Bookmark

's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland 


Tree: Nederlandse voorouders

Notes:
Den Haag of 's-Gravenhage (Haags: De Haag) is met 474.245 inwoners (1 juni 2007, bron: CBS) de derde gemeente van Nederland. De gemeente Den Haag maakt deel uit van het kaderwetgebied Haaglanden (980.000 inwoners). Den Haag is een niche-wereldstad omdat het een zeer belangrijke gespecialiseerde bijdrage levert aan de wereld op het gebied van recht en vredespolitiek. In Den Haag zetelen meer dan 150 internationale organisaties en de stad heeft een rijke geschiedenis in de internationale politiek. De stad wordt internationaal als "City of Peace and Justice" aangekondigd.Hoofdstad of regeringszetel ?Den Haag is de hoofdstad van de Nederlandse provincie Zuid-Holland. Het is ook de vestigingsplaats van de Nederlandse regering, het parlement en de Hoge Raad. Daarmee is het de de facto hoofdstad van Nederland. In buitenlandse gidsen en boeken wordt het soms ook als zodanig bestempeld. Formeel echter is Amsterdam de nationale hoofdstad, terwijl Den Haag veelal de residentiestad genoemd wordt.NaamVanouds werd voor de plaats de naam Die Haghe of Den Hag(h)e gebruikt. Vanaf 1602/1603 gebruikte het stadsbestuur officieel de naam 's-Gravenhage, die als deftiger werd beschouwd en een samentrekking is van 'des Graven ha(a)ge' (oftewel: de Haag <=bos> van de Graaf ).Sinds 1990 gebruikt de gemeente consequent de (verkorte) naam Den Haag (in plaats van 's-Gravenhage), ook al vanwege de internationalisering van de hofstad, haar huidige status van mondiaal justitieel centrum (IGH; VN-ISH), en tevens om aan te sluiten bij buitenlandse benamingen als The Hague (Engels), La Haye (Frans), Den Haag (Duits), Haag (Deens), La Haya (Spaans), L'Aia (Italiaans) en Haga (Roemeens).In 1990 werd een voorstel om de gemeentenaam officieel in Den Haag te veranderen echter afgewezen. Beide namen zijn echter vanouds officieel toegestaan. Dit in tegenstelling Den Bosch, dat officieel alleen 's-Hertogenbosch heet.In paspoorten/identiteitskaarten en officiële stukken die uitgegeven worden door de gemeente staat altijd: 's-Gravenhage. De spoorwegen en de ANWB-wegwijzers gebruiken de kortere naam Den Haag.De naam 'Den Haag' heeft ook een figuurlijke betekenis, althans in zijn verkleinvorm, als hij gebruikt wordt als deel van een omschrijvende bijnaam voor andere plaatsen. Zo wordt Breda wel het Haagje van het Zuiden genoemd.Stad of dorp?Hoewel Den Haag in vrijwel alle opzichten een stad was, heeft het nooit formeel stadsrechten gehad. Hoewel Den Haag formeel een dorp bleef kreeg het al in de Middeleeuwen bestuurlijke instellingen die alleen in steden voorkwamen. Den Haag kreeg in 1806 van koning Lodewijk Napoleon en in 1810 van keizer Napoleon Bonaparte de eretitel stad. Dit gaf toen geen bijzondere rechten meer, want het stadsrecht was al in 1798 tijdens de Bataafse Republiek afgeschaft .Lang voor die tijd had Den Haag al bijzondere privileges ontvangen, die Den Haag bestuurlijk het karakter van een stad gaven. Het waren echter de overige steden, die voorkwamen dat Den Haag, als zelfstandige stad, zitting kon nemen in het bestuur van het gewest Holland. Ook op andere terreinen had Den Haag de kenmerken van een stad:* Den Haag had (sinds 1370) een eigen rechtbank en mocht eigen keuren (verordeningen) vaststellen;* Den Haag had burgers, en alleen steden hadden burgers;* Den Haag had een typisch stedelijk bestuur, met burgemeesters (sinds 1559), een secretaris (pensionaris) en een vroedschap (sinds 1451);* Den Haag had een eigen schutterij;* Den Haag had stedelijke rechten op economisch gebied: een jaarmarkt (sinds 1334), gilden, een lakennijverheid, bierbrouwerijen en andere typisch stedelijke nijverheid.Het wettelijke verschil tussen stad en platteland is na de grondwet van 1848 en de Gemeentewet van 1851 definitief komen te vervallen.GeschiedenisDen Haag bestaat sinds 1230, toen graaf Floris IV van Holland op de plek, waar reeds een hofstede stond van Vrouwe Meilindis van Wassenaer, een bescheiden kasteel bouwde. In 1248 liet graaf Willem II, tevens Rooms Koning geworden, een meer passend kasteel bouwen aan het duinmeer, de huidige Hofvijver. Zijn zoon Floris V zorgde er na Willems vroegtijdige dood voor dat de Ridderzaal voltooid werd. Ze was voorzien van verguld dak en torenspitsen.De Ridderzaal en het Binnenhof werden versterkt, maar het dorp eromheen kreeg nooit stadsrechten, al bleef Den Haag residentie van de graven van Holland en hun opvolgers. Den Haag kon groeien als compromis tussen de Hollandse steden, maar diezelfde steden zorgden ervoor dat Den Haag geen vestingstad werd. De oppervlakte van Den Haag was aanzienlijk en omvatte behalve het dorp Die Haghe, ook Haagambacht bestaande uit het vissersdorp Scheveningen, het bedevaartsoord Eikenduinen, Halfloosduinen en de heerlijkheid Nieuwveen), dat thans Nootdorps grondgebied is.15e eeuwAan het eind van de langdurige Hoekse en Kabeljauwse twisten werd Den Haag, niet beschermd door wallen en singels, in juli 1479 ingenomen en geplunderd door Wolffert van Borssele en Reynier van Broeckhuysen.16e eeuwIn 1528 werd Den Haag geplunderd door de Gelderse veldheer Maarten van Rossum, die een groot deel van de nederzetting buiten het grafelijk kasteel platbrandde.Ook tijdens de beginjaren van de Tachtigjarige Oorlog werd Den Haag genadeloos geplunderd en raakte het nagenoeg ontvolkt. De stad was het Spaanse hoofdkwartier tijdens het beleg van Leiden.Al zeker sinds circa 1400 telde Den Haag enkele duizenden inwoners, waardoor het in feite eerder een stad dan een dorp was. Een stad placht in die tijd echter een zeer verregaande mate van zelfbestuur te hebben en de graven van Holland (en later hun opvolgers, de hertogen van Bourgondië en de Habsburgers) verkozen het om het in hun eigen residentie zelf voor het zeggen te hebben. Vanaf 1581 zette de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden deze praktijk voort, omdat Den Haag de plaats was waar het hoogste regeringsorgaan, de Staten-Generaal, resideerde.Ook was het stadhouderlijk hof daar gevestigd. Aanvankelijk had het er in de jaren 1580 nog om gespannen of het verwoeste Den Haag weer zou worden opgebouwd; de machtige stad Delft wilde in haar directe omgeving de opkomst van een gevaarlijke rivaal liever verhinderen, mede omdat de stad Delft wenste dat de Staten-Generaal zich blijvend in Delft zou vestigen. Uiteindelijk werd toch tot wederopbouw besloten, en de Staten-Generaal bleven in Den Haag gevestigd.17e en 18e eeuwIn 1622 telde Den Haag 16.000 inwoners. In de 17e eeuw werd Den Haag omgeven door grachten, die door stadhouder prins Maurits als aanzet tot volledige vestingwerken waren aangelegd, maar van de geplande echte verdedigingswerken kwam verder niets. Aan het eind van de 18e eeuw was het bevolkingsaantal opgeklommen tot ongeveer 40.000, waarmee dit "dorp" de op twee na grootste nederzetting van Nederland was geworden (na Amsterdam en Rotterdam). Door de aanwezigheid van het stadhouderlijk Hof, de Staten-Generaal en buitenlandse diplomaten en (buitenlandse) adel had Den Haag een veel aristocratischer karakter dan de meeste andere Nederlandse steden. Er was een groot contrast tussen de aristocratische wijk rondom het Binnenhof en Voorhout en de meer volkse delen van het "dorp".19e eeuwPas in 1806, onder Frans bewind, kreeg Den Haag zijn stadsrechten, maar in die tijd was een vestingmuur eerder een keurslijf dan een voordeel: Den Haag bleef zonder omwalling en kon zich op ruime schaal uitbreiden. In 1834 wordt Den Haag uitgebreid met het Rijswijkse gehucht 't Sluijsje (Rijswijk) , gelegen aan de zuidgrens van Den Haag, nabij het Rijswijkseplein. Toen station Hollands Spoor werd aangelegd, gebeurde dat aanvankelijk nog op Rijswijks grondgebied. Eerst enkel jaren laten zou in 1844 een stuk Rijswijks grondgebied worden geannexeerd vanaf het Rijswijkseplein. Het inwonertal was toen ruim 70.000. Omstreeks 1870 zou het aantal van 100.000 worden gehaald, en rond 1900, in de fin de siècle-tijd van Louis Couperus, telde de stad ongeveer 200.000 inwoners. Ten zuiden van de oude binnenstad ontstonden toen dichtbevolkte arbeiderswijken (Laakkwartier, Schilderswijk, enz.), terwijl tegen de duinkant nieuwe wijken voor de meer gefortuneerde burgers gebouwd werden (Statenkwartier, Duinoord, Archipelbuurt, enz.). In die tijd speelde Den Haag ook in kunstzinnig opzicht een belangrijke rol vanwege de schilders van de Haagse School. In 1872 vond tijdens het Haagse congres van de Eerste Internationale de splitsing plaats tussen de anarchisten (Michail Bakoenin) en de marxisten (Karl Marx).20e eeuwIn 1899 vond in Den Haag de Eerste Haagse Vredesconferentie plaats, die leidde tot de oprichting van het Permanent Hof van Arbitrage, dat in Den Haag gevestigd werd. De Amerikaanse staalmagnaat Andrew Carnegie schonk een bedrag van $ 1.500.000 voor de bouw van het Vredespaleis (gebouwd tussen 1907 en 1913), waarin dit hof zou zetelen. Later werd ook het Internationaal Gerechtshof in het Vredespaleis gevestigd. In 1920 en 1964 vonden in Den Haag Universele Esperantocongressen plaats.Tegen het eind van de Tweede Wereldoorlog, op 3 maart 1945, kwamen tijdens het Bombardement op Bezuidenhout 510 mensen om het leven. Het bombardement werd uitgevoerd door de geallieerden en had als doel de vernietiging van de mobiele V-2-lanceerinrichtingen van de Duitsers.In de 20e eeuw heeft Den Haag gebieden geannexeerd wegens ruimtegebrek. De voormalige gemeente Loosduinen werd in 1923 als eerste samengevoegd met Den Haag.Op 1 januari 1960 telde Den Haag 605.876 inwoners. In de veertig jaar daarna is dit drastisch teruggelopen tot iets meer dan 441.000 inwoners in 1999. (bron: CBS)Met ingang van 1 januari 2002 zijn de nieuwbouwwijken Leidschenveen en Ypenburg als gevolg van grenscorrecties toegewezen aan Den Haag, ten koste van Leidschendam, Nootdorp, Pijnacker, Rijswijk en Voorburg. Hierdoor is het bevolkingsaantal inmiddels weer in stijgende lijn en momenteel telt de stad ruim 475.000 inwoners.De groene stadDen Haag wordt "De groene stad aan zee" genoemd. Dat komt doordat Den Haag binnen haar stadsgrenzen::* Een aantal landgoederen heeft o.a.: Arendsdorp, Blommendaal, Landgoed Clingendael, Duindigt, Duinweide, Meer & Bos, Ockenburgh (in 1931 geannexeerd), Oostduin, Oosterbeek (in 1953 gekocht), Reijgersbergen (in 1956 gekocht), Sorghvliet en Te Werve.* Veel parken heeft o.a.: het Rosarium, St. Hubertuspark, Marlot, de Paleistuin, Wapendal, Westbroekpark en Zuiderpark.* Bossen heeft o.a. Scheveningse Bosjes, Nieuwe Scheveningse bos, Haagse bos, Bosjes van Pex.* Veel straatbomen heeft, bijna 85.000.* Veel monumentale bomen heeft. Het waren er in 1358, voordat de kastanjeziekte toesloeg. Het is nog niet duidelijk hoeveel kastanjes er nog gekapt moeten worden.Stadsdelen en wijkenDen Haag telt acht stadsdelen. Elk van deze stadsdelen heeft een eigen stadsdeelkantoor, waar de meeste gemeentelijke diensten zijn gehuisvest. Dankzij die stadsdeelkantoren is de gemeente voor veel zaken makkelijker bereikbaar. De huidige indeling in stadsdelen is in 1988 vastgesteld door de gemeenteraad. De indeling in wijken en buurten die toen werd geïntroduceerd wijkt af van de bekende wijk- en buurtindeling die sinds 1953 werd gebruikt.* Centrumo Archipelbuurto Centrumo Groente- en Fruitmarkto Schilderswijko Stationsbuurto Transvaalo Willemsparko Zeeheldenkwartier* Escampo Bouwlust / Vrederusto Leyenburgo Moerwijko Morgenstondo Rustenburg/Oostbroeko Wateringse Veldo Zuiderpark* Haagse Houto Benoordenhouto Bezuidenhouto Haagse Boso Mariahoeveo Marlot* Laako Laakkwartier en Spoorwijko Binckhorst* Leidschenveen-Ypenburgo Foreparko Hoornwijko Leidschenveeno Ypenburg* Loosduineno Bohemen en Meer en Boso Kijkduin en Ockenburgo Kraayenstein en De Uithofo Loosduineno Waldeck* Scheveningeno Belgisch Parko Duindorpo Duinoordo Geuzen- en Statenkwartiero Oostduineno Scheveningeno Van Stolkpark en Scheveningse Bosjeso Westbroekpark en Duttendelo Zorgvliet* Segbroeko Bomen- en Bloemenbuurto Regentessekwartiero Valkenboskwartiero Vogelwijko VruchtenbuurtInwoners* Centrum (stadsdeel Den Haag) ± 100.000 inwoners* Escamp ± 113.000 inwoners* Haagse Hout ± 42.040 inwoners* Leidschenveen-Ypenburg ± 40.000 inwoners* Laak ± 38.200 inwoners* Loosduinen ± 47.500 inwoners* Scheveningen ± 56.000 inwoners* Segbroek ± 59.000 inwoners +Totaal: 495.740 inwoners

City/Town : Latitude: 52.078029014540235, Longitude: 4.306812286376953


Media

Documents Documents (Log in)Documents (Log in)

Birth

Matches 1 to 50 of 2665

1 2 3 4 5 ... 54» Next»

   Last Name, Given Name(s)    Birth    Person ID   Tree 
1 van Aalten, Hendrik Willem  Cal 1856's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I186163 Nederlandse voorouders 
2 Abdon, Hendrina  1759's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I190989 Nederlandse voorouders 
3 Abeleven, Maria Louise  1816's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I594380 Nederlandse voorouders 
4 Aberson, Hermina Elise Aberson  3 Dec 1900's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I817818 Nederlandse voorouders 
5 Abspoel, Engelina Everdina  19 Mar 1848's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I815283 Nederlandse voorouders 
6 Acda, Francina Adriana  15 Feb 1894's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I279504 Nederlandse voorouders 
7 Adama van Scheltema, Carel Steven  25 Jan 1815's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I282437 Nederlandse voorouders 
8 Adank, Andries  26 May 1762's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I598806 Nederlandse voorouders 
9 Adank, Nikolaas  Abt 1720's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I598809 Nederlandse voorouders 
10 van Aerssen, Maria Cornelia  18 Mar 1691's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I371698 Nederlandse voorouders 
11 van Aerssen van Beijeren, Albrecht Nicolaas  1723's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I98528 Nederlandse voorouders 
12 van Aerssen van Beijeren, Cornelis  1762's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I98529 Nederlandse voorouders 
13 van Aerssen van Beijeren, Maria Françoise  1767's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I98523 Nederlandse voorouders 
14 van Aerssen van Beijeren, Mechtild Margaretha  1766's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I98608 Nederlandse voorouders 
15 Ahn, Louise  27 Jun 1870's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I119019 Nederlandse voorouders 
16 van Aijlva van Pallandt, Baron Hans Willem  20 May 1804's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I378624 Nederlandse voorouders 
17 van Aijlva van Pallandt, Brnes Jacoba Christina  Abt 1843's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I571912 Nederlandse voorouders 
18 Akkerman, Arie  Cal 1907's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I628448 Nederlandse voorouders 
19 Akkerman, George  31 Mar 1905's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I628456 Nederlandse voorouders 
20 Akkerman, Jeltje  Cal 1900's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I628452 Nederlandse voorouders 
21 Akkerman, Johannes Hendricus Gerardus  19 Mar 1892's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I746293 Nederlandse voorouders 
22 Albers, Emily Francisca Wilhelmina Maria  29 Dec 1897's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I693093 Nederlandse voorouders 
23 Albertus, Suzanne  1673's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I498722 Nederlandse voorouders 
24 van Alem, Helena  1765's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I426016 Nederlandse voorouders 
25 van Alphen, Daniel  25 Aug 1680's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I363897 Nederlandse voorouders 
26 van Alphen, Wilhelmina Lucia  13 Apr 1713's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I363881 Nederlandse voorouders 
27 Althoff, Johannes Hendrikus  29 Nov 1907's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I14407 Nederlandse voorouders 
28 Alting von Geusau, Jhr George Martin Marie  01 May 1892's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I548929 Nederlandse voorouders 
29 d' Ancona, David  23 Dec 1839's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I441090 Nederlandse voorouders 
30 d' Ancona, David Salomon  17 Aug 1874's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I441086 Nederlandse voorouders 
31 d' Ancona, Elias  24 Oct 1908's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I441084 Nederlandse voorouders 
32 Anderegg, Maria Johanna  23 Apr 1883's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I446880 Nederlandse voorouders 
33 Anderson, Philip Willem  11 Nov 1748's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I320314 Nederlandse voorouders 
34 Anderson, Sara Catharina Elizabeth  11 Apr 1755's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I327811 Nederlandse voorouders 
35 Andreoli, Adriana Francisca Maria Hubertina  21 May 1870's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I715597 Nederlandse voorouders 
36 Andreoli, Anna Josephina Maria  18 Jul 1861's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I715544 Nederlandse voorouders 
37 Andreoli, Anna Maria Antonia  28 Nov 1846's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I715533 Nederlandse voorouders 
38 Andreoli, Anna Maria Cornelia  16 Sep 1832's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I715559 Nederlandse voorouders 
39 Andreoli, Antoinette Maria Josephine  27 Mar 1878's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I797710 Nederlandse voorouders 
40 Andreoli, Antonius Johannes Josephus  1866's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I715571 Nederlandse voorouders 
41 Andreoli, Beatrix Josephina Maria  15 Aug 1830's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I503997 Nederlandse voorouders 
42 Andreoli, Carlo Guiseppe  02 Nov 1895's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I715605 Nederlandse voorouders 
43 Andreoli, Carlo Guiseppe  01 Jan 1913's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I715667 Nederlandse voorouders 
44 Andreoli, Catharina Maria Francisca  Abt 1840's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I715572 Nederlandse voorouders 
45 Andreoli, Elisabeth Sophia Maria  29 Apr 1884's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I797708 Nederlandse voorouders 
46 Andreoli, Emile Antoine Joseph Marie  22 Jun 1909's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I715804 Nederlandse voorouders 
47 Andreoli, Franciscus Xaverius Cornelis Josephus  01 Apr 1873's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I715598 Nederlandse voorouders 
48 Andreoli, Frans George Maria Joseph  23 Aug 1905's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I715802 Nederlandse voorouders 
49 Andreoli, Geertruida Wilhelmina Maria  02 Nov 1864's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I715585 Nederlandse voorouders 
50 Andreoli, Gerard Joseph Marie Ignace  20 Aug 1910's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I715805 Nederlandse voorouders 

1 2 3 4 5 ... 54» Next»Christening

Matches 1 to 50 of 186

1 2 3 4 Next»

   Last Name, Given Name(s)    Christening    Person ID   Tree 
1 Abdon, Hendrina  28 Oct 1759's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I190989 Nederlandse voorouders 
2 van Aerssen van Beijeren, Albrecht Nicolaas  15 Aug 1723's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I98528 Nederlandse voorouders 
3 van Aerssen van Beijeren, Cornelis  19 Mar 1762's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I98529 Nederlandse voorouders 
4 van Aerssen van Beijeren, Maria Françoise  22 Sep 1767's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I98523 Nederlandse voorouders 
5 van Aerssen van Beijeren, Mechtild Margaretha  06 Jan 1766's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I98608 Nederlandse voorouders 
6 Albertus, Suzanne  's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I498722 Nederlandse voorouders 
7 Althoff, Johannes Hendrikus  01 Dec 1907's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I14407 Nederlandse voorouders 
8 Andriessen, Christina Elisabeth  15 Feb 1764's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I255649 Nederlandse voorouders 
9 van Beieren, Willem  05 Apr 1365's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I97284 Nederlandse voorouders 
10 Belinfante, Abraham Cohen  16 Apr 1765's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I118398 Nederlandse voorouders 
11 Belinfante, Aron Cohen  28 Sep 1805's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I82522 Nederlandse voorouders 
12 Belinfante, Esther  14 Mar 1771's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I118400 Nederlandse voorouders 
13 Belinfante, Jahacob Cohen  24 Apr 1780's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I82479 Nederlandse voorouders 
14 Belinfante, Mozes Cohen  24 Sep 1761's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I82500 Nederlandse voorouders 
15 Belinfante, Paloma Cohen  18 Dec 1791's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I118631 Nederlandse voorouders 
16 Belinfante, Rebecca Cohen  04 Jun 1769's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I82521 Nederlandse voorouders 
17 Belinfante, Sadic Cohen  May 1784's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I118629 Nederlandse voorouders 
18 Belinfante, Sadic Cohen  Sep 1787's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I118630 Nederlandse voorouders 
19 Belinfante, Salomon  02 Sep 1763's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I118397 Nederlandse voorouders 
20 Belinfante, Sara Cohenet  04 Jan 1767's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I118399 Nederlandse voorouders 
21 Bentinck, Adolf Carel  20 Aug 1764's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I98522 Nederlandse voorouders 
22 van Bijlandt, Abraham  02 Feb 1773's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I191726 Nederlandse voorouders 
23 van Bijlandt, Eugene Jean Alexander Mr.  01 Jul 1807's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I191734 Nederlandse voorouders 
24 van Bijlandt, Graaf Jean Charles  05 Jan 1776's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I191732 Nederlandse voorouders 
25 van Bijlandt, Otto Anne  31 Dec 1766's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I191730 Nederlandse voorouders 
26 Bijlevelt, Josina  12 Jan 1676's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I191009 Nederlandse voorouders 
27 de Boer, Zacharias Hartog  11 Oct 1783's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I89611 Nederlandse voorouders 
28 Bogert, Willemina  31 Mar 1754's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I190985 Nederlandse voorouders 
29 Boland, Abraham  07 Aug 1807's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I76473 Nederlandse voorouders 
30 Bonjour, Jean Joseph  09 Feb 1777's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I204954 Nederlandse voorouders 
31 Breuer, Maria Catharina  05 Oct 1808's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I165439 Nederlandse voorouders 
32 van den Broek, Johanna  04 Aug 1750's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I35001 Nederlandse voorouders 
33 van der Brugghen, Johan Diederik  3 Jan 1774's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I126899 Nederlandse voorouders 
34 Carbentus, Gerrit Herman  29 Mar 1761's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I191160 Nederlandse voorouders 
35 Carbentus, Willem Gerrits  12 Jan 1792's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I191032 Nederlandse voorouders 
36 de Casado de Monteleone, Henriette Johanna Francisca  02 May 1725's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I94799 Nederlandse voorouders 
37 Dedel, Susanna Sophia  04 Aug 1748's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I125900 Nederlandse voorouders 
38 Diert Heer van Melissant, Jacobus Petrus IJvo  13 Jan 1774's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I792056 Nederlandse voorouders 
39 van der Does, Theodora  12 Apr 1758's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I83047 Nederlandse voorouders 
40 Doublet, Mechteld  06 Aug 1631's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I126994 Nederlandse voorouders 
41 van der Duijn, Anna  09 Oct 1747's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I191729 Nederlandse voorouders 
42 van Duijn, Digna  03 Jun 1743's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I339248 Nederlandse voorouders 
43 van den Ende, Wijna Pieternella  03 Mar 1802's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I76382 Nederlandse voorouders 
44 Fagel, Catharina Anna  05 Nov 1772's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I191865 Nederlandse voorouders 
45 du Faget Assendelft, Maria Clara Charlotte  04 Oct 1676's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I98612 Nederlandse voorouders 
46 Fuchs, Sofia Heinrika  28 May 1752's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I606254 Nederlandse voorouders 
47 van der Gaag, Anna Cornelia  21 Jun 1792's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I191033 Nederlandse voorouders 
48 Gallee, Cornelia Sara  14 Apr 1792's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I189153 Nederlandse voorouders 
49 Gallee, Nicolaas Jacobus Mr.  23 Mar 1766's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I189163 Nederlandse voorouders 
50 van Genits, Margaretha Jansdr  10 Jul 1644's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I339246 Nederlandse voorouders 

1 2 3 4 Next»Death

Matches 1 to 50 of 2765

1 2 3 4 5 ... 56» Next»

   Last Name, Given Name(s)    Death    Person ID   Tree 
1 Alida  Yes, date unknown's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I563854 Nederlandse voorouders 
2 Aalberse, Prof. Mr. Dr. Petrus Josephus Mattheus  05 Jul 1948's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I66649 Nederlandse voorouders 
3 Aalberse, Mr. Petrus Josephus Mattheus  16 Apr 1989's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I66648 Nederlandse voorouders 
4 van Aalst, Anna Maria Sophia  26 May 1927's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I83397 Nederlandse voorouders 
5 Aarssen, Josephus  11 Jan 1925's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I734396 Nederlandse voorouders 
6 Abas, Mietje  25 Jul 1929's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I88820 Nederlandse voorouders 
7 van Abbe, Marianne  16 Jan 1915's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I815436 Nederlandse voorouders 
8 Abdon, Hendrina  25 Jan 1832's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I190989 Nederlandse voorouders 
9 Aberson, Moussia  23 Jan 1973's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I817806 Nederlandse voorouders 
10 d' Ablaing van Giessenburg, Willem Jan  1 Apr 1892's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I552434 Nederlandse voorouders 
11 Adriaansens, Anna Maria Petronella  17 Jan 1964's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I812844 Nederlandse voorouders 
12 van Aerssen, Maria Cornelia  28 Jan 1760's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I371698 Nederlandse voorouders 
13 Ahn, Louise  28 Feb 1953's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I119019 Nederlandse voorouders 
14 van Aijlva van Pallandt, Baron Hans Willem  20 Apr 1881's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I378624 Nederlandse voorouders 
15 Akkerman, Joseph Peter Matheus  22 Jul 1984's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I746300 Nederlandse voorouders 
16 Alard, Maria Julia Francisca Antonia  11 Sep 1938's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I549826 Nederlandse voorouders 
17 Albertus, Suzanne  06 Jan 1754's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I498722 Nederlandse voorouders 
18 Alders, Stijntje  26 Aug 1812's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I407789 Nederlandse voorouders 
19 Algera, Mr. Jacob  08 Dec 1966's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I281357 Nederlandse voorouders 
20 Alkema, Johanna  25 Feb 2013's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I548950 Nederlandse voorouders 
21 Alkema, Ynse  27 Dec 1960's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I198468 Nederlandse voorouders 
22 Alons, Lt. Gen. Pieter  15 Oct 1985's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I582450 Nederlandse voorouders 
23 van Alphen, Daniel  18 Mar 1760's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I363897 Nederlandse voorouders 
24 van Alphen, Mr. Hieronymus  02 Apr 1803's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I363874 Nederlandse voorouders 
25 Althoff, Hendrikus  Yes, date unknown's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I124949 Nederlandse voorouders 
26 Alting, Egge Egges  06 Nov 1832's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I462780 Nederlandse voorouders 
27 Alting Siberg, Martha Maria Johanna Adriana  14 Jan 1844's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I191414 Nederlandse voorouders 
28 de Alvares Jacob, Leonora Rachel Da Costa  Yes, date unknown's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I119488 Nederlandse voorouders 
29 van Amerongen, Frederik Hendrik  15 Jun 1991's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I284503 Nederlandse voorouders 
30 des Amorie van der Hoeven, Maria Agatha  06 Jan 1950's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I546697 Nederlandse voorouders 
31 d' Ancona, David  08 Sep 1913's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I441090 Nederlandse voorouders 
32 d' Ancona, David Haim  22 Oct 1843's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I441094 Nederlandse voorouders 
33 d' Ancona, Guerson  21 May 1846's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I118562 Nederlandse voorouders 
34 d' Ancona, Rebecca  21 Jun 1880's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I82488 Nederlandse voorouders 
35 van Andel, Daniel  25 Feb 1960's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I194279 Nederlandse voorouders 
36 Andreoli, Adriana Francisca Maria Hubertina  24 Aug 1930's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I715597 Nederlandse voorouders 
37 Andreoli, Anna Josephina Maria  04 Mar 1864's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I715544 Nederlandse voorouders 
38 Andreoli, Anna Maria Cornelia  5 Mar 1892's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I715559 Nederlandse voorouders 
39 Andreoli, Antonius Johannes Josephus  20 Jan 1867's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I715571 Nederlandse voorouders 
40 Andreoli, Catharina Maria Francisca  30 Oct 1844's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I715572 Nederlandse voorouders 
41 Andreoli, Elisabeth Sophia Maria  29 Aug 1884's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I797708 Nederlandse voorouders 
42 Andreoli, Giuseppe Maria  16 Nov 1842's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I342932 Nederlandse voorouders 
43 Andreoli, Joannes Emilius Josephus  14 Apr 1832's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I561174 Nederlandse voorouders 
44 Andreoli, Joannes Franciscus Josephus  02 Jun 1899's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I715579 Nederlandse voorouders 
45 Andreoli, Joseph Maria  31 Jan 1864's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I342930 Nederlandse voorouders 
46 Andreoli, Josephine Johanna Margaretha  13 Sep 1842's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I561175 Nederlandse voorouders 
47 Andreoli, Josephus Johannes Antonius  27 May 1904's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I561176 Nederlandse voorouders 
48 Andreoli, Josephus Maria Johannes Franciscus  01 Nov 1939's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I715800 Nederlandse voorouders 
49 Andreoli, Ludovicus Cornelis Antonius  03 Aug 1932's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I715575 Nederlandse voorouders 
50 Andreoli, Mariette Jozefina  14 Feb 1899's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I715590 Nederlandse voorouders 

1 2 3 4 5 ... 56» Next»Burial

Matches 1 to 50 of 174

1 2 3 4 Next»

   Last Name, Given Name(s)    Burial    Person ID   Tree 
1 Alida  's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I563854 Nederlandse voorouders 
2 Aben, Johannus Stephanus  16 Apr 1932's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I139 Nederlandse voorouders 
3 Alkema, Johanna  01 Mar 2013's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I548950 Nederlandse voorouders 
4 van Amerongen, Frederik Hendrik  18 Jun 1991's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I284503 Nederlandse voorouders 
5 Andreoli, Anna Maria Antonia  16 Jul 1918's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I715533 Nederlandse voorouders 
6 Andreoli, Geertruida Wilhelmina Maria  07 Aug 1943's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I715585 Nederlandse voorouders 
7 Andreoli, Joannes Franciscus Josephus  05 Jun 1899's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I715579 Nederlandse voorouders 
8 Andreoli, Joseph Maria  04 Feb 1864's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I342930 Nederlandse voorouders 
9 Andreoli, Josephus Johannes Antonius  30 May 1904's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I561176 Nederlandse voorouders 
10 Andreoli, Josephus Maria Johannes Franciscus  04 Nov 1939's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I715800 Nederlandse voorouders 
11 Andreoli, Marino Antonio Carlo  28 Dec 1928's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I715606 Nederlandse voorouders 
12 Andreoli, Petrus Josephus Willebrordus  21 Sep 1908's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I715581 Nederlandse voorouders 
13 Antingh Vogel, Albert Theodore Leonard Carel  05 May 1982's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I345889 Nederlandse voorouders 
14 Arntz, Johannes Gerardus Sebastianus  17 Dec 1881's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I204715 Nederlandse voorouders 
15 Bak, Jacoba Antonia  's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I383702 Nederlandse voorouders 
16 Basquin, Euphemie Hermine Marie  11 Jan 1960's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I785615 Nederlandse voorouders 
17 Beccari, Anna Gerarda Francina Maria  08 Sep 1913's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I715801 Nederlandse voorouders 
18 Beekman, Pieter Willem  's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I541400 Nederlandse voorouders 
19 Belinfante, Dora Nelly  's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I119088 Nederlandse voorouders 
20 Belinfante, Sadic Cohen  08 Jun 1784's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I118629 Nederlandse voorouders 
21 Belinfante, Sadic Cohen  22 Dec 1788's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I118630 Nederlandse voorouders 
22 van Berckel, Augusta Julia  's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I550862 Nederlandse voorouders 
23 van Berckel, Mr Johannes Bernardus  16 Jan 1926's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I473404 Nederlandse voorouders 
24 van Berckel, Robert Jan  's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I550861 Nederlandse voorouders 
25 Berger, Ferdinand Hubertus  14 Dec 1984's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I619273 Nederlandse voorouders 
26 van den Bergh, Georgius Gerardus Wilhelmus  07 Jun 1907's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I715535 Nederlandse voorouders 
27 Besters, Hendrikus Leonardus  07 Nov 1951's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I160312 Nederlandse voorouders 
28 Bevers, Maximiliaan Gustave Jean  's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I541507 Nederlandse voorouders 
29 Bloemarts, Carola Aline Antonia  08 Apr 1952's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I724151 Nederlandse voorouders 
30 Bloemarts, Ir. Max Otto Joseph  29 Sep 1967's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I616493 Nederlandse voorouders 
31 Blom, Adriana Paulina Catharina Mari  08 Jul 1971's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I165351 Nederlandse voorouders 
32 de Boer, Anke Geertina  11 Sep 1974's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I675473 Nederlandse voorouders 
33 van Boetzelaer, Ir. Baron Diederik Willem  09 May 2000's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I775926 Nederlandse voorouders 
34 van Boldrik, Albert Casper Jan  's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I321836 Nederlandse voorouders 
35 van Bommel, Sophie Marie Hubertine Rudolphine  09 Jan 1958's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I374149 Nederlandse voorouders 
36 Bongenaar, Karel Everhard Maria  03 Mar 1999's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I707304 Nederlandse voorouders 
37 Bonke, Johan Bernard Willem  24 Mar 1944's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I541580 Nederlandse voorouders 
38 de Bont, Antonia Maria  18 May 1966's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I411031 Nederlandse voorouders 
39 Boogaard, Cent  's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I422160 Nederlandse voorouders 
40 Boogaard, Jan Frederik Theodoor  26 Mar 1971's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I422217 Nederlandse voorouders 
41 van Bosstraeten, Bernard Ignace  23 Feb 1887's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I12401 Nederlandse voorouders 
42 van den Brink, Maria Elizabeth Hendrika  17 Jan 1939's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I719155 Nederlandse voorouders 
43 Brouwer Ancher, Henricus Cornelis Maria  09 Feb 1945's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I540191 Nederlandse voorouders 
44 de Bruijn, Leonardus Emilius Cornelis Maria  31 Dec 1990's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I660141 Nederlandse voorouders 
45 Burgers, Angelique Adolphine Marie  's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I746268 Nederlandse voorouders 
46 Burgers, Eduard François Adriaan  's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I746279 Nederlandse voorouders 
47 Burgers, Eduardus Cornelis Martinus Nicolaus  09 Jul 1931's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I746273 Nederlandse voorouders 
48 Burgers, Henricus Joseph Maria  's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I157829 Nederlandse voorouders 
49 Burgers, Maria Alphonsa Joanna Margaretha  24 Feb 1920's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I746302 Nederlandse voorouders 
50 Burgers, Wilhelmina Louisa Sophie Marie  's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I746270 Nederlandse voorouders 

1 2 3 4 Next»Occupation

Matches 1 to 39 of 39

   Last Name, Given Name(s)    Occupation    Person ID   Tree 
1 Aalberse, Mr. Petrus Josephus Mattheus  's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I66648 Nederlandse voorouders 
2 Dekleermaeker, Joannes Baptista  1864's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I440315 Nederlandse voorouders 
3 Dekleermaeker, Joannes Baptista  1893's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I440315 Nederlandse voorouders 
4 van de Graaf, Teunis  's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I620186 Nederlandse voorouders 
5 Hemmes, Gerrit Hendrik  1887's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I142409 Nederlandse voorouders 
6 Huijser, Cornelia  1829's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I441917 Nederlandse voorouders 
7 De Kleermaeker, Willem Frederik  1910's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I439428 Nederlandse voorouders 
8 Kok, Joannes  's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I438459 Nederlandse voorouders 
9 Kok, Johannes  1842's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I438255 Nederlandse voorouders 
10 Kok, Petrus Gerardus Johannes  's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I436406 Nederlandse voorouders 
11 Kok, Pieter  1830's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I438419 Nederlandse voorouders 
12 Leij, Anna Maria  1829's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I440767 Nederlandse voorouders 
13 Logher, Willebrordus  1824's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I438860 Nederlandse voorouders 
14 van Maren, Jacobus  1860's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I453625 Nederlandse voorouders 
15 van Moorsel, Nicolaas Mattheus Cornelius  1950's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I440718 Nederlandse voorouders 
16 Pardoen, Adrianus  's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I76343 Nederlandse voorouders 
17 Pardoen, Adrianus  's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I76364 Nederlandse voorouders 
18 Pardoen, Catharina  's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I76356 Nederlandse voorouders 
19 Pardoen, Cornelis  's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I76332 Nederlandse voorouders 
20 Pardoen, Cornelis  's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I76341 Nederlandse voorouders 
21 Pardoen, Hendrik  's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I76338 Nederlandse voorouders 
22 Pardoen, Hermanus Johannes Pieter Dirk  's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I77365 Nederlandse voorouders 
23 Pardoen, Johannes  's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I76323 Nederlandse voorouders 
24 Pardoen, Johannes  's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I76327 Nederlandse voorouders 
25 Pardoen, Paulus  's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I76335 Nederlandse voorouders 
26 Pardoen, Paulus  's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I76350 Nederlandse voorouders 
27 Pardoen, Stephanus  's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I76314 Nederlandse voorouders 
28 Pardoen, Theodorus  's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I76365 Nederlandse voorouders 
29 Quijen, Maria  1822's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I752177 Nederlandse voorouders 
30 Schuls, Pieter  25 Feb 1922's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I558623 Nederlandse voorouders 
31 Többen, Max Wilhelm Bernhard Paul Alex  's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I148839 Nederlandse voorouders 
32 Velthorst, Christiaan  1814's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I756876 Nederlandse voorouders 
33 Völlmar, Henri Friedrich  's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I388272 Nederlandse voorouders 
34 Werner, Elizabeth  1822's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I752146 Nederlandse voorouders 
35 Werner, Henriette Louisa  1842's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I752664 Nederlandse voorouders 
36 Werner, Johan Frederik  1813's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I565698 Nederlandse voorouders 
37 Werner, Karel  1864's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I440766 Nederlandse voorouders 
38 Werner, Martinus  1820's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I751917 Nederlandse voorouders 
39 Wolf, Jantien  's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I17498 Nederlandse voorouders 

Address

Matches 1 to 50 of 54

1 2 Next»

   Last Name, Given Name(s)    Address    Person ID   Tree 
1 Borgers, Anna  Between 09 Apr 1853 and 02 Jan 1854's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I69671 Nederlandse voorouders 
2 van den Brink, Johanna Christina Gerhardina  12 Jul 1916's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I531352 Nederlandse voorouders 
3 Feisser, Hendrik  1928's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I137149 Nederlandse voorouders 
4 Janse, Tietia Martina  13 Oct 1910's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I531322 Nederlandse voorouders 
5 Janse, Tietia Martina  25 May 1912's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I531322 Nederlandse voorouders 
6 Kleijn, Johannes  27 Dec 1798's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I395933 Nederlandse voorouders 
7 Kramer, Jetske  27 Feb 1914's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I531222 Nederlandse voorouders 
8 Kramer, Jetske  17 Mar 1914's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I531222 Nederlandse voorouders 
9 Leistikow, Theodorus Martinus  23 May 1925's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I437641 Nederlandse voorouders 
10 van Oppenraaij, Dr. Rudolphus Martinus Vincentius  Between 1887 and 1890's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I3627 Nederlandse voorouders 
11 van Oppenraaij, Dr. Rudolphus Martinus Vincentius  1934 Apr Feb Jan 1936's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I3627 Nederlandse voorouders 
12 Reverda, Derk Hillebrand  's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I387647 Nederlandse voorouders 
13 Riem, Antje  03 Jan 1899's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I531342 Nederlandse voorouders 
14 Riem, Antje  10 Aug 1916's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I531342 Nederlandse voorouders 
15 Riem, Catharina  25 Mar 1938's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I530796 Nederlandse voorouders 
16 Riem, Catharina  30 Jul 1938's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I530796 Nederlandse voorouders 
17 Riem, Catharina  29 Jul 1939's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I530796 Nederlandse voorouders 
18 Riem, Elisabeth  27 Jan 1910's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I531350 Nederlandse voorouders 
19 Riem, Elisabeth  09 Jun 1915's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I531350 Nederlandse voorouders 
20 Riem, Elisabeth  06 Jan 1916's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I531350 Nederlandse voorouders 
21 Riem, Elisabeth  12 Jul 1916's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I531350 Nederlandse voorouders 
22 Riem, Elisabeth  28 Feb 1922's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I531350 Nederlandse voorouders 
23 Riem, Elisabeth  03 Oct 1928's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I531350 Nederlandse voorouders 
24 Riem, Elisabeth  30 Jun 1931's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I531350 Nederlandse voorouders 
25 Riem, Elisabeth  29 Nov 1934's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I531350 Nederlandse voorouders 
26 Riem, Elisabeth  27 Aug 1935's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I531350 Nederlandse voorouders 
27 Riem, Elisabeth  05 Jul 1939's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I531350 Nederlandse voorouders 
28 Riem, Gerrit  's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I531338 Nederlandse voorouders 
29 Riem, Gerrit  24 Apr 1915's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I531338 Nederlandse voorouders 
30 Riem, Inte  27 Jan 1910's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I531349 Nederlandse voorouders 
31 Riem, Inte  24 Apr 1915's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I531349 Nederlandse voorouders 
32 Riem, Inte  12 Jul 1916's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I531349 Nederlandse voorouders 
33 Riem, Johanna  31 Oct 1945's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I530714 Nederlandse voorouders 
34 Riem, Johannes  13 Dec 1906's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I531311 Nederlandse voorouders 
35 Riem, Johannes  25 May 1912's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I531311 Nederlandse voorouders 
36 Riem, Pieter  27 Feb 1914's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I531211 Nederlandse voorouders 
37 Riem, Pieter  17 Mar 1914's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I531211 Nederlandse voorouders 
38 Riem, Wiebe  08 Feb 1972's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I530891 Nederlandse voorouders 
39 Schuls, Pieter  's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I558623 Nederlandse voorouders 
40 Smith, Jacoba Roelfina  's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I387677 Nederlandse voorouders 
41 Spaan, Clara Angenesa  1928's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I137150 Nederlandse voorouders 
42 Steeman, Johannes Severinus Bernardus  's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I4534 Nederlandse voorouders 
43 Vos, Hendrik Jan  25 Apr 1907's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I531351 Nederlandse voorouders 
44 Vos, Hendrik Jan  28 Dec 1911's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I531351 Nederlandse voorouders 
45 Vos, Hendrik Jan  12 Jul 1916's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I531351 Nederlandse voorouders 
46 Vos, Hendrik Jan  28 Feb 1922's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I531351 Nederlandse voorouders 
47 Vos, Hendrik Jan  03 Oct 1928's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I531351 Nederlandse voorouders 
48 Vos, Hendrik Jan  30 Jun 1931's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I531351 Nederlandse voorouders 
49 Vos, Hendrik Jan  29 Nov 1934's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I531351 Nederlandse voorouders 
50 Vos, Hendrik Jan  27 Aug 1935's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I531351 Nederlandse voorouders 

1 2 Next»Geboorte registratie

Matches 1 to 2 of 2

   Last Name, Given Name(s)    Geboorte registratie    Person ID   Tree 
1 Clardij, Ida  07 Feb 1854's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I688497 Nederlandse voorouders 
2 Lubbers, Paul  1814's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I334224 Nederlandse voorouders 

Gecremeerd

Matches 1 to 5 of 5

   Last Name, Given Name(s)    Gecremeerd    Person ID   Tree 
1 Holdtgrefe, Alida Everdina Johanna  06 Nov 1987's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I776539 Nederlandse voorouders 
2 van Oppenraaij, Charles Hendrik Marie  May 1975's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I3632 Nederlandse voorouders 
3 Philips, Gerard Leonard Frederik  's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I66754 Nederlandse voorouders 
4 Reverda, Derk Hillebrand  10 Jun 1996's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I387647 Nederlandse voorouders 
5 Smith, Jacoba Roelfina  26 May 1997's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I387677 Nederlandse voorouders 

Immigratie

Matches 1 to 1 of 1

   Last Name, Given Name(s)    Immigratie    Person ID   Tree 
1 Dekleermaeker, Joannes Baptista  1862's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I440315 Nederlandse voorouders 

Onderscheiding

Matches 1 to 1 of 1

   Last Name, Given Name(s)    Onderscheiding    Person ID   Tree 
1 Leistikow, Michaël Fridrich  1834's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I437672 Nederlandse voorouders 

Opleiding

Matches 1 to 2 of 2

   Last Name, Given Name(s)    Opleiding    Person ID   Tree 
1 De Kleermaeker, Willem Frederik  's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I439428 Nederlandse voorouders 
2 Korstanje, Pieter  Jan 1944's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I186079 Nederlandse voorouders 

Overlijdensregistratie

Matches 1 to 2 of 2

   Last Name, Given Name(s)    Overlijdensregistratie    Person ID   Tree 
1 van de Graaf, Teunis  26 Feb 1926's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I620186 Nederlandse voorouders 
2 Kleijn, Johannes  27 Dec 1798's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I395933 Nederlandse voorouders 

Vermelding

Matches 1 to 6 of 6

   Last Name, Given Name(s)    Vermelding    Person ID   Tree 
1 Buis, Klaas Jans  11 Apr 1860's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I588279 Nederlandse voorouders 
2 Heijmerink, Antonius Franciscus Maria  01 Apr 1938's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I432232 Nederlandse voorouders 
3 De Kleermaeker, Willem Frederik  1921's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I439428 Nederlandse voorouders 
4 van Oppenraaij, Christina Hendrika Maria  's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I3958 Nederlandse voorouders 
5 Schmidt, Hermina Christina  03 May 1922's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I341985 Nederlandse voorouders 
6 Schmidt, Hermina Christina  05 May 1938's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I341985 Nederlandse voorouders 

Marriage

Matches 1 to 50 of 1202

1 2 3 4 5 ... 25» Next»

   Family    Marriage    Family ID   Tree 
1 Aarssen / Bisschop  3 Jan 1908's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F298134 Nederlandse voorouders 
2 Aben / Rietbergen  22 Jun 1904's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F101 Nederlandse voorouders 
3 Aben / Wensveen  03 Jul 1889's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F100 Nederlandse voorouders 
4 Aberson / Bauduin  12 Sep 1889's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F304318 Nederlandse voorouders 
5 Aird / Belinfante  's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F48448 Nederlandse voorouders 
6 Aken / Andreoli  29 Apr 1908's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F271637 Nederlandse voorouders 
7 Aken / Snoeck  09 Jul 1828's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F222849 Nederlandse voorouders 
8 Akker / Brussel  30 Mar 1755's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F283912 Nederlandse voorouders 
9 Alphen / Alphen  19 Oct 1745's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F142977 Nederlandse voorouders 
10 Alphen / Hovy  03 Dec 1874's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F143041 Nederlandse voorouders 
11 Alphen / Selhoff  29 Aug 1712's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F142985 Nederlandse voorouders 
12 Alphen de Veer / Hoogveldt  18 Dec 1928's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F297797 Nederlandse voorouders 
13 Andreoli / Beretta  21 Oct 1829's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F134597 Nederlandse voorouders 
14 Andreoli / Bleije  15 Oct 1919's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F271663 Nederlandse voorouders 
15 Andreoli / Colson  26 Jul 1871's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F271631 Nederlandse voorouders 
16 Andreoli / Graaff  16 Jan 1861's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F193405 Nederlandse voorouders 
17 Andreoli / Grijseels  10 May 1876's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F271633 Nederlandse voorouders 
18 Andreoli / Leur  15 Dec 1880's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F271634 Nederlandse voorouders 
19 Andreoli / Slop  14 Aug 1912's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F271639 Nederlandse voorouders 
20 Andreoli / Verhoeven  07 Jun 1887's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F271636 Nederlandse voorouders 
21 Anema / Kuijper  23 Jun 1911's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F101125 Nederlandse voorouders 
22 Angenent / Andreoli  30 Dec 1914's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F271662 Nederlandse voorouders 
23 Anneveldt / Boers  25 Aug 1927's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F67492 Nederlandse voorouders 
24 Antoni / Kriek  14 Aug 1918's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F213126 Nederlandse voorouders 
25 Arntz / Wit van der Hoop  15 Nov 1888's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F162733 Nederlandse voorouders 
26 As / Lamberts  10 May 1939's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F237806 Nederlandse voorouders 
27 As / Pardoen  28 Nov 1849's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F30943 Nederlandse voorouders 
28 Asser / Asser  22 Jun 1864's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F25525 Nederlandse voorouders 
29 Asser / Thorbecke  29 Apr 1898's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F25516 Nederlandse voorouders 
30 Audier / Brul  03 Oct 1900's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F149293 Nederlandse voorouders 
31 Baaije / Pardoen  02 May 1855's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F30947 Nederlandse voorouders 
32 Bakhuizen / Boeregter  25 Aug 1858's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F51480 Nederlandse voorouders 
33 Balabréga / Westhoff  17 Jul 1908's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F298935 Nederlandse voorouders 
34 Bannier / Verhorst  31 Jul 1867's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F290478 Nederlandse voorouders 
35 Basquin / Amorie van der Hoeven  19 Jun 1890's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F211615 Nederlandse voorouders 
36 Basten Batenburg / Haffmans  14 Feb 1922's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F176861 Nederlandse voorouders 
37 Baudet / Heemskerck  7 Apr 1914's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F301286 Nederlandse voorouders 
38 Bayless / Boreel de Mauregnault  1920's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F234109 Nederlandse voorouders 
39 Beekman / Honstede  06 Dec 1837's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F229088 Nederlandse voorouders 
40 Beekman / Muller  02 Aug 1807's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F229087 Nederlandse voorouders 
41 Beekman / Vroomans  22 Sep 1880's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F229089 Nederlandse voorouders 
42 Beelaerts van Blokland / Senn van Basel  12 Nov 1840's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F101135 Nederlandse voorouders 
43 Beer / Gazan  29 Jan 1840's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F171705 Nederlandse voorouders 
44 Beerends / Schie  24 Apr 1935's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F17755 Nederlandse voorouders 
45 Beijen / Hijmans van Anrooij  28 Mar 1922's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F218986 Nederlandse voorouders 
46 Beijen / Ramaer  8 Oct 1883's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F232851 Nederlandse voorouders 
47 Beijnes / Klein  28 Sep 1951's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F25302 Nederlandse voorouders 
48 Belinfante / Ahn  31 Oct 1901's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F48717 Nederlandse voorouders 
49 Belinfante / Ancona  03 Sep 1834's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F36373 Nederlandse voorouders 
50 Belinfante / Anderegyi  05 Feb 1872's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F48814 Nederlandse voorouders 

1 2 3 4 5 ... 25» Next»Divorce

Matches 1 to 50 of 51

1 2 Next»

   Family    Divorce    Family ID   Tree 
1 Alkemade / Dreesmann  15 May 1933's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F24940 Nederlandse voorouders 
2 Bergh / Schim van der Loeff  28 Nov 1934's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F165771 Nederlandse voorouders 
3 Bordewijk / Schat  03 Feb 1914's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F169881 Nederlandse voorouders 
4 Broda / Bakel  09 Jul 1926's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F254178 Nederlandse voorouders 
5 Bruijn / Bondam  1 Dec 1927's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F297660 Nederlandse voorouders 
6 Bruin / Morra  22 Jan 1917's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F298926 Nederlandse voorouders 
7 Burg / Wijbenga  15 Feb 1912's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F200840 Nederlandse voorouders 
8 Carrière / Keulen  16 mei 1944's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F298668 Nederlandse voorouders 
9 Colson / Timmer  16 Aug 1907's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F211400 Nederlandse voorouders 
10 d’Audretsch / Franssen  25 Jun 1914's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F302834 Nederlandse voorouders 
11 Emden / Renterghem  09 Oct 1928's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F142003 Nederlandse voorouders 
12 Faassen / Beck  2 Jun 1925's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F299240 Nederlandse voorouders 
13 Fentener van Vlissingen / Nieboer  22 Oct 1937's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F139459 Nederlandse voorouders 
14 Gloudemans / Boekhorst  28 Nov 1975's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F296763 Nederlandse voorouders 
15 Gordon / Billet  30 Apr 1946's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F300928 Nederlandse voorouders 
16 Hijner / Salm  16 Nov 1932's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F198119 Nederlandse voorouders 
17 Hiltermann / Knoop  26 Oct 1921's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F228416 Nederlandse voorouders 
18 Hoog / Nieuwenhuisen  20 Dec 1900's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F137337 Nederlandse voorouders 
19 Hoog / Pertou  22 Feb 1866's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F131946 Nederlandse voorouders 
20 Ingen Housz / Sopers  30 May 1930's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F149302 Nederlandse voorouders 
21 Kamphuis Suermondt / Brender à Brandis  5 May 1923's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F299501 Nederlandse voorouders 
22 Kinzler / Graaf  3 Feb 1930's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F300195 Nederlandse voorouders 
23 Koomans / Leder  16 Dec 1907's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F211408 Nederlandse voorouders 
24 Koomans / Timmer  23 Jan 1919's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F133297 Nederlandse voorouders 
25 Lavigne / Hoornik  08 May 1900's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F169765 Nederlandse voorouders 
26 Leijden / Burgers  30 Sep 1885's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F281918 Nederlandse voorouders 
27 Lodewijks / Ellerbroek  28 Aug 1918's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F302919 Nederlandse voorouders 
28 Loo / Oostveen  25 Apr 1925's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F184527 Nederlandse voorouders 
29 Lubberhuizen / Tjeenk Willink  10 Jan 1967's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F303307 Nederlandse voorouders 
30 Mees / Ruiter  's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F99210 Nederlandse voorouders 
31 Michon / Oostveen  29 Oct 1913's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F299357 Nederlandse voorouders 
32 Modderman / Louwman  19 Oct 1948's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F293462 Nederlandse voorouders 
33 Moorman / Kuipers  10 Nov 1928's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F107963 Nederlandse voorouders 
34 Mulder / Summerhayes  30 Oct 1947's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F281715 Nederlandse voorouders 
35 Mulder / Volmer  1946's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F289978 Nederlandse voorouders 
36 Nijhoff / Wind  20 Mar 1950's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F74572 Nederlandse voorouders 
37 Pechtold / Haak  19 Mar 1910's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F298706 Nederlandse voorouders 
38 Rijkens / Verver  05 Jan 1928's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F228603 Nederlandse voorouders 
39 Rijkens / Wissel  05 Mar 1959's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F267245 Nederlandse voorouders 
40 Schim van der Loeff / Does de Bije  18 Nov 1920's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F299720 Nederlandse voorouders 
41 Schoevers / Soelen  1 Aug 1930's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F217346 Nederlandse voorouders 
42 Snoerwang / Kolk  23 Jan 1932's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F298804 Nederlandse voorouders 
43 Stroink / Grooten  17 Jan 1918's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F261930 Nederlandse voorouders 
44 Thomas / Brussel  20 Jun 1922's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F295107 Nederlandse voorouders 
45 Treub / Judels  27 Apr 1928's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F111280 Nederlandse voorouders 
46 Tuyll van Serooskerken / Tets  18 Sep 1951's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F218450 Nederlandse voorouders 
47 Verkade / Cramer  02 Dec 1933's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F100276 Nederlandse voorouders 
48 Wel / Schmidt  16 Nov 1937's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F225003 Nederlandse voorouders 
49 Westhoff / Doijer  16 Mar 1909's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F286551 Nederlandse voorouders 
50 Zuure / Helmers  8 Dec 1952's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F299355 Nederlandse voorouders 

1 2 Next»Huwelijksaankondiging

Matches 1 to 1 of 1

   Family    Huwelijksaankondiging    Family ID   Tree 
1 Roorda van Eijsinga / Harmeijer  04 Apr 1910's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F120643 Nederlandse voorouders 

Huwelijkscontract

Matches 1 to 2 of 2

   Family    Huwelijkscontract    Family ID   Tree 
1 Estourgie / Vermeulen  8 Mar 1940's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F289348 Nederlandse voorouders 
2 Steger / Oedenkoven  29 Sep 1852's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F158887 Nederlandse voorouders 

Ondertrouw

Matches 1 to 1 of 1

   Family    Ondertrouw    Family ID   Tree 
1 Ommen / Glas  04 Sep 1796's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F220300 Nederlandse voorouders 

Samenwonend

Matches 1 to 1 of 1

   Family    Samenwonend    Family ID   Tree 
1 Gogh / Hoornik  Between 1882 and 1883's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F76390 Nederlandse voorouders 

This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, written by Darrin Lythgoe © 2001-2023.

Maintained by Hans Weebers. | Data Protection Policy.