Pieter Dirk  's-Gravenhage, Zuid-Holland I77365
22 Pardoen, Johannes  's-Gravenhage, Zuid-Holland I76323
23 Pardoen, Johannes  's-Gravenhage, Zuid-Holland I76327
24 Pardoen, Paulus  's-Gravenhage, Zuid-Holland I76335
25 Pardoen, Paulus  's-Gravenhage, Zuid-Holland I76350
26 Pardoen, Stephanus  's-Gravenhage, Zuid-Holland I76314
27 Pardoen, Theodorus  's-Gravenhage, Zuid-Holland I76365
28 Quijen, Maria  1822's-Gravenhage, Zuid-Holland I752177
29 Schuls, Pieter  25 Feb 1922's-Gravenhage, Zuid-Holland I558623
30 Többen, Max Wilhelm Bernhard Paul Alex  's-Gravenhage, Zuid-Holland I148839
31 Velthorst, Christiaan  1814's-Gravenhage, Zuid-Holland I756876
32 Völlmar, Henri Friedrich  's-Gravenhage, Zuid-Holland I388272
33 Werner, Elizabeth  1822's-Gravenhage, Zuid-Holland I752146
34 Werner, Henriette Louisa  1842's-Gravenhage, Zuid-Holland I752664
35 Werner, Johan Frederik  1813's-Gravenhage, Zuid-Holland I565698
36 Werner, Karel  1864's-Gravenhage, Zuid-Holland I440766
37 Werner, Martinus  1820's-Gravenhage, Zuid-Holland I751917
38 Wolf, Jantien  's-Gravenhage, Zuid-Holland I17498

Death registration

Matches 1 to 2 of 2

   Last Name, Given Name(s)    Death registration    Person ID 
1 van de Graaf, Teunis  26 Feb 1926's-Gravenhage, Zuid-Holland I620186
2 Kleijn, Johannes  27 Dec 1798's-Gravenhage, Zuid-Holland I395933

Function

Matches 1 to 1 of 1

   Last Name, Given Name(s)    Function    Person ID 
1 De Kleermaeker, Willem Frederik  1910's-Gravenhage, Zuid-Holland I439428

Birth registration

Matches 1 to 2 of 2

   Last Name, Given Name(s)    Birth registration    Person ID 
1 Clardij, Ida  07 Feb 1854's-Gravenhage, Zuid-Holland I688497
2 Lubbers, Paul  1814's-Gravenhage, Zuid-Holland I334224

Immigration

Matches 1 to 1 of 1

   Last Name, Given Name(s)    Immigration    Person ID 
1 Dekleermaeker, Joannes Baptista  1862's-Gravenhage, Zuid-Holland I440315

Cremated

Matches 1 to 5 of 5

   Last Name, Given Name(s)    Cremated    Person ID 
1 Holdtgrefe, Alida Everdina Johanna  06 Nov 1987's-Gravenhage, Zuid-Holland I776539
2 van Oppenraaij, Charles Hendrik Marie  May 1975's-Gravenhage, Zuid-Holland I3632
3 Philips, Gerard Leonard Frederik  's-Gravenhage, Zuid-Holland I66754
4 Reverda, Derk Hillebrand  10 Jun 1996's-Gravenhage, Zuid-Holland I387647
5 Smith, Jacoba Roelfina  26 May 1997's-Gravenhage, Zuid-Holland I387677

Decoration

Matches 1 to 1 of 1

   Last Name, Given Name(s)    Decoration    Person ID 
1 Leistikow, Michaël Fridrich  1834's-Gravenhage, Zuid-Holland I437672

Education

Matches 1 to 2 of 2

   Last Name, Given Name(s)    Education    Person ID 
1 De Kleermaeker, Willem Frederik  's-Gravenhage, Zuid-Holland I439428
2 Korstanje, Pieter  Jan 1944's-Gravenhage, Zuid-Holland I186079

Will

Matches 1 to 1 of 1

   Last Name, Given Name(s)    Will    Person ID 
1 van Ommen, Roelf  20 Sep 1796's-Gravenhage, Zuid-Holland I273257

Mentioning

Matches 1 to 6 of 6

   Last Name, Given Name(s)    Mentioning    Person ID 
1 Buis, Klaas Jans  11 Apr 1860's-Gravenhage, Zuid-Holland I588279
2 Heijmerink, Antonius Franciscus Maria  01 Apr 1938's-Gravenhage, Zuid-Holland I432232
3 De Kleermaeker, Willem Frederik  1921's-Gravenhage, Zuid-Holland I439428
4 van Oppenraaij, Christina Hendrika Maria  's-Gravenhage, Zuid-Holland I3958
5 Schmidt, Hermina Christina  03 May 1922's-Gravenhage, Zuid-Holland I341985
6 Schmidt, Hermina Christina  05 May 1938's-Gravenhage, Zuid-Holland I341985

Residence

Matches 1 to 50 of 54

1 2 Next»

   Last Name, Given Name(s)    Residence    Person ID 
1 Borgers, Anna  Between 09 Apr 1853 and 02 Jan 1854's-Gravenhage, Zuid-Holland I69671
2 van den Brink, Johanna Christina Gerhardina  12 Jul 1916's-Gravenhage, Zuid-Holland I531352
3 Feisser, Hendrik  1928's-Gravenhage, Zuid-Holland I137149
4 Janse, Tietia Martina  13 Oct 1910's-Gravenhage, Zuid-Holland I531322
5 Janse, Tietia Martina  25 May 1912's-Gravenhage, Zuid-Holland I531322
6 Kleijn, Johannes  27 Dec 1798's-Gravenhage, Zuid-Holland I395933
7 Kramer, Jetske  27 Feb 1914's-Gravenhage, Zuid-Holland I531222
8 Kramer, Jetske  17 Mar 1914's-Gravenhage, Zuid-Holland I531222
9 Leistikow, Theodorus Martinus  23 May 1925's-Gravenhage, Zuid-Holland I437641
10 van Oppenraaij, Dr. Rudolphus Martinus Vincentius  Between 1887 and 1890's-Gravenhage, Zuid-Holland I3627
11 van Oppenraaij, Dr. Rudolphus Martinus Vincentius  1934 Apr Feb Jan 1936's-Gravenhage, Zuid-Holland I3627
12 Reverda, Derk Hillebrand  's-Gravenhage, Zuid-Holland I387647
13 Riem, Antje  03 Jan 1899's-Gravenhage, Zuid-Holland I531342
14 Riem, Antje  10 Aug 1916's-Gravenhage, Zuid-Holland I531342
15 Riem, Catharina  25 Mar 1938's-Gravenhage, Zuid-Holland I530796
16 Riem, Catharina  30 Jul 1938's-Gravenhage, Zuid-Holland I530796
17 Riem, Catharina  29 Jul 1939's-Gravenhage, Zuid-Holland I530796
18 Riem, Elisabeth  27 Jan 1910's-Gravenhage, Zuid-Holland I531350
19 Riem, Elisabeth  09 Jun 1915's-Gravenhage, Zuid-Holland I531350
20 Riem, Elisabeth  06 Jan 1916's-Gravenhage, Zuid-Holland I531350
21 Riem, Elisabeth  12 Jul 1916's-Gravenhage, Zuid-Holland I531350
22 Riem, Elisabeth  28 Feb 1922's-Gravenhage, Zuid-Holland I531350
23 Riem, Elisabeth  03 Oct 1928's-Gravenhage, Zuid-Holland I531350
24 Riem, Elisabeth  30 Jun 1931's-Gravenhage, Zuid-Holland I531350
25 Riem, Elisabeth  29 Nov 1934's-Gravenhage, Zuid-Holland I531350
26 Riem, Elisabeth  27 Aug 1935's-Gravenhage, Zuid-Holland I531350
27 Riem, Elisabeth  05 Jul 1939's-Gravenhage, Zuid-Holland I531350
28 Riem, Gerrit  's-Gravenhage, Zuid-Holland I531338
29 Riem, Gerrit  24 Apr 1915's-Gravenhage, Zuid-Holland I531338
30 Riem, Inte  27 Jan 1910's-Gravenhage, Zuid-Holland I531349
31 Riem, Inte  24 Apr 1915's-Gravenhage, Zuid-Holland I531349
32 Riem, Inte  12 Jul 1916's-Gravenhage, Zuid-Holland I531349
33 Riem, Johanna  31 Oct 1945's-Gravenhage, Zuid-Holland I530714
34 Riem, Johannes  13 Dec 1906's-Gravenhage, Zuid-Holland I531311
35 Riem, Johannes  25 May 1912's-Gravenhage, Zuid-Holland I531311
36 Riem, Pieter  27 Feb 1914's-Gravenhage, Zuid-Holland I531211
37 Riem, Pieter  17 Mar 1914's-Gravenhage, Zuid-Holland I531211
38 Riem, Wiebe  08 Feb 1972's-Gravenhage, Zuid-Holland I530891
39 Schuls, Pieter  's-Gravenhage, Zuid-Holland I558623
40 Smith, Jacoba Roelfina  's-Gravenhage, Zuid-Holland I387677
41 Spaan, Clara Angenesa  1928's-Gravenhage, Zuid-Holland I137150
42 Steeman, Johannes Severinus Bernardus  's-Gravenhage, Zuid-Holland I4534
43 Vos, Hendrik Jan  25 Apr 1907's-Gravenhage, Zuid-Holland I531351
44 Vos, Hendrik Jan  28 Dec 1911's-Gravenhage, Zuid-Holland I531351
45 Vos, Hendrik Jan  12 Jul 1916's-Gravenhage, Zuid-Holland I531351
46 Vos, Hendrik Jan  28 Feb 1922's-Gravenhage, Zuid-Holland I531351
47 Vos, Hendrik Jan  03 Oct 1928's-Gravenhage, Zuid-Holland I531351
48 Vos, Hendrik Jan  30 Jun 1931's-Gravenhage, Zuid-Holland I531351
49 Vos, Hendrik Jan  29 Nov 1934's-Gravenhage, Zuid-Holland I531351
50 Vos, Hendrik Jan  27 Aug 1935's-Gravenhage, Zuid-Holland I531351

1 2 Next»Married

Matches 1 to 50 of 1157

1 2 3 4 5 ... 24» Next»

   Family    Married    Family ID 
1 Lippe Biesterfeld / Oranje Nassau  07 Jan 1937's-Gravenhage, Zuid-Holland F34231
2 Aarssen / Bisschop  3 Jan 1908's-Gravenhage, Zuid-Holland F298134
3 Aben / Rietbergen  22 Jun 1904's-Gravenhage, Zuid-Holland F101
4 Aben / Wensveen  03 Jul 1889's-Gravenhage, Zuid-Holland F100
5 Aird / Belinfante  's-Gravenhage, Zuid-Holland F48448
6 Aken / Andreoli  29 Apr 1908's-Gravenhage, Zuid-Holland F271637
7 Aken / Snoeck  09 Jul 1828's-Gravenhage, Zuid-Holland F222849
8 Akker / Brussel  30 Mar 1755's-Gravenhage, Zuid-Holland F283912
9 Alphen / Alphen  19 Oct 1745's-Gravenhage, Zuid-Holland F142977
10 Alphen / Hovy  03 Dec 1874's-Gravenhage, Zuid-Holland F143041
11 Alphen / Selhoff  29 Aug 1712's-Gravenhage, Zuid-Holland F142985
12 Alphen de Veer / Hoogveldt  18 Dec 1928's-Gravenhage, Zuid-Holland F297797
13 Andreoli / Beretta  21 Oct 1829's-Gravenhage, Zuid-Holland F134597
14 Andreoli / Bleije  15 Oct 1919's-Gravenhage, Zuid-Holland F271663
15 Andreoli / Colson  26 Jul 1871's-Gravenhage, Zuid-Holland F271631
16 Andreoli / Graaff  16 Jan 1861's-Gravenhage, Zuid-Holland F193405
17 Andreoli / Grijseels  10 May 1876's-Gravenhage, Zuid-Holland F271633
18 Andreoli / Leur  15 Dec 1880's-Gravenhage, Zuid-Holland F271634
19 Andreoli / Slop  14 Aug 1912's-Gravenhage, Zuid-Holland F271639
20 Andreoli / Verhoeven  07 Jun 1887's-Gravenhage, Zuid-Holland F271636
21 Anema / Kuijper  23 Jun 1911's-Gravenhage, Zuid-Holland F101125
22 Angenent / Andreoli  30 Dec 1914's-Gravenhage, Zuid-Holland F271662
23 Anneveldt / Boers  25 Aug 1927's-Gravenhage, Zuid-Holland F67492
24 Antoni / Kriek  14 Aug 1918's-Gravenhage, Zuid-Holland F213126
25 Arntz / Wit van der Hoop  15 Nov 1888's-Gravenhage, Zuid-Holland F162733
26 As / Lamberts  10 May 1939's-Gravenhage, Zuid-Holland F237806
27 As / Pardoen  28 Nov 1849's-Gravenhage, Zuid-Holland F30943
28 Asser / Asser  22 Jun 1864's-Gravenhage, Zuid-Holland F25525
29 Asser / Thorbecke  29 Apr 1898's-Gravenhage, Zuid-Holland F25516
30 Audier / Brul  03 Oct 1900's-Gravenhage, Zuid-Holland F149293
31 Baaije / Pardoen  02 May 1855's-Gravenhage, Zuid-Holland F30947
32 Bakhuizen / Boeregter  25 Aug 1858's-Gravenhage, Zuid-Holland F51480
33 Balabréga / Westhoff  17 Jul 1908's-Gravenhage, Zuid-Holland F298935
34 Basquin / Amorie van der Hoeven  19 Jun 1890's-Gravenhage, Zuid-Holland F211615
35 Basten Batenburg / Haffmans  14 Feb 1922's-Gravenhage, Zuid-Holland F176861
36 Baudet / Heemskerck   7 Apr 1914's-Gravenhage, Zuid-Holland F301286
37 Bayless / Boreel de Mauregnault  1920's-Gravenhage, Zuid-Holland F234109
38 Beekman / Honstede  06 Dec 1837's-Gravenhage, Zuid-Holland F229088
39 Beekman / Muller  02 Aug 1807's-Gravenhage, Zuid-Holland F229087
40 Beekman / Vroomans  22 Sep 1880's-Gravenhage, Zuid-Holland F229089
41 Beelaerts van Blokland / Senn van Basel  12 Nov 1840's-Gravenhage, Zuid-Holland F101135
42 Beer / Gazan  29 Jan 1840's-Gravenhage, Zuid-Holland F171705
43 Beerends / Schie  24 Apr 1935's-Gravenhage, Zuid-Holland F17755
44 Beijen / Hijmans van Anrooij  28 Mar 1922's-Gravenhage, Zuid-Holland F218986
45 Beijnes / Klein  28 Sep 1951's-Gravenhage, Zuid-Holland F25302
46 Belinfante / Ahn  31 Oct 1901's-Gravenhage, Zuid-Holland F48717
47 Belinfante / Ancona  03 Sep 1834's-Gravenhage, Zuid-Holland F36373
48 Belinfante / Anderegyi  05 Feb 1872's-Gravenhage, Zuid-Holland F48814
49 Belinfante / Belinfante  21 Apr 1805's-Gravenhage, Zuid-Holland F33456
50 Belinfante / Belinfante  07 Jul 1835's-Gravenhage, Zuid-Holland F33441

1 2 3 4 5 ... 24» Next»Divorced

Matches 1 to 49 of 49

   Family    Divorced    Family ID 
1 Alkemade / Dreesmann  15 May 1933's-Gravenhage, Zuid-Holland F24940
2 Bergh / Schim van der Loeff  28 Nov 1934's-Gravenhage, Zuid-Holland F165771
3 Bordewijk / Schat  03 Feb 1914's-Gravenhage, Zuid-Holland F169881
4 Broda / Bakel  09 Jul 1926's-Gravenhage, Zuid-Holland F254178
5 Bruijn / Bondam  1 Dec 1927's-Gravenhage, Zuid-Holland F297660
6 Bruin / Morra  22 Jan 1917's-Gravenhage, Zuid-Holland F298926
7 Burg / Wijbenga  15 Feb 1912's-Gravenhage, Zuid-Holland F200840
8 Carrière / Keulen  16 mei 1944's-Gravenhage, Zuid-Holland F298668
9 Colson / Timmer  16 Aug 1907's-Gravenhage, Zuid-Holland F211400
10 d’Audretsch / Franssen  25 Jun 1914's-Gravenhage, Zuid-Holland F302834
11 Emden / Renterghem  09 Oct 1928's-Gravenhage, Zuid-Holland F142003
12 Faassen / Beck  2 Jun 1925's-Gravenhage, Zuid-Holland F299240
13 Fentener van Vlissingen / Nieboer  22 Oct 1937's-Gravenhage, Zuid-Holland F139459
14 Gloudemans / Boekhorst  28 Nov 1975's-Gravenhage, Zuid-Holland F296763
15 Gordon / Billet  30 Apr 1946's-Gravenhage, Zuid-Holland F300928
16 Hijner / Salm  16 Nov 1932's-Gravenhage, Zuid-Holland F198119
17 Hiltermann / Knoop  26 Oct 1921's-Gravenhage, Zuid-Holland F228416
18 Hoog / Nieuwenhuisen  20 Dec 1900's-Gravenhage, Zuid-Holland F137337
19 Hoog / Pertou  22 Feb 1866's-Gravenhage, Zuid-Holland F131946
20 Ingen Housz / Sopers  30 May 1930's-Gravenhage, Zuid-Holland F149302
21 Kamphuis Suermondt / Brender à Brandis  5 May 1923's-Gravenhage, Zuid-Holland F299501
22 Kinzler / Graaf  3 Feb 1930's-Gravenhage, Zuid-Holland F300195
23 Koomans / Leder  16 Dec 1907's-Gravenhage, Zuid-Holland F211408
24 Koomans / Timmer  23 Jan 1919's-Gravenhage, Zuid-Holland F133297
25 Lavigne / Hoornik  08 May 1900's-Gravenhage, Zuid-Holland F169765
26 Leijden / Burgers  30 Sep 1885's-Gravenhage, Zuid-Holland F281918
27 Lodewijks / Ellerbroek  28 Aug 1918's-Gravenhage, Zuid-Holland F302919
28 Loo / Oostveen  25 Apr 1925's-Gravenhage, Zuid-Holland F184527
29 Mees / Ruiter  's-Gravenhage, Zuid-Holland F99210
30 Michon / Oostveen  29 Oct 1913's-Gravenhage, Zuid-Holland F299357
31 Modderman / Louwman  19 Oct 1948's-Gravenhage, Zuid-Holland F293462
32 Moorman / Kuipers  10 Nov 1928's-Gravenhage, Zuid-Holland F107963
33 Mulder / Summerhayes  30 Oct 1947's-Gravenhage, Zuid-Holland F281715
34 Mulder / Volmer  1946's-Gravenhage, Zuid-Holland F289978
35 Pechtold / Haak  19 Mar 1910's-Gravenhage, Zuid-Holland F298706
36 Rijkens / Verver  05 Jan 1928's-Gravenhage, Zuid-Holland F228603
37 Rijkens / Wissel  05 Mar 1959's-Gravenhage, Zuid-Holland F267245
38 Schim van der Loeff / Does de Bije  18 Nov 1920's-Gravenhage, Zuid-Holland F299720
39 Schoevers / Soelen  1 Aug 1930's-Gravenhage, Zuid-Holland F217346
40 Snoerwang / Kolk  23 Jan 1932's-Gravenhage, Zuid-Holland F298804
41 Stroink / Grooten  17 Jan 1918's-Gravenhage, Zuid-Holland F261930
42 Thomas / Brussel  20 Jun 1922's-Gravenhage, Zuid-Holland F295107
43 Treub / Judels  27 Apr 1928's-Gravenhage, Zuid-Holland F111280
44 Tuyll van Serooskerken / Tets  18 Sep 1951's-Gravenhage, Zuid-Holland F218450
45 Verkade / Cramer  02 Dec 1933's-Gravenhage, Zuid-Holland F100276
46 Wel / Schmidt  16 Nov 1937's-Gravenhage, Zuid-Holland F225003
47 Westhoff / Doijer  16 Mar 1909's-Gravenhage, Zuid-Holland F286551
48 Zuure / Helmers  8 Dec 1952's-Gravenhage, Zuid-Holland F299355
49 Zwennes / Aefferden  3 Jun 1953's-Gravenhage, Zuid-Holland F298921

Marriage License

Matches 1 to 1 of 1

   Family    Marriage License    Family ID 
1 Ommen / Glas  04 Sep 1796's-Gravenhage, Zuid-Holland F220300

Marriage Contract

Matches 1 to 2 of 2

   Family    Marriage Contract    Family ID 
1 Estourgie / Vermeulen  8 Mar 1940's-Gravenhage, Zuid-Holland F289348
2 Steger / Oedenkoven  29 Sep 1852's-Gravenhage, Zuid-Holland F158887

Not married or living together

Matches 1 to 1 of 1

   Family    Not married or living together    Family ID 
1 Gogh / Hoornik  Between 1882 and 1883's-Gravenhage, Zuid-Holland F76390

Proclamation

Matches 1 to 1 of 1

   Family    Proclamation    Family ID 
1 Roorda van Eijsinga / Harmeijer  04 Apr 1910's-Gravenhage, Zuid-Holland F120643

This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, written by Darrin Lythgoe © 2001-2022.

Maintained by Hans Weebers. | Data Protection Policy.