Bookmark

's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland 


Tree: Geneagraphie

Notes:
Den Haag of 's-Gravenhage (Haags: De Haag) is met 474.245 inwoners (1 juni 2007, bron: CBS) de derde gemeente van Nederland. De gemeente Den Haag maakt deel uit van het kaderwetgebied Haaglanden (980.000 inwoners). Den Haag is een niche-wereldstad omdat het een zeer belangrijke gespecialiseerde bijdrage levert aan de wereld op het gebied van recht en vredespolitiek. In Den Haag zetelen meer dan 150 internationale organisaties en de stad heeft een rijke geschiedenis in de internationale politiek. De stad wordt internationaal als "City of Peace and Justice" aangekondigd.Hoofdstad of regeringszetel ?Den Haag is de hoofdstad van de Nederlandse provincie Zuid-Holland. Het is ook de vestigingsplaats van de Nederlandse regering, het parlement en de Hoge Raad. Daarmee is het de de facto hoofdstad van Nederland. In buitenlandse gidsen en boeken wordt het soms ook als zodanig bestempeld. Formeel echter is Amsterdam de nationale hoofdstad, terwijl Den Haag veelal de residentiestad genoemd wordt.NaamVanouds werd voor de plaats de naam Die Haghe of Den Hag(h)e gebruikt. Vanaf 1602/1603 gebruikte het stadsbestuur officieel de naam 's-Gravenhage, die als deftiger werd beschouwd en een samentrekking is van 'des Graven ha(a)ge' (oftewel: de Haag <=bos> van de Graaf ).Sinds 1990 gebruikt de gemeente consequent de (verkorte) naam Den Haag (in plaats van 's-Gravenhage), ook al vanwege de internationalisering van de hofstad, haar huidige status van mondiaal justitieel centrum (IGH; VN-ISH), en tevens om aan te sluiten bij buitenlandse benamingen als The Hague (Engels), La Haye (Frans), Den Haag (Duits), Haag (Deens), La Haya (Spaans), L'Aia (Italiaans) en Haga (Roemeens).In 1990 werd een voorstel om de gemeentenaam officieel in Den Haag te veranderen echter afgewezen. Beide namen zijn echter vanouds officieel toegestaan. Dit in tegenstelling Den Bosch, dat officieel alleen 's-Hertogenbosch heet.In paspoorten/identiteitskaarten en officiële stukken die uitgegeven worden door de gemeente staat altijd: 's-Gravenhage. De spoorwegen en de ANWB-wegwijzers gebruiken de kortere naam Den Haag.De naam 'Den Haag' heeft ook een figuurlijke betekenis, althans in zijn verkleinvorm, als hij gebruikt wordt als deel van een omschrijvende bijnaam voor andere plaatsen. Zo wordt Breda wel het Haagje van het Zuiden genoemd.Stad of dorp?Hoewel Den Haag in vrijwel alle opzichten een stad was, heeft het nooit formeel stadsrechten gehad. Hoewel Den Haag formeel een dorp bleef kreeg het al in de Middeleeuwen bestuurlijke instellingen die alleen in steden voorkwamen. Den Haag kreeg in 1806 van koning Lodewijk Napoleon en in 1810 van keizer Napoleon Bonaparte de eretitel stad. Dit gaf toen geen bijzondere rechten meer, want het stadsrecht was al in 1798 tijdens de Bataafse Republiek afgeschaft .Lang voor die tijd had Den Haag al bijzondere privileges ontvangen, die Den Haag bestuurlijk het karakter van een stad gaven. Het waren echter de overige steden, die voorkwamen dat Den Haag, als zelfstandige stad, zitting kon nemen in het bestuur van het gewest Holland. Ook op andere terreinen had Den Haag de kenmerken van een stad:* Den Haag had (sinds 1370) een eigen rechtbank en mocht eigen keuren (verordeningen) vaststellen;* Den Haag had burgers, en alleen steden hadden burgers;* Den Haag had een typisch stedelijk bestuur, met burgemeesters (sinds 1559), een secretaris (pensionaris) en een vroedschap (sinds 1451);* Den Haag had een eigen schutterij;* Den Haag had stedelijke rechten op economisch gebied: een jaarmarkt (sinds 1334), gilden, een lakennijverheid, bierbrouwerijen en andere typisch stedelijke nijverheid.Het wettelijke verschil tussen stad en platteland is na de grondwet van 1848 en de Gemeentewet van 1851 definitief komen te vervallen.GeschiedenisDen Haag bestaat sinds 1230, toen graaf Floris IV van Holland op de plek, waar reeds een hofstede stond van Vrouwe Meilindis van Wassenaer, een bescheiden kasteel bouwde. In 1248 liet graaf Willem II, tevens Rooms Koning geworden, een meer passend kasteel bouwen aan het duinmeer, de huidige Hofvijver. Zijn zoon Floris V zorgde er na Willems vroegtijdige dood voor dat de Ridderzaal voltooid werd. Ze was voorzien van verguld dak en torenspitsen.De Ridderzaal en het Binnenhof werden versterkt, maar het dorp eromheen kreeg nooit stadsrechten, al bleef Den Haag residentie van de graven van Holland en hun opvolgers. Den Haag kon groeien als compromis tussen de Hollandse steden, maar diezelfde steden zorgden ervoor dat Den Haag geen vestingstad werd. De oppervlakte van Den Haag was aanzienlijk en omvatte behalve het dorp Die Haghe, ook Haagambacht bestaande uit het vissersdorp Scheveningen, het bedevaartsoord Eikenduinen, Halfloosduinen en de heerlijkheid Nieuwveen), dat thans Nootdorps grondgebied is.15e eeuwAan het eind van de langdurige Hoekse en Kabeljauwse twisten werd Den Haag, niet beschermd door wallen en singels, in juli 1479 ingenomen en geplunderd door Wolffert van Borssele en Reynier van Broeckhuysen.16e eeuwIn 1528 werd Den Haag geplunderd door de Gelderse veldheer Maarten van Rossum, die een groot deel van de nederzetting buiten het grafelijk kasteel platbrandde.Ook tijdens de beginjaren van de Tachtigjarige Oorlog werd Den Haag genadeloos geplunderd en raakte het nagenoeg ontvolkt. De stad was het Spaanse hoofdkwartier tijdens het beleg van Leiden.Al zeker sinds circa 1400 telde Den Haag enkele duizenden inwoners, waardoor het in feite eerder een stad dan een dorp was. Een stad placht in die tijd echter een zeer verregaande mate van zelfbestuur te hebben en de graven van Holland (en later hun opvolgers, de hertogen van Bourgondië en de Habsburgers) verkozen het om het in hun eigen residentie zelf voor het zeggen te hebben. Vanaf 1581 zette de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden deze praktijk voort, omdat Den Haag de plaats was waar het hoogste regeringsorgaan, de Staten-Generaal, resideerde.Ook was het stadhouderlijk hof daar gevestigd. Aanvankelijk had het er in de jaren 1580 nog om gespannen of het verwoeste Den Haag weer zou worden opgebouwd; de machtige stad Delft wilde in haar directe omgeving de opkomst van een gevaarlijke rivaal liever verhinderen, mede omdat de stad Delft wenste dat de Staten-Generaal zich blijvend in Delft zou vestigen. Uiteindelijk werd toch tot wederopbouw besloten, en de Staten-Generaal bleven in Den Haag gevestigd.17e en 18e eeuwIn 1622 telde Den Haag 16.000 inwoners. In de 17e eeuw werd Den Haag omgeven door grachten, die door stadhouder prins Maurits als aanzet tot volledige vestingwerken waren aangelegd, maar van de geplande echte verdedigingswerken kwam verder niets. Aan het eind van de 18e eeuw was het bevolkingsaantal opgeklommen tot ongeveer 40.000, waarmee dit "dorp" de op twee na grootste nederzetting van Nederland was geworden (na Amsterdam en Rotterdam). Door de aanwezigheid van het stadhouderlijk Hof, de Staten-Generaal en buitenlandse diplomaten en (buitenlandse) adel had Den Haag een veel aristocratischer karakter dan de meeste andere Nederlandse steden. Er was een groot contrast tussen de aristocratische wijk rondom het Binnenhof en Voorhout en de meer volkse delen van het "dorp".19e eeuwPas in 1806, onder Frans bewind, kreeg Den Haag zijn stadsrechten, maar in die tijd was een vestingmuur eerder een keurslijf dan een voordeel: Den Haag bleef zonder omwalling en kon zich op ruime schaal uitbreiden. In 1834 wordt Den Haag uitgebreid met het Rijswijkse gehucht 't Sluijsje (Rijswijk) , gelegen aan de zuidgrens van Den Haag, nabij het Rijswijkseplein. Toen station Hollands Spoor werd aangelegd, gebeurde dat aanvankelijk nog op Rijswijks grondgebied. Eerst enkel jaren laten zou in 1844 een stuk Rijswijks grondgebied worden geannexeerd vanaf het Rijswijkseplein. Het inwonertal was toen ruim 70.000. Omstreeks 1870 zou het aantal van 100.000 worden gehaald, en rond 1900, in de fin de siècle-tijd van Louis Couperus, telde de stad ongeveer 200.000 inwoners. Ten zuiden van de oude binnenstad ontstonden toen dichtbevolkte arbeiderswijken (Laakkwartier, Schilderswijk, enz.), terwijl tegen de duinkant nieuwe wijken voor de meer gefortuneerde burgers gebouwd werden (Statenkwartier, Duinoord, Archipelbuurt, enz.). In die tijd speelde Den Haag ook in kunstzinnig opzicht een belangrijke rol vanwege de schilders van de Haagse School. In 1872 vond tijdens het Haagse congres van de Eerste Internationale de splitsing plaats tussen de anarchisten (Michail Bakoenin) en de marxisten (Karl Marx).20e eeuwIn 1899 vond in Den Haag de Eerste Haagse Vredesconferentie plaats, die leidde tot de oprichting van het Permanent Hof van Arbitrage, dat in Den Haag gevestigd werd. De Amerikaanse staalmagnaat Andrew Carnegie schonk een bedrag van $ 1.500.000 voor de bouw van het Vredespaleis (gebouwd tussen 1907 en 1913), waarin dit hof zou zetelen. Later werd ook het Internationaal Gerechtshof in het Vredespaleis gevestigd. In 1920 en 1964 vonden in Den Haag Universele Esperantocongressen plaats.Tegen het eind van de Tweede Wereldoorlog, op 3 maart 1945, kwamen tijdens het Bombardement op Bezuidenhout 510 mensen om het leven. Het bombardement werd uitgevoerd door de geallieerden en had als doel de vernietiging van de mobiele V-2-lanceerinrichtingen van de Duitsers.In de 20e eeuw heeft Den Haag gebieden geannexeerd wegens ruimtegebrek. De voormalige gemeente Loosduinen werd in 1923 als eerste samengevoegd met Den Haag.Op 1 januari 1960 telde Den Haag 605.876 inwoners. In de veertig jaar daarna is dit drastisch teruggelopen tot iets meer dan 441.000 inwoners in 1999. (bron: CBS)Met ingang van 1 januari 2002 zijn de nieuwbouwwijken Leidschenveen en Ypenburg als gevolg van grenscorrecties toegewezen aan Den Haag, ten koste van Leidschendam, Nootdorp, Pijnacker, Rijswijk en Voorburg. Hierdoor is het bevolkingsaantal inmiddels weer in stijgende lijn en momenteel telt de stad ruim 475.000 inwoners.De groene stadDen Haag wordt "De groene stad aan zee" genoemd. Dat komt doordat Den Haag binnen haar stadsgrenzen::* Een aantal landgoederen heeft o.a.: Arendsdorp, Blommendaal, Landgoed Clingendael, Duindigt, Duinweide, Meer & Bos, Ockenburgh (in 1931 geannexeerd), Oostduin, Oosterbeek (in 1953 gekocht), Reijgersbergen (in 1956 gekocht), Sorghvliet en Trve.* Veel parken heeft o.a.: het Rosarium, St. Hubertuspark, Marlot, de Paleistuin, Wapendal, Westbroekpark en Zuiderpark.* Bossen heeft o.a. Scheveningse Bosjes, Nieuwe Scheveningse bos, Haagse bos, Bosjes van Pex.* Veel straatbomen heeft, bijna 85.000.* Veel monumentale bomen heeft. Het waren er in 1358, voordat de kastanjeziekte toesloeg. Het is nog niet duidelijk hoeveel kastanjes er nog gekapt moeten worden.Stadsdelen en wijkenDen Haag telt acht stadsdelen. Elk van deze stadsdelen heeft een eigen stadsdeelkantoor, waar de meeste gemeentelijke diensten zijn gehuisvest. Dankzij die stadsdeelkantoren is de gemeente voor veel zaken makkelijker bereikbaar. De huidige indeling in stadsdelen is in 1988 vastgesteld door de gemeenteraad. De indeling in wijken en buurten die toen werd geïntroduceerd wijkt af van de bekende wijk- en buurtindeling die sinds 1953 werd gebruikt.* Centrumo Archipelbuurto Centrumo Groente- en Fruitmarkto Schilderswijko Stationsbuurto Transvaalo Willemsparko Zeeheldenkwartier* Escampo Bouwlust / Vrederusto Leyenburgo Moerwijko Morgenstondo Rustenburg/Oostbroeko Wateringse Veldo Zuiderpark* Haagse Houto Benoordenhouto Bezuidenhouto Haagse Boso Mariahoeveo Marlot* Laako Laakkwartier en Spoorwijko Binckhorst* Leidschenveen-Ypenburgo Foreparko Hoornwijko Leidschenveeno Ypenburg* Loosduineno Bohemen en Meer en Boso Kijkduin en Ockenburgo Kraayenstein en De Uithofo Loosduineno Waldeck* Scheveningeno Belgisch Parko Duindorpo Duinoordo Geuzen- en Statenkwartiero Oostduineno Scheveningeno Van Stolkpark en Scheveningse Bosjeso Westbroekpark en Duttendelo Zorgvliet* Segbroeko Bomen- en Bloemenbuurto Regentessekwartiero Valkenboskwartiero Vogelwijko VruchtenbuurtInwoners* Centrum (stadsdeel Den Haag) ± 100.000 inwoners* Escamp ± 113.000 inwoners* Haagse Hout ± 42.040 inwoners* Leidschenveen-Ypenburg ± 40.000 inwoners* Laak ± 38.200 inwoners* Loosduinen ± 47.500 inwoners* Scheveningen ± 56.000 inwoners* Segbroek ± 59.000 inwoners +Totaal: 495.740 inwoners

City/Town : Latitude: 52.0826338956592, Longitude: 4.313707349938346

Tree: Nederlandse voorouders

Notes:
Den Haag of 's-Gravenhage (Haags: De Haag) is met 474.245 inwoners (1 juni 2007, bron: CBS) de derde gemeente van Nederland. De gemeente Den Haag maakt deel uit van het kaderwetgebied Haaglanden (980.000 inwoners). Den Haag is een niche-wereldstad omdat het een zeer belangrijke gespecialiseerde bijdrage levert aan de wereld op het gebied van recht en vredespolitiek. In Den Haag zetelen meer dan 150 internationale organisaties en de stad heeft een rijke geschiedenis in de internationale politiek. De stad wordt internationaal als "City of Peace and Justice" aangekondigd.Hoofdstad of regeringszetel ?Den Haag is de hoofdstad van de Nederlandse provincie Zuid-Holland. Het is ook de vestigingsplaats van de Nederlandse regering, het parlement en de Hoge Raad. Daarmee is het de de facto hoofdstad van Nederland. In buitenlandse gidsen en boeken wordt het soms ook als zodanig bestempeld. Formeel echter is Amsterdam de nationale hoofdstad, terwijl Den Haag veelal de residentiestad genoemd wordt.NaamVanouds werd voor de plaats de naam Die Haghe of Den Hag(h)e gebruikt. Vanaf 1602/1603 gebruikte het stadsbestuur officieel de naam 's-Gravenhage, die als deftiger werd beschouwd en een samentrekking is van 'des Graven ha(a)ge' (oftewel: de Haag <=bos> van de Graaf ).Sinds 1990 gebruikt de gemeente consequent de (verkorte) naam Den Haag (in plaats van 's-Gravenhage), ook al vanwege de internationalisering van de hofstad, haar huidige status van mondiaal justitieel centrum (IGH; VN-ISH), en tevens om aan te sluiten bij buitenlandse benamingen als The Hague (Engels), La Haye (Frans), Den Haag (Duits), Haag (Deens), La Haya (Spaans), L'Aia (Italiaans) en Haga (Roemeens).In 1990 werd een voorstel om de gemeentenaam officieel in Den Haag te veranderen echter afgewezen. Beide namen zijn echter vanouds officieel toegestaan. Dit in tegenstelling Den Bosch, dat officieel alleen 's-Hertogenbosch heet.In paspoorten/identiteitskaarten en officiële stukken die uitgegeven worden door de gemeente staat altijd: 's-Gravenhage. De spoorwegen en de ANWB-wegwijzers gebruiken de kortere naam Den Haag.De naam 'Den Haag' heeft ook een figuurlijke betekenis, althans in zijn verkleinvorm, als hij gebruikt wordt als deel van een omschrijvende bijnaam voor andere plaatsen. Zo wordt Breda wel het Haagje van het Zuiden genoemd.Stad of dorp?Hoewel Den Haag in vrijwel alle opzichten een stad was, heeft het nooit formeel stadsrechten gehad. Hoewel Den Haag formeel een dorp bleef kreeg het al in de Middeleeuwen bestuurlijke instellingen die alleen in steden voorkwamen. Den Haag kreeg in 1806 van koning Lodewijk Napoleon en in 1810 van keizer Napoleon Bonaparte de eretitel stad. Dit gaf toen geen bijzondere rechten meer, want het stadsrecht was al in 1798 tijdens de Bataafse Republiek afgeschaft .Lang voor die tijd had Den Haag al bijzondere privileges ontvangen, die Den Haag bestuurlijk het karakter van een stad gaven. Het waren echter de overige steden, die voorkwamen dat Den Haag, als zelfstandige stad, zitting kon nemen in het bestuur van het gewest Holland. Ook op andere terreinen had Den Haag de kenmerken van een stad:* Den Haag had (sinds 1370) een eigen rechtbank en mocht eigen keuren (verordeningen) vaststellen;* Den Haag had burgers, en alleen steden hadden burgers;* Den Haag had een typisch stedelijk bestuur, met burgemeesters (sinds 1559), een secretaris (pensionaris) en een vroedschap (sinds 1451);* Den Haag had een eigen schutterij;* Den Haag had stedelijke rechten op economisch gebied: een jaarmarkt (sinds 1334), gilden, een lakennijverheid, bierbrouwerijen en andere typisch stedelijke nijverheid.Het wettelijke verschil tussen stad en platteland is na de grondwet van 1848 en de Gemeentewet van 1851 definitief komen te vervallen.GeschiedenisDen Haag bestaat sinds 1230, toen graaf Floris IV van Holland op de plek, waar reeds een hofstede stond van Vrouwe Meilindis van Wassenaer, een bescheiden kasteel bouwde. In 1248 liet graaf Willem II, tevens Rooms Koning geworden, een meer passend kasteel bouwen aan het duinmeer, de huidige Hofvijver. Zijn zoon Floris V zorgde er na Willems vroegtijdige dood voor dat de Ridderzaal voltooid werd. Ze was voorzien van verguld dak en torenspitsen.De Ridderzaal en het Binnenhof werden versterkt, maar het dorp eromheen kreeg nooit stadsrechten, al bleef Den Haag residentie van de graven van Holland en hun opvolgers. Den Haag kon groeien als compromis tussen de Hollandse steden, maar diezelfde steden zorgden ervoor dat Den Haag geen vestingstad werd. De oppervlakte van Den Haag was aanzienlijk en omvatte behalve het dorp Die Haghe, ook Haagambacht bestaande uit het vissersdorp Scheveningen, het bedevaartsoord Eikenduinen, Halfloosduinen en de heerlijkheid Nieuwveen), dat thans Nootdorps grondgebied is.15e eeuwAan het eind van de langdurige Hoekse en Kabeljauwse twisten werd Den Haag, niet beschermd door wallen en singels, in juli 1479 ingenomen en geplunderd door Wolffert van Borssele en Reynier van Broeckhuysen.16e eeuwIn 1528 werd Den Haag geplunderd door de Gelderse veldheer Maarten van Rossum, die een groot deel van de nederzetting buiten het grafelijk kasteel platbrandde.Ook tijdens de beginjaren van de Tachtigjarige Oorlog werd Den Haag genadeloos geplunderd en raakte het nagenoeg ontvolkt. De stad was het Spaanse hoofdkwartier tijdens het beleg van Leiden.Al zeker sinds circa 1400 telde Den Haag enkele duizenden inwoners, waardoor het in feite eerder een stad dan een dorp was. Een stad placht in die tijd echter een zeer verregaande mate van zelfbestuur te hebben en de graven van Holland (en later hun opvolgers, de hertogen van Bourgondië en de Habsburgers) verkozen het om het in hun eigen residentie zelf voor het zeggen te hebben. Vanaf 1581 zette de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden deze praktijk voort, omdat Den Haag de plaats was waar het hoogste regeringsorgaan, de Staten-Generaal, resideerde.Ook was het stadhouderlijk hof daar gevestigd. Aanvankelijk had het er in de jaren 1580 nog om gespannen of het verwoeste Den Haag weer zou worden opgebouwd; de machtige stad Delft wilde in haar directe omgeving de opkomst van een gevaarlijke rivaal liever verhinderen, mede omdat de stad Delft wenste dat de Staten-Generaal zich blijvend in Delft zou vestigen. Uiteindelijk werd toch tot wederopbouw besloten, en de Staten-Generaal bleven in Den Haag gevestigd.17e en 18e eeuwIn 1622 telde Den Haag 16.000 inwoners. In de 17e eeuw werd Den Haag omgeven door grachten, die door stadhouder prins Maurits als aanzet tot volledige vestingwerken waren aangelegd, maar van de geplande echte verdedigingswerken kwam verder niets. Aan het eind van de 18e eeuw was het bevolkingsaantal opgeklommen tot ongeveer 40.000, waarmee dit "dorp" de op twee na grootste nederzetting van Nederland was geworden (na Amsterdam en Rotterdam). Door de aanwezigheid van het stadhouderlijk Hof, de Staten-Generaal en buitenlandse diplomaten en (buitenlandse) adel had Den Haag een veel aristocratischer karakter dan de meeste andere Nederlandse steden. Er was een groot contrast tussen de aristocratische wijk rondom het Binnenhof en Voorhout en de meer volkse delen van het "dorp".19e eeuwPas in 1806, onder Frans bewind, kreeg Den Haag zijn stadsrechten, maar in die tijd was een vestingmuur eerder een keurslijf dan een voordeel: Den Haag bleef zonder omwalling en kon zich op ruime schaal uitbreiden. In 1834 wordt Den Haag uitgebreid met het Rijswijkse gehucht 't Sluijsje (Rijswijk) , gelegen aan de zuidgrens van Den Haag, nabij het Rijswijkseplein. Toen station Hollands Spoor werd aangelegd, gebeurde dat aanvankelijk nog op Rijswijks grondgebied. Eerst enkel jaren laten zou in 1844 een stuk Rijswijks grondgebied worden geannexeerd vanaf het Rijswijkseplein. Het inwonertal was toen ruim 70.000. Omstreeks 1870 zou het aantal van 100.000 worden gehaald, en rond 1900, in de fin de siècle-tijd van Louis Couperus, telde de stad ongeveer 200.000 inwoners. Ten zuiden van de oude binnenstad ontstonden toen dichtbevolkte arbeiderswijken (Laakkwartier, Schilderswijk, enz.), terwijl tegen de duinkant nieuwe wijken voor de meer gefortuneerde burgers gebouwd werden (Statenkwartier, Duinoord, Archipelbuurt, enz.). In die tijd speelde Den Haag ook in kunstzinnig opzicht een belangrijke rol vanwege de schilders van de Haagse School. In 1872 vond tijdens het Haagse congres van de Eerste Internationale de splitsing plaats tussen de anarchisten (Michail Bakoenin) en de marxisten (Karl Marx).20e eeuwIn 1899 vond in Den Haag de Eerste Haagse Vredesconferentie plaats, die leidde tot de oprichting van het Permanent Hof van Arbitrage, dat in Den Haag gevestigd werd. De Amerikaanse staalmagnaat Andrew Carnegie schonk een bedrag van $ 1.500.000 voor de bouw van het Vredespaleis (gebouwd tussen 1907 en 1913), waarin dit hof zou zetelen. Later werd ook het Internationaal Gerechtshof in het Vredespaleis gevestigd. In 1920 en 1964 vonden in Den Haag Universele Esperantocongressen plaats.Tegen het eind van de Tweede Wereldoorlog, op 3 maart 1945, kwamen tijdens het Bombardement op Bezuidenhout 510 mensen om het leven. Het bombardement werd uitgevoerd door de geallieerden en had als doel de vernietiging van de mobiele V-2-lanceerinrichtingen van de Duitsers.In de 20e eeuw heeft Den Haag gebieden geannexeerd wegens ruimtegebrek. De voormalige gemeente Loosduinen werd in 1923 als eerste samengevoegd met Den Haag.Op 1 januari 1960 telde Den Haag 605.876 inwoners. In de veertig jaar daarna is dit drastisch teruggelopen tot iets meer dan 441.000 inwoners in 1999. (bron: CBS)Met ingang van 1 januari 2002 zijn de nieuwbouwwijken Leidschenveen en Ypenburg als gevolg van grenscorrecties toegewezen aan Den Haag, ten koste van Leidschendam, Nootdorp, Pijnacker, Rijswijk en Voorburg. Hierdoor is het bevolkingsaantal inmiddels weer in stijgende lijn en momenteel telt de stad ruim 475.000 inwoners.De groene stadDen Haag wordt "De groene stad aan zee" genoemd. Dat komt doordat Den Haag binnen haar stadsgrenzen::* Een aantal landgoederen heeft o.a.: Arendsdorp, Blommendaal, Landgoed Clingendael, Duindigt, Duinweide, Meer & Bos, Ockenburgh (in 1931 geannexeerd), Oostduin, Oosterbeek (in 1953 gekocht), Reijgersbergen (in 1956 gekocht), Sorghvliet en Te Werve.* Veel parken heeft o.a.: het Rosarium, St. Hubertuspark, Marlot, de Paleistuin, Wapendal, Westbroekpark en Zuiderpark.* Bossen heeft o.a. Scheveningse Bosjes, Nieuwe Scheveningse bos, Haagse bos, Bosjes van Pex.* Veel straatbomen heeft, bijna 85.000.* Veel monumentale bomen heeft. Het waren er in 1358, voordat de kastanjeziekte toesloeg. Het is nog niet duidelijk hoeveel kastanjes er nog gekapt moeten worden.Stadsdelen en wijkenDen Haag telt acht stadsdelen. Elk van deze stadsdelen heeft een eigen stadsdeelkantoor, waar de meeste gemeentelijke diensten zijn gehuisvest. Dankzij die stadsdeelkantoren is de gemeente voor veel zaken makkelijker bereikbaar. De huidige indeling in stadsdelen is in 1988 vastgesteld door de gemeenteraad. De indeling in wijken en buurten die toen werd geïntroduceerd wijkt af van de bekende wijk- en buurtindeling die sinds 1953 werd gebruikt.* Centrumo Archipelbuurto Centrumo Groente- en Fruitmarkto Schilderswijko Stationsbuurto Transvaalo Willemsparko Zeeheldenkwartier* Escampo Bouwlust / Vrederusto Leyenburgo Moerwijko Morgenstondo Rustenburg/Oostbroeko Wateringse Veldo Zuiderpark* Haagse Houto Benoordenhouto Bezuidenhouto Haagse Boso Mariahoeveo Marlot* Laako Laakkwartier en Spoorwijko Binckhorst* Leidschenveen-Ypenburgo Foreparko Hoornwijko Leidschenveeno Ypenburg* Loosduineno Bohemen en Meer en Boso Kijkduin en Ockenburgo Kraayenstein en De Uithofo Loosduineno Waldeck* Scheveningeno Belgisch Parko Duindorpo Duinoordo Geuzen- en Statenkwartiero Oostduineno Scheveningeno Van Stolkpark en Scheveningse Bosjeso Westbroekpark en Duttendelo Zorgvliet* Segbroeko Bomen- en Bloemenbuurto Regentessekwartiero Valkenboskwartiero Vogelwijko VruchtenbuurtInwoners* Centrum (stadsdeel Den Haag) ± 100.000 inwoners* Escamp ± 113.000 inwoners* Haagse Hout ± 42.040 inwoners* Leidschenveen-Ypenburg ± 40.000 inwoners* Laak ± 38.200 inwoners* Loosduinen ± 47.500 inwoners* Scheveningen ± 56.000 inwoners* Segbroek ± 59.000 inwoners +Totaal: 495.740 inwoners

City/Town : Latitude: 52.078029014540235, Longitude: 4.306812286376953


Media

Documents Documents (Log in)Documents (Log in)

Birth

Matches 1 to 50 of 5509

1 2 3 4 5 ... 111» Next»

   Last Name, Given Name(s)    Birth    Person ID   Tree 
1 Anna Joseph  1705's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I707083 Geneagraphie 
2 Jan  1578's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I260330 Geneagraphie 
3 NN  Abt 1592's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I346480 Geneagraphie 
4 't Seraerts, Agnes  's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I475432 Geneagraphie 
5 van Aalten, Hendrik Willem  Cal 1856's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I186163 Nederlandse voorouders 
6 Abdon, Hendrina  1759's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I190989 Nederlandse voorouders 
7 Abdon, Hendrina  Sun 28 Oct 1759's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I495204 Geneagraphie 
8 Abeleven, Maria Louise  1816's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I594380 Nederlandse voorouders 
9 Aberson, Hermina Elise Aberson  Mon 3 Dec 1900's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I817818 Nederlandse voorouders 
10 Abspoel, Engelina Everdina  Sun 19 Mar 1848's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I815283 Nederlandse voorouders 
11 Abspoel, Johannes Jacobus  Sat 10 Feb 1844's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I820157 Nederlandse voorouders 
12 Acda, Francina Adriana  Thu 15 Feb 1894's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I279504 Nederlandse voorouders 
13 Adama van Scheltema, Carel Steven  Wed 25 Jan 1815's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I282437 Nederlandse voorouders 
14 Adank, Andries  Wed 26 May 1762's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I598806 Nederlandse voorouders 
15 Adank, Nikolaas  Abt 1720's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I598809 Nederlandse voorouders 
16 van Aerssen, Maria Cornelia  Sun 18 Mar 1691's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I371698 Nederlandse voorouders 
17 van Aerssen van Beijeren, Albrecht Nicolaas  1723's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I98528 Nederlandse voorouders 
18 van Aerssen van Beijeren, Cornelis  1762's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I98529 Nederlandse voorouders 
19 van Aerssen van Beijeren, Maria Françoise  1767's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I98523 Nederlandse voorouders 
20 van Aerssen van Beijeren, Mechtild Margaretha  1766's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I98608 Nederlandse voorouders 
21 van Agt, Caroline  Oct 1959's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I334424 Nederlandse voorouders 
22 Ahn, Louise  Mon 27 Jun 1870's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I119019 Nederlandse voorouders 
23 van Aijlva van Pallandt, Baron Hans Willem  Sun 20 May 1804's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I378624 Nederlandse voorouders 
24 van Aijlva van Pallandt, Brnes Jacoba Christina  Abt 1843's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I571912 Nederlandse voorouders 
25 Aillaud, Sophie Guillaumine  Thu 21 Apr 1774's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I372096 Geneagraphie 
26 Akkerman, Arie  Cal 1907's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I628448 Nederlandse voorouders 
27 Akkerman, George  Fri 31 Mar 1905's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I628456 Nederlandse voorouders 
28 Akkerman, Jeltje  Cal 1900's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I628452 Nederlandse voorouders 
29 Akkerman, Johannes Hendricus Gerardus  Sat 19 Mar 1892's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I746293 Nederlandse voorouders 
30 Alberda van Ekenstein, Jkvr. Anna Christina  Tue 28 May 1889's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I383165 Geneagraphie 
31 Alberda van Ekenstein, Jhr. Drs. Peter Carel Willem  Thu 28 Mar 1940's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I473491 Geneagraphie 
32 Albers, Emile Arnold  Tue 15 Mar 1927's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I177811 Geneagraphie 
33 Albers, Emily Francisca Wilhelmina Maria  Wed 29 Dec 1897's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I47 Geneagraphie 
34 Albers, Emily Francisca Wilhelmina Maria  Wed 29 Dec 1897's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I693093 Nederlandse voorouders 
35 Albers, Dr. Frans H.  Tue 26 Sep 1916's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I177807 Geneagraphie 
36 Albers, Prof. Frans Willem Jan  Sat 23 Apr 1955's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I368007 Geneagraphie 
37 Albers, Drs. Josephus Leonardus Maria  Wed 17 Nov 1920's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I177809 Geneagraphie 
38 Albers, Maria Theresia Josefa  Tue 11 Aug 1914's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I368005 Geneagraphie 
39 Albers, Marius Reinaud  Thu 15 Oct 1998's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I368019 Geneagraphie 
40 Albert, Anna Gerarda Jacoba  ca 1811's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I864644 Geneagraphie 
41 Albertus, Suzanne  1673's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I498722 Nederlandse voorouders 
42 van Alem, Helena  1765's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I426016 Nederlandse voorouders 
43 van Alphen, Daniel  Sun 25 Aug 1680's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I363897 Nederlandse voorouders 
44 van Alphen, Wilhelmina Lucia  Thu 13 Apr 1713's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I363881 Nederlandse voorouders 
45 Althoff, Johannes Hendrikus  Fri 29 Nov 1907's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I14407 Nederlandse voorouders 
46 Alting von Geusau, Jhr George Martin Marie  Sun 01 May 1892's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I548929 Nederlandse voorouders 
47 d' Ancona, David  Mon 23 Dec 1839's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I441090 Nederlandse voorouders 
48 d' Ancona, David Salomon  Mon 17 Aug 1874's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I441086 Nederlandse voorouders 
49 d' Ancona, Elias  Sat 24 Oct 1908's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I441084 Nederlandse voorouders 
50 Anderegg, Maria Johanna  Mon 23 Apr 1883's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I446880 Nederlandse voorouders 

1 2 3 4 5 ... 111» Next»Christening

Matches 1 to 50 of 186

1 2 3 4 Next»

   Last Name, Given Name(s)    Christening    Person ID   Tree 
1 Abdon, Hendrina  Sun 28 Oct 1759's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I190989 Nederlandse voorouders 
2 van Aerssen van Beijeren, Albrecht Nicolaas  Sun 15 Aug 1723's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I98528 Nederlandse voorouders 
3 van Aerssen van Beijeren, Cornelis  Fri 19 Mar 1762's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I98529 Nederlandse voorouders 
4 van Aerssen van Beijeren, Maria Françoise  Tue 22 Sep 1767's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I98523 Nederlandse voorouders 
5 van Aerssen van Beijeren, Mechtild Margaretha  Mon 06 Jan 1766's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I98608 Nederlandse voorouders 
6 Albertus, Suzanne  's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I498722 Nederlandse voorouders 
7 Althoff, Johannes Hendrikus  Sun 01 Dec 1907's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I14407 Nederlandse voorouders 
8 Andriessen, Christina Elisabeth  Wed 15 Feb 1764's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I255649 Nederlandse voorouders 
9 van Beieren, Willem  Fri 05 Apr 1365's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I97284 Nederlandse voorouders 
10 Belinfante, Abraham Cohen  Tue 16 Apr 1765's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I118398 Nederlandse voorouders 
11 Belinfante, Aron Cohen  Sat 28 Sep 1805's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I82522 Nederlandse voorouders 
12 Belinfante, Esther  Thu 14 Mar 1771's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I118400 Nederlandse voorouders 
13 Belinfante, Jahacob Cohen  Mon 24 Apr 1780's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I82479 Nederlandse voorouders 
14 Belinfante, Mozes Cohen  Thu 24 Sep 1761's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I82500 Nederlandse voorouders 
15 Belinfante, Paloma Cohen  Sun 18 Dec 1791's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I118631 Nederlandse voorouders 
16 Belinfante, Rebecca Cohen  Sun 04 Jun 1769's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I82521 Nederlandse voorouders 
17 Belinfante, Sadic Cohen  May 1784's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I118629 Nederlandse voorouders 
18 Belinfante, Sadic Cohen  Sep 1787's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I118630 Nederlandse voorouders 
19 Belinfante, Salomon  Fri 02 Sep 1763's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I118397 Nederlandse voorouders 
20 Belinfante, Sara Cohenet  Sun 04 Jan 1767's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I118399 Nederlandse voorouders 
21 Bentinck, Adolf Carel  Mon 20 Aug 1764's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I98522 Nederlandse voorouders 
22 van Bijlandt, Abraham  Tue 02 Feb 1773's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I191726 Nederlandse voorouders 
23 van Bijlandt, Eugene Jean Alexander Mr.  Wed 01 Jul 1807's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I191734 Nederlandse voorouders 
24 van Bijlandt, Graaf Jean Charles  Fri 05 Jan 1776's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I191732 Nederlandse voorouders 
25 van Bijlandt, Otto Anne  Wed 31 Dec 1766's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I191730 Nederlandse voorouders 
26 Bijlevelt, Josina  Sun 12 Jan 1676's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I191009 Nederlandse voorouders 
27 de Boer, Zacharias Hartog  Sat 11 Oct 1783's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I89611 Nederlandse voorouders 
28 Bogert, Willemina  Sun 31 Mar 1754's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I190985 Nederlandse voorouders 
29 Boland, Abraham  Fri 07 Aug 1807's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I76473 Nederlandse voorouders 
30 Bonjour, Jean Joseph  Sun 09 Feb 1777's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I204954 Nederlandse voorouders 
31 Breuer, Maria Catharina  Wed 05 Oct 1808's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I165439 Nederlandse voorouders 
32 van den Broek, Johanna  Tue 04 Aug 1750's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I35001 Nederlandse voorouders 
33 van der Brugghen, Johan Diederik  Mon 3 Jan 1774's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I126899 Nederlandse voorouders 
34 Carbentus, Gerrit Herman  Sun 29 Mar 1761's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I191160 Nederlandse voorouders 
35 Carbentus, Willem Gerrits  Thu 12 Jan 1792's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I191032 Nederlandse voorouders 
36 de Casado de Monteleone, Henriette Johanna Francisca  Wed 02 May 1725's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I94799 Nederlandse voorouders 
37 Dedel, Susanna Sophia  Sun 04 Aug 1748's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I125900 Nederlandse voorouders 
38 Diert Heer van Melissant, Jacobus Petrus IJvo  Thu 13 Jan 1774's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I792056 Nederlandse voorouders 
39 van der Does, Theodora  Wed 12 Apr 1758's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I83047 Nederlandse voorouders 
40 Doublet, Mechteld  Wed 06 Aug 1631's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I126994 Nederlandse voorouders 
41 van der Duijn, Anna  Mon 09 Oct 1747's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I191729 Nederlandse voorouders 
42 van Duijn, Digna  Mon 03 Jun 1743's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I339248 Nederlandse voorouders 
43 van den Ende, Wijna Pieternella  Wed 03 Mar 1802's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I76382 Nederlandse voorouders 
44 Fagel, Catharina Anna  Thu 05 Nov 1772's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I191865 Nederlandse voorouders 
45 du Faget Assendelft, Maria Clara Charlotte  Sun 04 Oct 1676's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I98612 Nederlandse voorouders 
46 Fuchs, Sofia Heinrika  Sun 28 May 1752's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I606254 Nederlandse voorouders 
47 van der Gaag, Anna Cornelia  Thu 21 Jun 1792's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I191033 Nederlandse voorouders 
48 Gallee, Cornelia Sara  Sat 14 Apr 1792's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I189153 Nederlandse voorouders 
49 Gallee, Nicolaas Jacobus Mr.  Sun 23 Mar 1766's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I189163 Nederlandse voorouders 
50 van Genits, Margaretha Jansdr  Sun 10 Jul 1644's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I339246 Nederlandse voorouders 

1 2 3 4 Next»Death

Matches 1 to 50 of 6072

1 2 3 4 5 ... 122» Next»

   Last Name, Given Name(s)    Death    Person ID   Tree 
1 Alida  Yes, date unknown's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I563854 Nederlandse voorouders 
2 't Hooft, Petrus Jacobus  Mon 29 Aug 1910's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I63193 Geneagraphie 
3 à Brakel Reiger, Albertine Johanna Henriëtte  Mon 27 Dec 1948's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I507956 Geneagraphie 
4 Aalberse, Prof. Mr. Dr. Petrus Josephus Mattheus  Mon 05 Jul 1948's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I66649 Nederlandse voorouders 
5 Aalberse, Petrus Josephus Mattheüs  Sun 16 Apr 1989's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I737572 Geneagraphie 
6 Aalberse, Mr. Petrus Josephus Mattheus  Sun 16 Apr 1989's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I66648 Nederlandse voorouders 
7 Aalberse, Petrus Jospehus Mattheus  Mon 5 Jul 1948's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I737571 Geneagraphie 
8 van Aalst, Anna Maria Sophia  Thu 26 May 1927's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I83397 Nederlandse voorouders 
9 Aarssen, Josephus  Sun 11 Jan 1925's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I734396 Nederlandse voorouders 
10 Abas, Mietje  Thu 25 Jul 1929's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I88820 Nederlandse voorouders 
11 van Abbe, Marianne  Sat 16 Jan 1915's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I815436 Nederlandse voorouders 
12 Abdon, Hendrina  Wed 25 Jan 1832's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I190989 Nederlandse voorouders 
13 Abdon, Hendrina  Sun 25 Jan 1852's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I495204 Geneagraphie 
14 Aberson, Moussia  Tue 23 Jan 1973's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I659875 Geneagraphie 
15 Aberson, Moussia  Tue 23 Jan 1973's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I817806 Nederlandse voorouders 
16 d' Ablaing van Giessenburg, Willem Jan  Fri 1 Apr 1892's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I552434 Nederlandse voorouders 
17 Abspoel, Cornelis Adrianus  Sat 12 Feb 1870's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I820143 Nederlandse voorouders 
18 Abspoel, Cornelis Adrianus  Wed 3 juli 1911's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I820155 Nederlandse voorouders 
19 Abspoel, Johannes Jacobus  Sun 17 Feb 1907's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I820157 Nederlandse voorouders 
20 Adriaansens, Anna Maria Petronella  Fri 17 Jan 1964's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I812844 Nederlandse voorouders 
21 Aelders van Nieuwenhuys, Etta Lubina Johanna  Thu 28 Mar 1799's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I705001 Geneagraphie 
22 van Aerssen, Maria Cornelia  Mon 28 Jan 1760's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I371698 Nederlandse voorouders 
23 Ahn, Louise  Sat 28 Feb 1953's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I119019 Nederlandse voorouders 
24 van Aijlva van Pallandt, Baron Hans Willem  Wed 20 Apr 1881's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I378624 Nederlandse voorouders 
25 Akkerman, Joseph Peter Matheus  Sun 22 Jul 1984's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I746300 Nederlandse voorouders 
26 Alard, Maria Julia Francisca Antonia  Sun 11 Sep 1938's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I549826 Nederlandse voorouders 
27 Alberda van Bloemersma, Jhr. Edzard Jacob  17 mei 1816's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I410528 Geneagraphie 
28 Albers, Anna Gerardina Maria  Sun 26 Apr 1964's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I214 Geneagraphie 
29 Albers, Johanna Maria  Mon 9 Sep 1968's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I6675 Geneagraphie 
30 Albers, Mr Wilhelmus Franciscus Maria  Tue 26 Mar 2002's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I177806 Geneagraphie 
31 Albert, Joannes Wilhelmus Christiaan  Fri 10 Mar 1916's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I10841 Nederlandse voorouders 
32 Albertus, Suzanne  Sun 06 Jan 1754's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I498722 Nederlandse voorouders 
33 Alders, Stijntje  Wed 26 Aug 1812's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I407789 Nederlandse voorouders 
34 Alewijn, Abraham  Wed 9 Jul 1755's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I494746 Geneagraphie 
35 Alewijn, Dirk  Oct 1638's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I646298 Geneagraphie 
36 Alferink, Maria Josepha Antonia  Sat 18 Feb 1922's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I176574 Geneagraphie 
37 Algera, Mr. Jacob  Thu 08 Dec 1966's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I281357 Nederlandse voorouders 
38 Alkema, Johanna  Mon 25 Feb 2013's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I548950 Nederlandse voorouders 
39 Alkema, Ynse  Tue 27 Dec 1960's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I198468 Nederlandse voorouders 
40 Alons, Lt. Gen. Pieter  Tue 15 Oct 1985's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I582450 Nederlandse voorouders 
41 van Alphen, Daniel  Tue 18 Mar 1760's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I363897 Nederlandse voorouders 
42 van Alphen, Mr. Hieronymus  Sat 02 Apr 1803's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I363874 Nederlandse voorouders 
43 Althoff, Hendrikus  Yes, date unknown's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I124949 Nederlandse voorouders 
44 Alting, Egge Egges  Tue 06 Nov 1832's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I462780 Nederlandse voorouders 
45 Alting Siberg, Martha Maria Johanna Adriana  Sun 14 Jan 1844's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I191414 Nederlandse voorouders 
46 Alting von Geusau, Jhr George August Alexander  Sat 9 Oct 1937's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I548930 Nederlandse voorouders 
47 de Alvares Jacob, Leonora Rachel Da Costa  Yes, date unknown's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I119488 Nederlandse voorouders 
48 van Amerongen, Frederik Hendrik  Sat 15 Jun 1991's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I284503 Nederlandse voorouders 
49 Amirkhan, Paulus Minas Johannes  1911's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I712326 Geneagraphie 
50 des Amorie van der Hoeven, Maria Agatha  Fri 06 Jan 1950's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I546697 Nederlandse voorouders 

1 2 3 4 5 ... 122» Next»Burial

Matches 1 to 50 of 295

1 2 3 4 5 ... Next»

   Last Name, Given Name(s)    Burial    Person ID   Tree 
1 Alida  's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I563854 Nederlandse voorouders 
2 Aben, Johannus Stephanus  Sat 16 Apr 1932's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I139 Nederlandse voorouders 
3 Albers, Wilhelmus Josephus Johannes  Wed 3 Mar 1971's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I1282 Geneagraphie 
4 Alkema, Johanna  Fri 01 Mar 2013's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I548950 Nederlandse voorouders 
5 van Amerongen, Frederik Hendrik  Tue 18 Jun 1991's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I284503 Nederlandse voorouders 
6 Andreoli, Anna Maria Antonia  Tue 16 Jul 1918's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I715533 Nederlandse voorouders 
7 Andreoli, Geertruida Wilhelmina Maria  Sat 07 Aug 1943's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I715585 Nederlandse voorouders 
8 Andreoli, Joannes Franciscus Josephus  Mon 05 Jun 1899's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I715579 Nederlandse voorouders 
9 Andreoli, Joseph Maria  Thu 04 Feb 1864's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I342930 Nederlandse voorouders 
10 Andreoli, Josephus Johannes Antonius  Mon 30 May 1904's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I561176 Nederlandse voorouders 
11 Andreoli, Josephus Maria Johannes Franciscus  Sat 04 Nov 1939's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I715800 Nederlandse voorouders 
12 Andreoli, Marino Antonio Carlo  Fri 28 Dec 1928's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I715606 Nederlandse voorouders 
13 Andreoli, Petrus Josephus Willebrordus  Mon 21 Sep 1908's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I715581 Nederlandse voorouders 
14 Antingh Vogel, Albert Theodore Leonard Carel  Wed 05 May 1982's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I345889 Nederlandse voorouders 
15 Arntz, Johannes Gerardus Sebastianus  Sat 17 Dec 1881's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I204715 Nederlandse voorouders 
16 Asselbergs, Petronella Christina  Mon 26 Apr 1954's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I466753 Geneagraphie 
17 Baart de la Faille, Anne  Tue 22 Jun 1762's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I827068 Geneagraphie 
18 Bak, Jacoba Antonia  's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I383702 Nederlandse voorouders 
19 Basquin, Euphemie Hermine Marie  Mon 11 Jan 1960's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I785615 Nederlandse voorouders 
20 Beccari, Anna Gerarda Francina Maria  Mon 08 Sep 1913's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I715801 Nederlandse voorouders 
21 Beekman, Pieter Willem  's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I541400 Nederlandse voorouders 
22 Belinfante, Dora Nelly  's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I119088 Nederlandse voorouders 
23 Belinfante, Sadic Cohen  Tue 08 Jun 1784's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I118629 Nederlandse voorouders 
24 Belinfante, Sadic Cohen  Mon 22 Dec 1788's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I118630 Nederlandse voorouders 
25 van Berckel, Augusta Julia  's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I550862 Nederlandse voorouders 
26 van Berckel, Mr Johannes Bernardus  Sat 16 Jan 1926's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I473404 Nederlandse voorouders 
27 van Berckel, Robert Jan  's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I550861 Nederlandse voorouders 
28 Berger, Ferdinand Hubertus  Fri 14 Dec 1984's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I619273 Nederlandse voorouders 
29 van den Bergh, Georgius Gerardus Wilhelmus  Fri 07 Jun 1907's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I715535 Nederlandse voorouders 
30 Besters, Hendrikus Leonardus  Wed 07 Nov 1951's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I160312 Nederlandse voorouders 
31 Bevers, Maximiliaan Gustave Jean  's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I541507 Nederlandse voorouders 
32 Blanckert, Johanna Louise  Wed 13 Jun 1770's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I483318 Geneagraphie 
33 Bloemarts, Carola Aline Antonia  Tue 08 Apr 1952's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I724151 Nederlandse voorouders 
34 Bloemarts, Ir. Max Otto Joseph  Fri 29 Sep 1967's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I616493 Nederlandse voorouders 
35 Blom, Adriana Paulina Catharina Mari  Thu 08 Jul 1971's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I165351 Nederlandse voorouders 
36 de Boer, Anke Geertina  Wed 11 Sep 1974's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I675473 Nederlandse voorouders 
37 van Boetzelaer, Ir. Baron Diederik Willem  Tue 09 May 2000's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I775926 Nederlandse voorouders 
38 van Boldrik, Albert Casper Jan  's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I321836 Nederlandse voorouders 
39 van Bommel, Sophie Marie Hubertine Rudolphine  Thu 09 Jan 1958's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I374149 Nederlandse voorouders 
40 Bongenaar, Karel Everhard Maria  Wed 03 Mar 1999's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I707304 Nederlandse voorouders 
41 Bonke, Johan Bernard Willem  Fri 24 Mar 1944's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I541580 Nederlandse voorouders 
42 de Bont, Antonia Maria  Wed 18 May 1966's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I411031 Nederlandse voorouders 
43 Boogaard, Cent  's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I422160 Nederlandse voorouders 
44 Boogaard, Jan Frederik Theodoor  Fri 26 Mar 1971's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I422217 Nederlandse voorouders 
45 van Bosstraeten, Bernard Ignace  Wed 23 Feb 1887's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I12401 Nederlandse voorouders 
46 Brand, Ewoud  Mon 19 Jun 1651's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I29374 Geneagraphie 
47 van den Brink, Maria Elizabeth Hendrika  Tue 17 Jan 1939's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I719155 Nederlandse voorouders 
48 Brouwer Ancher, Henricus Cornelis Maria  Fri 09 Feb 1945's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I540191 Nederlandse voorouders 
49 de Bruijn, Leonardus Emilius Cornelis Maria  Mon 31 Dec 1990's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I660141 Nederlandse voorouders 
50 Burgers, Angelique Adolphine Marie  's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I746268 Nederlandse voorouders 

1 2 3 4 5 ... Next»Occupation

Matches 1 to 39 of 39

   Last Name, Given Name(s)    Occupation    Person ID   Tree 
1 Aalberse, Mr. Petrus Josephus Mattheus  's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I66648 Nederlandse voorouders 
2 Dekleermaeker, Joannes Baptista  1864's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I440315 Nederlandse voorouders 
3 Dekleermaeker, Joannes Baptista  1893's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I440315 Nederlandse voorouders 
4 van de Graaf, Teunis  's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I620186 Nederlandse voorouders 
5 Hemmes, Gerrit Hendrik  1887's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I142409 Nederlandse voorouders 
6 Huijser, Cornelia  1829's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I441917 Nederlandse voorouders 
7 De Kleermaeker, Willem Frederik  1910's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I439428 Nederlandse voorouders 
8 Kok, Joannes  's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I438459 Nederlandse voorouders 
9 Kok, Johannes  1842's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I438255 Nederlandse voorouders 
10 Kok, Petrus Gerardus Johannes  's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I436406 Nederlandse voorouders 
11 Kok, Pieter  1830's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I438419 Nederlandse voorouders 
12 Leij, Anna Maria  1829's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I440767 Nederlandse voorouders 
13 Logher, Willebrordus  1824's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I438860 Nederlandse voorouders 
14 van Maren, Jacobus  1860's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I453625 Nederlandse voorouders 
15 van Moorsel, Nicolaas Mattheus Cornelius  1950's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I440718 Nederlandse voorouders 
16 Pardoen, Adrianus  's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I76343 Nederlandse voorouders 
17 Pardoen, Adrianus  's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I76364 Nederlandse voorouders 
18 Pardoen, Catharina  's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I76356 Nederlandse voorouders 
19 Pardoen, Cornelis  's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I76332 Nederlandse voorouders 
20 Pardoen, Cornelis  's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I76341 Nederlandse voorouders 
21 Pardoen, Hendrik  's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I76338 Nederlandse voorouders 
22 Pardoen, Hermanus Johannes Pieter Dirk  's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I77365 Nederlandse voorouders 
23 Pardoen, Johannes  's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I76323 Nederlandse voorouders 
24 Pardoen, Johannes  's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I76327 Nederlandse voorouders 
25 Pardoen, Paulus  's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I76335 Nederlandse voorouders 
26 Pardoen, Paulus  's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I76350 Nederlandse voorouders 
27 Pardoen, Stephanus  's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I76314 Nederlandse voorouders 
28 Pardoen, Theodorus  's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I76365 Nederlandse voorouders 
29 Quijen, Maria  1822's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I752177 Nederlandse voorouders 
30 Schuls, Pieter  Sat 25 Feb 1922's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I558623 Nederlandse voorouders 
31 Többen, Max Wilhelm Bernhard Paul Alex  's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I148839 Nederlandse voorouders 
32 Velthorst, Christiaan  1814's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I756876 Nederlandse voorouders 
33 Völlmar, Henri Friedrich  's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I388272 Nederlandse voorouders 
34 Werner, Elizabeth  1822's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I752146 Nederlandse voorouders 
35 Werner, Henriette Louisa  1842's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I752664 Nederlandse voorouders 
36 Werner, Johan Frederik  1813's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I565698 Nederlandse voorouders 
37 Werner, Karel  1864's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I440766 Nederlandse voorouders 
38 Werner, Martinus  1820's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I751917 Nederlandse voorouders 
39 Wolf, Jantien  's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I17498 Nederlandse voorouders 

Address

Matches 1 to 50 of 56

1 2 Next»

   Last Name, Given Name(s)    Address    Person ID   Tree 
1 Borgers, Anna  Between 09 Apr 1853 and 02 Jan 1854's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I69671 Nederlandse voorouders 
2 van den Brink, Johanna Christina Gerhardina  Wed 12 Jul 1916's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I531352 Nederlandse voorouders 
3 Feisser, Hendrik  1928's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I137149 Nederlandse voorouders 
4 Guion, Daniel  Bef 1699's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I791286 Geneagraphie 
5 Janse, Tietia Martina  Thu 13 Oct 1910's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I531322 Nederlandse voorouders 
6 Janse, Tietia Martina  Sat 25 May 1912's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I531322 Nederlandse voorouders 
7 Jantzen, Hans Max Bernhard  1923's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I811447 Geneagraphie 
8 Kleijn, Johannes  Thu 27 Dec 1798's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I395933 Nederlandse voorouders 
9 Kramer, Jetske  Fri 27 Feb 1914's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I531222 Nederlandse voorouders 
10 Kramer, Jetske  Tue 17 Mar 1914's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I531222 Nederlandse voorouders 
11 Leistikow, Theodorus Martinus  Sat 23 May 1925's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I437641 Nederlandse voorouders 
12 van Oppenraaij, Dr. Rudolphus Martinus Vincentius  Between 1887 and 1890's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I3627 Nederlandse voorouders 
13 van Oppenraaij, Dr. Rudolphus Martinus Vincentius  1934 Apr Feb Jan 1936's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I3627 Nederlandse voorouders 
14 Reverda, Derk Hillebrand  's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I387647 Nederlandse voorouders 
15 Riem, Antje  Tue 03 Jan 1899's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I531342 Nederlandse voorouders 
16 Riem, Antje  Thu 10 Aug 1916's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I531342 Nederlandse voorouders 
17 Riem, Catharina  Fri 25 Mar 1938's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I530796 Nederlandse voorouders 
18 Riem, Catharina  Sat 30 Jul 1938's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I530796 Nederlandse voorouders 
19 Riem, Catharina  Sat 29 Jul 1939's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I530796 Nederlandse voorouders 
20 Riem, Elisabeth  Thu 27 Jan 1910's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I531350 Nederlandse voorouders 
21 Riem, Elisabeth  Wed 09 Jun 1915's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I531350 Nederlandse voorouders 
22 Riem, Elisabeth  Thu 06 Jan 1916's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I531350 Nederlandse voorouders 
23 Riem, Elisabeth  Wed 12 Jul 1916's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I531350 Nederlandse voorouders 
24 Riem, Elisabeth  Tue 28 Feb 1922's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I531350 Nederlandse voorouders 
25 Riem, Elisabeth  Wed 03 Oct 1928's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I531350 Nederlandse voorouders 
26 Riem, Elisabeth  Tue 30 Jun 1931's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I531350 Nederlandse voorouders 
27 Riem, Elisabeth  Thu 29 Nov 1934's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I531350 Nederlandse voorouders 
28 Riem, Elisabeth  Tue 27 Aug 1935's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I531350 Nederlandse voorouders 
29 Riem, Elisabeth  Wed 05 Jul 1939's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I531350 Nederlandse voorouders 
30 Riem, Gerrit  's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I531338 Nederlandse voorouders 
31 Riem, Gerrit  Sat 24 Apr 1915's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I531338 Nederlandse voorouders 
32 Riem, Inte  Thu 27 Jan 1910's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I531349 Nederlandse voorouders 
33 Riem, Inte  Sat 24 Apr 1915's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I531349 Nederlandse voorouders 
34 Riem, Inte  Wed 12 Jul 1916's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I531349 Nederlandse voorouders 
35 Riem, Johanna  Wed 31 Oct 1945's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I530714 Nederlandse voorouders 
36 Riem, Johannes  Thu 13 Dec 1906's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I531311 Nederlandse voorouders 
37 Riem, Johannes  Sat 25 May 1912's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I531311 Nederlandse voorouders 
38 Riem, Pieter  Fri 27 Feb 1914's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I531211 Nederlandse voorouders 
39 Riem, Pieter  Tue 17 Mar 1914's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I531211 Nederlandse voorouders 
40 Riem, Wiebe  Tue 08 Feb 1972's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I530891 Nederlandse voorouders 
41 Schuls, Pieter  's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I558623 Nederlandse voorouders 
42 Smith, Jacoba Roelfina  's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I387677 Nederlandse voorouders 
43 Spaan, Clara Angenesa  1928's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I137150 Nederlandse voorouders 
44 Steeman, Johannes Severinus Bernardus  's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I4534 Nederlandse voorouders 
45 Vos, Hendrik Jan  Thu 25 Apr 1907's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I531351 Nederlandse voorouders 
46 Vos, Hendrik Jan  Thu 28 Dec 1911's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I531351 Nederlandse voorouders 
47 Vos, Hendrik Jan  Wed 12 Jul 1916's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I531351 Nederlandse voorouders 
48 Vos, Hendrik Jan  Tue 28 Feb 1922's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I531351 Nederlandse voorouders 
49 Vos, Hendrik Jan  Wed 03 Oct 1928's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I531351 Nederlandse voorouders 
50 Vos, Hendrik Jan  Tue 30 Jun 1931's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I531351 Nederlandse voorouders 

1 2 Next»Feit

Matches 1 to 1 of 1

   Last Name, Given Name(s)    Feit    Person ID   Tree 
1 Christa, Josef  Wed 31 Dec 1930's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I826171 Nederlandse voorouders 

Geboorte registratie

Matches 1 to 2 of 2

   Last Name, Given Name(s)    Geboorte registratie    Person ID   Tree 
1 Clardij, Ida  Tue 07 Feb 1854's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I688497 Nederlandse voorouders 
2 Lubbers, Paul  1814's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I334224 Nederlandse voorouders 

Gecremeerd

Matches 1 to 5 of 5

   Last Name, Given Name(s)    Gecremeerd    Person ID   Tree 
1 Holdtgrefe, Alida Everdina Johanna  Fri 06 Nov 1987's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I776539 Nederlandse voorouders 
2 van Oppenraaij, Charles Hendrik Marie  May 1975's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I3632 Nederlandse voorouders 
3 Philips, Gerard Leonard Frederik  's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I66754 Nederlandse voorouders 
4 Reverda, Derk Hillebrand  Mon 10 Jun 1996's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I387647 Nederlandse voorouders 
5 Smith, Jacoba Roelfina  Mon 26 May 1997's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I387677 Nederlandse voorouders 

Immigratie

Matches 1 to 1 of 1

   Last Name, Given Name(s)    Immigratie    Person ID   Tree 
1 Dekleermaeker, Joannes Baptista  1862's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I440315 Nederlandse voorouders 

Onderscheiding

Matches 1 to 1 of 1

   Last Name, Given Name(s)    Onderscheiding    Person ID   Tree 
1 Leistikow, Michaël Fridrich  1834's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I437672 Nederlandse voorouders 

Opleiding

Matches 1 to 2 of 2

   Last Name, Given Name(s)    Opleiding    Person ID   Tree 
1 De Kleermaeker, Willem Frederik  's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I439428 Nederlandse voorouders 
2 Korstanje, Pieter  Jan 1944's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I186079 Nederlandse voorouders 

Overlijdensregistratie

Matches 1 to 2 of 2

   Last Name, Given Name(s)    Overlijdensregistratie    Person ID   Tree 
1 van de Graaf, Teunis  Fri 26 Feb 1926's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I620186 Nederlandse voorouders 
2 Kleijn, Johannes  Thu 27 Dec 1798's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I395933 Nederlandse voorouders 

Prominent People

Matches 1 to 1 of 1

   Last Name, Given Name(s)    Prominent People    Person ID   Tree 
1 van Hees, Jhr. Mr. Johan  's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I710807 Geneagraphie 

Vermelding

Matches 1 to 6 of 6

   Last Name, Given Name(s)    Vermelding    Person ID   Tree 
1 Buis, Klaas Jans  Wed 11 Apr 1860's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I588279 Nederlandse voorouders 
2 Heijmerink, Antonius Franciscus Maria  Fri 01 Apr 1938's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I432232 Nederlandse voorouders 
3 De Kleermaeker, Willem Frederik  1921's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I439428 Nederlandse voorouders 
4 van Oppenraaij, Christina Hendrika Maria  's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I3958 Nederlandse voorouders 
5 Schmidt, Hermina Christina  Wed 03 May 1922's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I341985 Nederlandse voorouders 
6 Schmidt, Hermina Christina  Thu 05 May 1938's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland I341985 Nederlandse voorouders 

Marriage

Matches 1 to 50 of 2823

1 2 3 4 5 ... 57» Next»

   Family    Marriage    Family ID   Tree 
1 / van Humalda van Eysinga  Thu 23 Jul 1891's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F191320 Geneagraphie 
2 / Buys  Fri 4 Aug 1634's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F285422 Geneagraphie 
3 Aarssen / Bisschop  Fri 3 Jan 1908's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F201100 Geneagraphie 
4 Aarssen / Bisschop  Fri 3 Jan 1908's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F298134 Nederlandse voorouders 
5 Abbema / Gobius  Wed 7 Jun 1820's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F340596 Geneagraphie 
6 Aben / Rietbergen  Wed 22 Jun 1904's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F101 Nederlandse voorouders 
7 Aben / Wensveen  Wed 03 Jul 1889's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F100 Nederlandse voorouders 
8 Aberson / Bauduin  Thu 12 Sep 1889's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F304318 Nederlandse voorouders 
9 Aird / Belinfante  's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F48448 Nederlandse voorouders 
10 Aken / Andreoli  Wed 29 Apr 1908's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F271637 Nederlandse voorouders 
11 Aken / Snoeck  Wed 09 Jul 1828's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F222849 Nederlandse voorouders 
12 Akker / Brussel  Sun 30 Mar 1755's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F283912 Nederlandse voorouders 
13 Albarda / van Beresteyn  Tue 10 Apr 1928's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F187584 Geneagraphie 
14 Alberda van Ekenstein / Herbig  Thu 22 Jan 1885's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F200950 Geneagraphie 
15 Alberda van Ekenstein / Huizinga  Sat 25 Feb 1967's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F188516 Geneagraphie 
16 Alberda van Ekenstein / van der Grijp  Fri 22 Jul 1983's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F198633 Geneagraphie 
17 Albers / van Kalmthout  Thu 14 Nov 1912's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F532 Geneagraphie 
18 Albert / Duijnstee  Wed 9 Nov 1864's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F4178 Nederlandse voorouders 
19 Albert / Sassen  Wed 12 Apr 1939's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F307144 Nederlandse voorouders 
20 Alphen / Alphen  Tue 19 Oct 1745's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F142977 Nederlandse voorouders 
21 Alphen / Hovy  Thu 03 Dec 1874's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F143041 Nederlandse voorouders 
22 Alphen / Selhoff  Mon 29 Aug 1712's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F142985 Nederlandse voorouders 
23 Alphen de Veer / Hoogveldt  Tue 18 Dec 1928's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F297797 Nederlandse voorouders 
24 Ament / Huber  Sat 20 Dec 1930's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F284404 Geneagraphie 
25 André de la Porte / Heuff  Tue 22 Apr 1930's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F334566 Geneagraphie 
26 André de la Porte / Hooijkaas  Fri 22 May 1959's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F334550 Geneagraphie 
27 André de la Porte / Peereboom  Wed 6 febr. 1919's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F191603 Geneagraphie 
28 André de la Porte / Pieters  Thu 26 Sep 1918's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F191633 Geneagraphie 
29 André de la Porte / Pool  Thu 12 Oct 1922's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F191614 Geneagraphie 
30 André de la Porte / van der Burch  Thu 27 Mar 1902's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F334522 Geneagraphie 
31 André de la Porte / van Laer  Mon 25 Jun 1928's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F334558 Geneagraphie 
32 André de la Porte / van Witzenburg  Wed 21 Apr 1948's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F334647 Geneagraphie 
33 André de la Porte / Wilmer  Fri 28 Nov 1952's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F334650 Geneagraphie 
34 Andreoli / Beretta  Wed 21 Oct 1829's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F134597 Nederlandse voorouders 
35 Andreoli / Bleije  Wed 15 Oct 1919's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F271663 Nederlandse voorouders 
36 Andreoli / Colson  Wed 26 Jul 1871's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F271631 Nederlandse voorouders 
37 Andreoli / Graaff  Wed 16 Jan 1861's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F193405 Nederlandse voorouders 
38 Andreoli / Grijseels  Wed 10 May 1876's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F271633 Nederlandse voorouders 
39 Andreoli / Leur  Wed 15 Dec 1880's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F271634 Nederlandse voorouders 
40 Andreoli / Slop  Wed 14 Aug 1912's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F271639 Nederlandse voorouders 
41 Andreoli / Verhoeven  Tue 07 Jun 1887's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F271636 Nederlandse voorouders 
42 Anema / Kuijper  Fri 23 Jun 1911's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F383947 Geneagraphie 
43 Anema / Kuijper  Fri 23 Jun 1911's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F101125 Nederlandse voorouders 
44 Angenent / Andreoli  Wed 30 Dec 1914's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F271662 Nederlandse voorouders 
45 Anneveldt / Boers  Thu 25 Aug 1927's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F67492 Nederlandse voorouders 
46 Antoni / Kriek  Wed 14 Aug 1918's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F213126 Nederlandse voorouders 
47 Appelman / van Limborch van der Meersch  Sat 16 Jan 1932's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F15476 Geneagraphie 
48 Arntz / Wit van der Hoop  Thu 15 Nov 1888's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F162733 Nederlandse voorouders 
49 Arntzenius / Muller  Wed 12 Jul 1848's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F200207 Geneagraphie 
50 As / Lamberts  Wed 10 May 1939's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F237806 Nederlandse voorouders 

1 2 3 4 5 ... 57» Next»Divorce

Matches 1 to 50 of 80

1 2 Next»

   Family    Divorce    Family ID   Tree 
1 Alkemade / Dreesmann  Mon 15 May 1933's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F24940 Nederlandse voorouders 
2 André de la Porte / Besier  Tue 14 Mar 1922's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F334524 Geneagraphie 
3 André de la Porte / Brands  Tue 8 Jan 1946's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F191617 Geneagraphie 
4 André de la Porte / Pool  Fri 30 Jul 1937's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F191614 Geneagraphie 
5 André de la Porte / van Bevervoorde  Thu 19 Apr 1917's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F186736 Geneagraphie 
6 Arntzenius / de Vries  Tue 10 Nov 1925's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F324190 Geneagraphie 
7 Bergh / Schim van der Loeff  Wed 28 Nov 1934's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F165771 Nederlandse voorouders 
8 Boissevain / Modderman  's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F386694 Geneagraphie 
9 Boissevain / Ray  Fri 1 Aug 1947's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F384844 Geneagraphie 
10 Bordewijk / Schat  Tue 03 Feb 1914's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F169881 Nederlandse voorouders 
11 Broda / Bakel  Fri 09 Jul 1926's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F254178 Nederlandse voorouders 
12 Broda / van Bakel  Fri 9 Jul 1926's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F385044 Geneagraphie 
13 Bruijn / Bondam  Thu 1 Dec 1927's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F297660 Nederlandse voorouders 
14 Bruin / Morra  Mon 22 Jan 1917's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F298926 Nederlandse voorouders 
15 Burg / Wijbenga  Thu 15 Feb 1912's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F200840 Nederlandse voorouders 
16 Carrière / Keulen  16 mei 1944's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F298668 Nederlandse voorouders 
17 Colson / Timmer  Fri 16 Aug 1907's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F211400 Nederlandse voorouders 
18 de Clercq / Godin  Sat 3 Jul 1926's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F308704 Geneagraphie 
19 Driessen / Berger  Tue 15 Nov 1932's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F306743 Nederlandse voorouders 
20 d’Audretsch / Franssen  Thu 25 Jun 1914's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F302834 Nederlandse voorouders 
21 Elbers / Gilliams  Fri 30 Aug 1918's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F384172 Geneagraphie 
22 Emden / Renterghem  Tue 09 Oct 1928's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F142003 Nederlandse voorouders 
23 Enthoven / Enthoven  Fri 2 Jul 1915's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F331980 Geneagraphie 
24 Faassen / Beck  Tue 2 Jun 1925's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F299240 Nederlandse voorouders 
25 Fentener van Vlissingen / Colburn  Sat 7 Sep 1935's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F139302 Nederlandse voorouders 
26 Fentener van Vlissingen / Nieboer  Fri 22 Oct 1937's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F139459 Nederlandse voorouders 
27 Francken / Star Busman  Mon 7 Jun 1915's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F334749 Geneagraphie 
28 Fransz / Fuchter  29-12-1964's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F361677 Geneagraphie 
29 Gloudemans / Boekhorst  Fri 28 Nov 1975's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F296763 Nederlandse voorouders 
30 Gordon / Billet  Tue 30 Apr 1946's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F300928 Nederlandse voorouders 
31 Hengst / Schoevers  Mon 17 Aug 1970's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F70496 Geneagraphie 
32 Hijner / Salm  Wed 16 Nov 1932's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F198119 Nederlandse voorouders 
33 Hiltermann / Knoop  Wed 26 Oct 1921's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F228416 Nederlandse voorouders 
34 Hiltermann / van der Knoop  Wed 26 Oct 1921's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F250720 Geneagraphie 
35 Hoog / Nieuwenhuisen  Thu 20 Dec 1900's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F137337 Nederlandse voorouders 
36 Hoog / Pertou  Thu 22 Feb 1866's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F131946 Nederlandse voorouders 
37 Ingen Housz / Sopers  Fri 30 May 1930's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F149302 Nederlandse voorouders 
38 Kamphuis Suermondt / Brender à Brandis  Sat 5 May 1923's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F299501 Nederlandse voorouders 
39 Kinzler / Graaf  Mon 3 Feb 1930's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F300195 Nederlandse voorouders 
40 Knappert / Knoop  Mon 6 Aug 1928's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F26898 Nederlandse voorouders 
41 Koomans / Leder  Mon 16 Dec 1907's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F211408 Nederlandse voorouders 
42 Koomans / Timmer  Thu 23 Jan 1919's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F133297 Nederlandse voorouders 
43 Kraijenhoff / Deerns  Wed 12 Feb 1930's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F305983 Nederlandse voorouders 
44 Lavigne / Hoornik  Tue 08 May 1900's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F169765 Nederlandse voorouders 
45 Leijden / Burgers  Wed 30 Sep 1885's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F281918 Nederlandse voorouders 
46 Lodewijks / Ellerbroek  Wed 28 Aug 1918's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F302919 Nederlandse voorouders 
47 Loo / Oostveen  Sat 25 Apr 1925's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F184527 Nederlandse voorouders 
48 Lubberhuizen / Tjeenk Willink  Tue 10 Jan 1967's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F303307 Nederlandse voorouders 
49 Mees / Ruiter  's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F99210 Nederlandse voorouders 
50 Michon / Oostveen  Wed 29 Oct 1913's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F299357 Nederlandse voorouders 

1 2 Next»Huwelijksaankondiging

Matches 1 to 1 of 1

   Family    Huwelijksaankondiging    Family ID   Tree 
1 Roorda van Eijsinga / Harmeijer  Mon 04 Apr 1910's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F120643 Nederlandse voorouders 

Huwelijkscontract

Matches 1 to 2 of 2

   Family    Huwelijkscontract    Family ID   Tree 
1 Estourgie / Vermeulen  Fri 8 Mar 1940's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F289348 Nederlandse voorouders 
2 Steger / Oedenkoven  Wed 29 Sep 1852's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F158887 Nederlandse voorouders 

Ondertrouw

Matches 1 to 1 of 1

   Family    Ondertrouw    Family ID   Tree 
1 Ommen / Glas  Sun 04 Sep 1796's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F220300 Nederlandse voorouders 

Samenwonend

Matches 1 to 1 of 1

   Family    Samenwonend    Family ID   Tree 
1 Gogh / Hoornik  Between 1882 and 1883's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland F76390 Nederlandse voorouders 

This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, written by Darrin Lythgoe © 2001-2024.

Maintained by Hans Weebers. | Data Protection Policy.